Základné školy

Základná škola, Školská 10

Základná škola J.C. Hronského

Riaditeľ školy: Mgr. Július Gálik
Adresa: Školská 10, 963 01 KRUPINA
tel.: 045 55 19 097, 045 55 19 098
mobil: +421918370663
e-mail: admin@zsskolska.edu.sk
web: www.zskrupina.edupage.org


Základná škola v Krupine na Školskej ulici 10 je plnoorganizovaná škola s deviatimi ročníkmi rozdelenými do 21 tried (9 tried na prvom stupni a 13 tried na druhom stupni ) a 4 oddeleniami školského klubu detí ( ŠKD ). Školu navštevuje 500 – 520 detí.

Žiaci prvého stupňa sa vyučujú podľa jazykového variantu s vyučovaním voliteľných cudzích jazykov ( anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský, francúzsky ). Na druhom stupni majú žiaci možnosť podľa variantu 3 dopĺňať si svoje vedomosti o informácie z výpočtovej techniky v rámci technickej výchovy a na prvom stupni v rámci pracovného vyučovania.

Výchovno - vzdelávací proces v škole je na vysokej úrovni, čo potvrdzuje predovšetkým spokojnosť rodičov našich žiakov. Dokumentujú to aj výsledky žiakov vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach, či úspešnosť na prijímacích pohovoroch na strednú školu

Motto školy: Úcta k človeku, k výsledkom jeho práce, naučiť sa chrániť si majetok svoj aj majetok cudzí, chrániť si zdravie, priateľstvo..., vedieť byť zodpovedný za svoje činy.


Základná škola E.M. Šoltésovej

Základná škola E.M. Šoltésovej

Riaditeľ školy: Mgr. Maroš Skopal
Adresa: M.R. Štefánika 3, 963 01 KRUPINA
tel.: 045 55 19 483
mobil: 0907 852 294
e-mail: skola@zskrupina.sk
web: www.zskrupina.sk

Základná škola E.M. Šoltésovej v Krupine je plnoorganizovaná škola s deviatimi ročníkmi rozdelenými do 18 tried ( 8 tried na prvom stupni a 10 tried na druhom stupni ) a 4 oddeleniami školského klubu detí ( ŠKD ).

Žiaci prvého stupňa sa vyučujú podľa jazykového variantu s vyučovaním voliteľných cudzích jazykov ( anglický jazyk, nemecký jazyk ). Na druhom stupni majú žiaci možnosť podľa variantu 3 dopĺňať si svoje vedomosti o informácie z výpočtovej techniky formou povinne voliteľného i nepovinného predmetu práca s počítačom.

Výchovno - vzdelávací proces v škole je na vysokej úrovni, čo potvrdzuje predovšetkým spokojnosť rodičov našich žiakov. Dokumentujú to aj výsledky žiakov vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach, či úspešnosť na prijímacích pohovoroch na strednú školu. Mottom našej práce je dôsledné dodržiavanie základných pedagogických dokumentov, výchovné pôsobenie na žiakov, motivácia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, či s poruchami učenia.


Špeciálna základná škola

Špeciálna základná škola

Riaditeľ školy: Mgr. Andrea Kristeľová
Adresa: Partizánska 26, 963 01 KRUPINA
tel.: 045 55 12 552
mobil: 0911 361 441
e-mail: szskrupina@hotmail.sk
web: www.szskrupina.sk


Špeciálna základná škola plní svoje poslanie už  viac ako 65 rokov a je pevnou súčasťou mesta Krupina. Jej zriaďovateľom je Okresný úrad – odbor školstva v Banskej Bystrici. Je plnoorganizovaná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zdravotným znevýhodnením). V škole sa vzdelávajú žiaci s  rôznym stupňom mentálneho postihnutia, žiaci s viacnásobným postihnutím a žiaci s pervazívnymi vývinovými poruchami (autizmom).

So žiakmi pracuje tím špeciálnych pedagógov – psychopédov, pedagogických asistentov, vychovávateľka. Pedagogickí zamestnanci majú záujem o nové trendy v edukácii žiakov o čom svedčí zapájanie sa do vzdelávacích aktivít pre pedagogických zamestnancov.

Škola úzko spolupracuje s Logopedickou ambulanciou pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Krupine. Pri škole pracuje Školský klub detí.  

Ponúkame záujmové krúžky: remeselnícku dielňu, ľudové tance, fotografický krúžok, zumba krúžok.  

Špeciálna základná škola má príjemné prostredie, zrekonštruované detské ihrisko, uzavretý a bezpečný vlastný školský pozemok, telocvičňu, remeselnícku dielňu na prácu s hlinou a na prácu na hrnčiarskom kruhu a kuchynku.  

Škola sa aktívne zapája do projektov, z nich najvýznamnejší bol realizovaný v rokoch 2010 - 2012 s názvom AVRE DROMEHA – Inou cestou, financovaný zo zdrojov EU a ŠR SR v rámci OP Vzdelávanie, opatrenie: „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“. Finančná podpora vo výške 91 535, 69 €.Základná umelecká škola

Základná umelecká škola

Riaditeľ školy: Mgr. Monika Jalšovská
Adresa: Svätotrojičné nám. 7, 963 01 KRUPINA
mobil: 0918 370 665
e-mail: zuskrupina@gmail.com
web: www.zuskrupina.sk

Základná umelecká škola Krupina je právnym subjektom, ktorej zriaďovateľom je mesto Krupina. Tri odbory ZUŠ – hudobný, výtvarný a tanečný – navštevuje 200 žiakov. Hudobný odbor je organizovaný ako prípravné štúdium pre žiakov vo veku od 6 rokov, I. stupeň s dĺžkou štúdia 7 rokov a II. stupeň s dĺžkou štúdia 4 roky.

V hudobnom odbore sa vyučuje korepetícia, improvizácia, komorná hra, štvorručná hra, hudobná náuka, spev, hlasová výchova, hra na klavíri,  akordeóne, husliach, zobcovej flaute, priečnej flaute a klarinete. Škola pripravuje trikrát v školskom roku verejné žiacke koncerty v Kine Kultúra v Krupine, kde sa prezentujú úspešní absolventi a najlepší žiaci školy zo všetkých ročníkov. Výtvarný odbor realizuje vyučovanie v I. stupni s dĺžkou štúdia 8 rokov a v II. stupni s dĺžkou štúdia 4 roky.

Vyučovanie je orientované od materiálno-technického experimentovania v nižších ročníkoch cez štúdie k samostatnej operatívnosti tvorby. Plošné vytváranie obsahuje základné disciplíny – kreslenie, maľovanie a grafika; rozširujúce disciplíny – grafický design, textil, akcie a projekty viazané na plochu. Priestorové vytváranie obsahuje základné disciplíny – modelovanie, sochárstvo, základy architektonickej tvorby. Široká verejnosť má možnosť oboznámiť sa s úrovňou žiackych prác na každoročne inštalovaných výstavách vo verejných priestoroch mesta.

Vyučovanie v tanečnom odbore prebieha v školskom roku 2014/2015 len v prípravnom ročníku. Tanečná príprava, ktorá je určená deťom vo veku 6 – 7 rokov  je základom pre rozvoj klasického, ľudového a moderného tanca vo vyšších ročníkoch.

Škola podporuje zapájanie svojich žiakov aj do tanečných, speváckych a iných aktivít v pôsobnosti iných škôl a záujmových zariadení v Krupine. Mimoškolská činnosť učiteľov ZUŠ predstavuje významný prínos do kultúrneho života mesta. K najvýraznejším úspechom, ktoré dosiahli žiaci našej školy, patrí účasť vo vedomostných súťažiach, kde mnoho rokov získavajú popredné umiestnenia na krajských a celoslovenských súťažiach.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 17.5.2024, 12:45