Zoznam neplatných VZN

Zoznam neplatných VZN . Chcem si prezrieť všetky platné VZN.

Rok 2022
01 / 2022 VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených mestom Krupina neplatné VZN   [73 kB - pdf]
02 / 2022 VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v neziskovej organizácii SVETLO Krupina neplatné VZN   [462 kB - pdf]
05 / 2022 VZN o dani z nehnuteľností neplatné VZN   [0 kB - pdf]
07 / 2022 VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina neplatné VZN   [579 kB - pdf]
09 / 2022 VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN   [431 kB - pdf]
10 / 2022 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [248 kB - pdf]
Rok 2021
03 / 2021 VZN o miestnych daniach neplatné VZN   [23 kB - pdf]
06 / 2021 VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina neplatné VZN   [247 kB - pdf]
07 / 2021 VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN   [34 kB - pdf]
08 / 2021 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [40 kB - pdf]
10 / 2021 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2022 neplatné VZN   [58 kB - pdf]
Rok 2020
05 / 2020 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krupina neplatné VZN   [26 kB - pdf]
06 / 2020 VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Krupina neplatné VZN   [92 kB - pdf]
10 / 2020 VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN   [35 kB - pdf]
11 / 2020 VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v neziskovej organizácii SVETLO Krupina, n.o. neplatné VZN   [54 kB - pdf]
14 / 2020 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Krupina č. 7/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Krupina neplatné VZN   [86 kB - pdf]
15 / 2020 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [50 kB - pdf]
Dodatok č. 1 / 2020 Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2014 ktorým sa stanovujú zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá Mesta Krupina neplatné VZN   [22 kB - pdf]
Dodatok č. 3 / 2020 Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta neplatné VZN   [22 kB - pdf]
Rok 2019
02 / 2019 VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN   [34 kB - pdf]
03 / 2019 VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Krupina neplatné VZN   [81 kB - pdf]
04 / 2019 VZN ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov neplatné VZN   [27 kB - pdf]
06 / 2019 VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN   [38 kB - pdf]
07 / 2019 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Krupina neplatné VZN   [189 kB - pdf]
08 / 2019 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [88 kB - pdf]
09 / 2019 VZN o miestnych daniach neplatné VZN   [42 kB - pdf]
Rok 2018
1 / 2018 VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN   [33 kB - pdf]
4 / 2018 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [44 kB - pdf]
Rok 2017
1 / 2017 VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v neziskovej organizácii SVETLO Krupina, n.o., 963 01 Krupina, ul. 29. augusta č. 630/25 neplatné VZN   [41 kB - pdf]
2 / 2017 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krupina neplatné VZN   [120 kB - pdf]
3 / 2017 VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN   [35 kB - pdf]
6 / 2017 VZN o miestnych daniach neplatné VZN   [42 kB - pdf]
Dodatok č. 2 / 2017 Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Krupina neplatné VZN   [21 kB - pdf]
Dodatok č. 4 / 2017 Dodatok č. 4 k VZN Mesta Krupina č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina neplatné VZN   [26 kB - pdf]
Rok 2016
02 / 2016 VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta neplatné VZN   [145 kB - pdf]
03 / 2016 VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN   [0 kB - pdf]
04 / 2016 VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN   [34 kB - pdf]
05 / 2016 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [44 kB - pdf]
06 / 2016 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2017 neplatné VZN   [45 kB - pdf]
Dodatok č. 3 / 2016 Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krupina č. 1/2015 neplatné VZN   [25 kB - pdf]
Dodatok č.1 / 2016 Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Krupina neplatné VZN   [23 kB - pdf]
Rok 2015
01 / 2015 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina neplatné VZN   [33 kB - pdf]
04 / 2015 VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta neplatné VZN   [0 kB - pdf]
05 / 2015 VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN   [0 kB - pdf]
06 / 2015 VZN o miestnych daniach neplatné VZN   [0 kB - pdf]
07 / 2015 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [0 kB - pdf]
08 / 2015 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora na území mesta Krupina neplatné VZN   [91 kB - pdf]
09 / 2015 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2016 neplatné VZN   [36 kB - pdf]
Dodatok 1 / 2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk neplatné VZN   [23 kB - pdf]
Dodatok č. 1 / 2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina neplatné VZN   [23 kB - pdf]
Dodatok č. 2 / 2015 Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
Dodatok č. 2 / 2015 Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
Rok 2014
01 / 2014 VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
02 / 2014 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
05 / 2014 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2014 neplatné VZN   [0 kB - pdf]
06 / 2014 VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta neplatné VZN   [0 kB - pdf]
07 / 2014 VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN   [0 kB - pdf]
08 / 2014 VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane neplatné VZN   [27 kB - pdf]
12 / 2014 VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN   [0 kB - pdf]
13 / 2014 VZN o miestnych daniach neplatné VZN   [0 kB - pdf]
14 / 2014 VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN   [0 kB - pdf]
15 / 2014 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2015 neplatné VZN   [0 kB - pdf]
D1 / 2014 Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
Rok 2013
01 / 2013 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2013 neplatné VZN   [0 kB - pdf]
02 / 2013 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
04 / 2013 VZN o chove, vodení a držaní psov na území mesta Krupina neplatné VZN   [38 kB - pdf]
06 / 2013 VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Krupina neplatné VZN   [62 kB - pdf]
07 / 2013 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
08 / 2013 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [0 kB - pdf]
D1 / 2013 Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2012 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN   [0 kB - pdf]
D2 / 2013 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
Rok 2012
01 / 2012 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
03 / 2012 VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk neplatné VZN   [0 kB - pdf]
04 / 2012 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2012 neplatné VZN   [0 kB - pdf]
06 / 2012 VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN   [0 kB - pdf]
07 / 2012 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [0 kB - pdf]
08 / 2012 VZN o miestnych daniach neplatné VZN   [0 kB - pdf]
09 / 2012 VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN   [0 kB - pdf]
Rok 2011
01 / 2011 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2011 neplatné VZN   [0 kB - pdf]
02 / 2011 VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta neplatné VZN   [0 kB - pdf]
04 / 2011 VZN o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov bežného štandardu neplatné VZN   [65 kB - pdf]
05 / 2011 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
06 / 2011 VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN   [0 kB - pdf]
07 / 2011 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [0 kB - pdf]
Rok 2010
02 / 2010 VZN o odpadoch neplatné VZN   [0 kB - pdf]
03 / 2010 VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN   [0 kB - pdf]
04 / 2010 VZN o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
05 / 2010 VZN o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území Mesta KRUPINA neplatné VZN   [44 kB - pdf]
06 / 2010 VZN o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach Mesta Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
07 / 2010 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je mesto Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
Rok 2009
01 / 2009 VZN - Požiarny poriadok mesta Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
04 / 2009 VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane neplatné VZN   [0 kB - pdf]
06 / 2009 Štatút mesta Krupina v plnom znení neplatné VZN   [0 kB - pdf]
07 / 2009 VZN o niektorých podmienkach držania psov neplatné VZN   [0 kB - pdf]
08 / 2009 VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN   [0 kB - pdf]
09 / 2009 VZN o miestnych daniach neplatné VZN   [0 kB - pdf]
10 / 2009 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [0 kB - pdf]
11 / 2009 VZN o vykonávaní dezinfekcie a regulácií živočíšnych škodcov na území mesta Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
12 / 2009 VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v DSS Svetlo neplatné VZN   [0 kB - pdf]
13 / 2009 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej ... neplatné VZN   [0 kB - pdf]
Rok 2008
01 / 2008 VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín... neplatné VZN   [0 kB - pdf]
02 / 2008 Štatút mestskej polície neplatné VZN   [0 kB - pdf]
03 / 2008 VZN ktorým sa stanovujú zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá mesta Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
04 / 2008 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Krupina. neplatné VZN   [0 kB - pdf]
06 / 2008 VZN o opatrovateľskej službe, podmienkach a postupe pri poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu neplatné VZN   [0 kB - pdf]
07 / 2008 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [0 kB - pdf]
08 / 2008 VZN o miestnych daniach neplatné VZN   [0 kB - pdf]
09 / 2008 VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN   [0 kB - pdf]
Rok 2007
01 / 2007 Rokovací poriadok neplatné VZN   [0 kB - pdf]
02 / 2007 Prevádzkový poriadok pohrebísk neplatné VZN   [0 kB - pdf]
04 / 2007 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb neplatné VZN   [0 kB - pdf]
05 / 2007 VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN   [0 kB - pdf]
06 / 2007 VZN o miestnych daniach neplatné VZN   [0 kB - pdf]
07 / 2007 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [0 kB - pdf]
08 / 2007 VZN o opatrovateľskej službe, podmienkach a postupe pri poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu neplatné VZN   [0 kB - pdf]
09 / 2007 VZN - Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
Rok 2006
01 / 2006 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta neplatné VZN   [0 kB - pdf]
03 / 2006 VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane neplatné VZN   [0 kB - pdf]
04 / 2006 VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN   [0 kB - pdf]
05 / 2006 VZN o miestnych daniach neplatné VZN   [0 kB - pdf]
06 / 2006 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [0 kB - pdf]
Rok 2005
01 / 2005 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta neplatné VZN   [0 kB - pdf]
02 / 2005 VZN o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov vo vlastníctve mesta neplatné VZN   [29 kB - pdf]
03 / 2005 VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN   [0 kB - pdf]
04 / 2005 VZN o miestnych daniach neplatné VZN   [0 kB - pdf]
05 / 2005 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [0 kB - pdf]
07 / 2005 VZN o opatrovateľskej službe neplatné VZN   [0 kB - pdf]
Rok 2004
02 / 2004 VZN o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby neplatné VZN   [0 kB - pdf]
04 / 2004 VZN o opatrovateľskej službe neplatné VZN   [0 kB - pdf]
07 / 2004 Rokovací poriadok neplatné VZN   [0 kB - pdf]
09 / 2004 VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
10 / 2004 VZN o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území mesta Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
14 / 2004 VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN   [0 kB - pdf]
15 / 2004 VZN o miestnych daniach neplatné VZN   [0 kB - pdf]
16 / 2004 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN   [0 kB - pdf]
17 / 2004 VZN o odpadoch neplatné VZN   [0 kB - pdf]
Rok 2003
01 / 2003 VZN o minimálnej cene nájmu a predaja pozemkov neplatné VZN   [0 kB - pdf]
03 / 2003 VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia neplatné VZN   [27 kB - pdf]
05 / 2003 VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN   [0 kB - pdf]
06 / 2003 VZN o miestnych poplatkoch neplatné VZN   [0 kB - pdf]
Rok 2002
01 / 2002 VZN o odpadoch neplatné VZN   [0 kB - pdf]
07 / 2002 VZN o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane neplatné VZN   [0 kB - pdf]
08 / 2002 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
09 / 2002 VZN ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Krupina neplatné VZN   [0 kB - pdf]
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 08:38