E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.skv lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania:SK 10611/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  20.07.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1724/2 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10181/2021/20
Dátum zverejnenia informácie: 
11.05.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, ktorá rastie na pozemku parc. č. 224/4 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9960/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  07.04.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks jaseň, 2 ks breza a agát, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1270/3 registra C KN / 8127/1 E KN/ v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 9961/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  07.04.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks breza, ktorá rastie na pozemku parc. č. 1301/5 registra C KN / 8127/1 E KN/ v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9923/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  07.04.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks listnatý strom, ktorý rastie na pozemku parc. č. 8129 registra E KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9770/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  01.03.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1410/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 933/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  05.02.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks lipa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1359/1 registra C KN (KN-E 8130/1, 8131/1) v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 414/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  26.01.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  agát a krovitý porast, na pozemkoch parc. č. 6543/3, 6543/1, 6544 registra C KN (1656/2 KN-E) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
  SK 11356/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:  16.12.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení smreky a brezy, ktoré rastú na pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11228/2020/34
Dátum zverejnenia informácie:
  30.11.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1303/1  registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11117/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  16.11.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks čerešňa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2317/7 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 11110/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  13.11.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 816/2 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 10985/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:  21.10.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks čerešňa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1860/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10696/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  02.09.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub krovitého porastu o výmere 25 m2, v zložení tuja západná, ktorý rastie na pozemku parc. č. 204/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10503/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  24.07.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1337/21 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10182/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  28.05.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, ktorá rastie na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK10037/2020/36
Dátum zverejnenia informácie:  27.04.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení smreky, borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č.  226 registra C KN v   k. ú. Žibritov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9893/2020/05
Dátum zverejnenia informácie:
  18.03.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2948/1 registra C KN v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9855/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:  11.03.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks borievka, ktoré rastú na pozemku parc. č. 443/23 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  26.02.2020
Číslo konania:  SK 9731/2020/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  20.02.2020
Číslo konania:  SK 9673/2020/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení liesky, šípy a 8 ks divé slivky, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1746/61 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  22.01.2020
Číslo konania:  SK 689/2020/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek a 1 ks javor, ktoré rastú na pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona   č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 690/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:  22.01.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 4 ks tuja, ktoré rastú na pozemku  parc. č. E KN 564/3 (C KN 1556/3)  v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  17.01.2020
Číslo konania:  SK 577/2020/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát, hrab, dub cerový, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1275 registra E KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  30.12.2019
Číslo konania:  SK 11084/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení čerešne, ktoré rastú na pozemku parc. č. KN-E 2297/1 v k.ú. Krupina, 1 ks borovica a 1 ks breza, ktoré rastú na pozemku parc. č. KN-C 301/1 v k.ú. Krupina a rôzne dreviny, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1286 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Číslo konania:  SK 10888/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  27.11.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípka agát a lieska, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1808/5, 1807/4, 1746/62 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Číslo konania:  SK 10787/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  11.11.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1204, 1202 registra C KN v k.ú. Žibritov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10775/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  11.11.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1621/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10715/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  24.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, ktorá rastie na pozemku parc. č. 9095 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:  24.10.2019
Číslo konania:  SK 10705/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, ktorá rastie na pozemku parc. č. 2232/2 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  18.10.2019
Číslo konania:  SK 10675/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks jaseň, na pozemku parc. č. 9610/2 registra E KN (1067/6 KN-C), 14 ks smrek a 6 ks borovica na pozemku parc. č.  390/2 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 10676/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  18.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks borovica a 1 ks smrek, na pozemkoch parc. č. 1553/1, 1552/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  07.10.2019
Číslo konania:  SK 10631/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 8491/2 registra E KN (6128/1 registra C KN), 8528/2 registra E KN (6182/1 registra C KN), 8530 registra E KN (6182/1 registra C KN) v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  18.09.2019
Číslo konania:  SK 10549/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks gaštan, krovitý porast a náletové dreviny ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 7727 registra E KN, 5351/4 registra C KN  v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  02.09.2019
Číslo konania:  SK 10447/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2063/9, 2063/15 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 10455/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  02.09.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks lipa malolistá a 2 ks smrek pichľavý, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1448/3 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  23.08.2019
Číslo konania:  SK 10420/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  4 ks lipa a 2 ks smrek, na pozemku parc. č. 1448/3 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  12.08.2019
Číslo konania:  SK 10352/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 9 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 5140/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  15.07.2019
Číslo konania:  SK 10229/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  5 ks smrek a 1 ks jedľa, na pozemku parc. č. 66/2 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:  SK 9850/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  30.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 383/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  11.04.2019
Číslo konania:  SK 9770/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  14.03.2019
Číslo konania:  SK 9596/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 5157 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  14.03.2019
Číslo konania:  SK 9597/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch  parc. č. 9851/16, 9851/17, 1481/5, 9646/4, 1299/2, 1297/3, 1298/1, 1298/2, 1287/1, 8739/1, 8739/2, 8739/4, 8708/1, 8708/2, 8708/3, 8708/5, 8708/6, 8730/2, 8689/1, 8740/2, 8740/1, 8740/3, 8740/5, 8741, 3340/1, 3339/2, 8689/6, 8689/9, 8684/4, 8685, 8684/1, 2138/2, 2138/3, 9606/2, 3323, 8606/4, 8545/1, 8545/2, 8604/1, 3315/3, 3314/2, 8730/1  v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  08.03.2019
Číslo konania:  SK 9569/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks dub cerový, ktoré rastú na pozemku parc. č. 3455 registra E KN (parc. č. 8674 registra C KN) v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 9557/2019/20
Dátum zverejnenia informácie: 
08.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech kráľovský, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1301/1 registra E KN (parc. č. 8785 registra C KN) v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  08.03.2019
Číslo konania:  SK 9571/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks breza sp., ktoré rastú na pozemku parc. č. 5154/7 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 9513/2019/20
Dátum zverejnenia informácie: 
01.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, na pozemku parc. č. 1983/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: 
SK 9469/2019/20
Dátum zverejnenia informácie: 
25.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks javor poľný, 2 ks dub cerový, na pozemku parc. č. 9642/1 registra E KN (parc. č. 9530/1 registra C KN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: 
SK 9468/2019/20
Dátum zverejnenia informácie: 
25.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks marhuľa, 1 ks breza, 1 ks smrek, na pozemku parc. č. 459/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
  SK 9448/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  25.02.2019


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, na pozemku parc. č. 185/6 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  18.02.2019
Číslo konania:  SK 9368/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks čerešňa, 1 ks jabloň , na pozemku parc. č. 2317/7 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 9406/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:18.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení dub, osika, hrab, na pozemku parc. č. 5764 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  01.02.2019
Číslo konania:  SK 801/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát biely, na pozemkoch parc. č. 6684/1, 6684/2 registra E KN (parc. č. 5162/1, 9601 registra C KN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 352/2019/20
Dátum zverejnenia informácie: 
14.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa, na pozemku parc. č.  1895/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 299/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  14.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát, na pozemkoch parc. č.  7120, 7121, 7122 registra E KN ( 5168/3, 5169 registra C KN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:  20.12.2018
Číslo konania:  SK 10838/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, na pozemku parc. č.  393 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  12.12.2018
Číslo konania:  SK 10775/2018/28

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 6 ks topoľ šľachtený,  na pozemkoch parc. č. 925 E KN (947/1 registra C KN), 919/3 registra C KN v k. ú. Selce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 10786/2018/28
Dátum zverejnenia informácie:  12.12.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, 1 ks borovica,  na pozemku parc. č. 1086/30 registra C KN v k. ú. Selce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10785/2018/28
Dátum zverejnenia informácie:  12.12.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, na pozemku parc. č. 1029 registra E KN (1029/14 registra C KN) v k. ú. Selce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 10670/2018/20
Dátum zverejnenia informácie:  22.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, na pozemku parc. č.  297/3 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 10702/2018/20
Dátum zverejnenia informácie:  22.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, na pozemku parc. č.  1937/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 10631/2018/20
Dátum zverejnenia informácie: 
12.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemku parc. č. 5219, 5221/4registra E KN (parc.č. 5008/1, 5008/2 registra C KN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:  07.11.2018
Číslo konania:  SK 10624/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa, na pozemku parc. č. 565/2 registra CKN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 10640/2018/20
Dátum zverejnenia informácie:  12.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát, na pozemkoch parc. č.  7550/1, 7550/2, 7551/1, 7551/2 registra E KN (parc. č. 5503, 5504 registra C KN), 3483, 3484, 3482, 3486, 3488, 3487, 3481/2, 3491/2, 3495/2 registra E KN (parc. č. 8656 registra  C KN), 8657, 8658 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom a druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 10633/2018/20
Dátum zverejnenia informácie: 12.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemkoch parc. č. 738/2, 748/1, 747/2, 749/1, 749/6,  registra E KN (parc.č. 738/1, 744/1, 749/2 registra C KN) v k.ú. Žibritov v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 10606/2018/20
Dátum zverejnenia informácie:06.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks orech, na pozemku parc. č. 1305/3 registra E KN (1305/3 CKN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
  SK 10603/2018/20
Dátum zverejnenia informácie:  06.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks smrek, na pozemku parc. č. 9098/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:02.11.2018
Číslo konania:SK 10609/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, na pozemku parc. č. 299/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
10.10.2018
Číslo konania:SK 10492/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 11 ks jabloň, 1 ks orech, 2 ks topoľ, 1 ks lipa, 21 ks tuja, na pozemkoch parc. č. 6401/25, 6401/44, 6401/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
01.10.2018
Číslo konania:SK 10436/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemkoch parc. č. 8364, 8365, 8366 registra E KN (5274/1, 5274/8, 6065/2, 5274/9, 6067 registra C KN), 6059/3, 6068/3, 5274/2 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  24.09.2018
Číslo konania: SK 10409/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica na pozemku parc. č.  85/1 registra C KN, 1 ks hruška na pozemku parc. č. 1516/1 registra C KN, 10 ks krušpán na pozemkoch parc. č. 1535/1, 1533/1 registra C KN, 2 ks tuja na pozemku parc. č. 1527/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  10.09.2018
Číslo konania: SK 10337/2018/36

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemku parc. č. 715/7 registra E KN (parc. č. 715/5 registra C KN) v k.ú. Žibritov v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:  10.09.2018
Číslo konania: SK 10348/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemkoch parc. č. 8054, 8032, 8033, 8034, 8035, 8211/6, 8211/5, 7690, 7877/5, 7885/7, 7878/2, 7885/1, 7888/2, 7873/1 registra E KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:01.08.2018
Číslo konania:SK 10170/2018/10

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 122 registra C KN v k.ú. Drienovo,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  18.07.2018
Číslo konania:  SK 10110/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 6 ks smrek, 1 ks rešetliak prečisťujúci, 6 ks jaseň, na pozemku parc. č. 230/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 10049/2018/20
Dátum zverejnenia informácie: 
03.07.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových  drevín, v zložení 6 ks dub, lieska a trnka, na pozemku parc. č. 5942/2 registra E KN (4737, 4740/1, 4740/2 registra C KN)  v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  03.07.2018
Číslo konania:  SK 10045/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  drevín, 1 ks smrek, na pozemku parc. č. 1263/11 registra C KN  v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  24.05.2018
Číslo konania:  SK 9879/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks borovica, na pozemku parc. č. 193/2 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:  SK 173/2018/20
Dátum zverejnenia informácie:11.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát,  na pozemku parc. č.  9607/4 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10571/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:02.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch: kód dielu 9401/2 (parc. č. 6191/1 registra C KN),  kód dielu 2001/1 (parc. č. 5555/3, 5556, 5559, 9581 registra C KN)   v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10575/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:27.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks smrek, 1 ks tuja,  na pozemku parc. č.  1288/1 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10493/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:10.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 6 ks smrek, 3 ks jedľa, 2 ks borovica  na pozemku parc. č.  443/1 registra C KN a 6 ks breza na pozemku parc. č. 301/40 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10487/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:10.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek,  na pozemku parc. č.  1139/3 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10462/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:06.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení topoľ osikový, jelša, a krovitý porast,  na pozemku parc. č.  7181/102 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10418/2017/36
Dátum zverejnenia informácie:06.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Žibritov v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Zoznam dotknutých pozemkov - kú Žibritov:
Kód dielu: 1606/1  Parcela registra KN„C“ 951/1, 952/1, 952/3, 952/4, 1083
Kód dielu: 1607/1  Parcela registra KN„C“ 902, 905/4, 938, 939, 940
Kód dielu: 1610/1  Parcela registra KN„C“ 888/1, 888/7
Kód dielu: 1610/2  Parcela registra KN„C“ 905/4, 938, 1202
Kód dielu: 1610/3  Parcela registra KN„C“ 848, 850/6
Kód dielu: 1701/1  Parcela registra KN„C“ 888/7
Kód dielu: 2516/1  Parcela registra KN„C“ 488/1
Kód dielu: 2516/2  Parcela registra KN„C“ 488/1, 489/2
Kód dielu: 2601/1  Parcela registra KN„C“ 846/1, 846/3, 939, 963, 964, 969/1, 969/2, 974/1, 10082
Kód dielu: 2603/1  Parcela registra KN„C“ 843/1, 846/1, 846/2
Kód dielu: 2604/1  Parcela registra KN„C“ 846/1, 846/2
Kód dielu: 2607/1  Parcela registra KN„C“ 781/2
Kód dielu: 2609/1  Parcela registra KN„C“ 674, 708/1, 715/5, 716/1, 751/1, 756/1, 778
Kód dielu: 2701/1  Parcela registra KN„C“ 862
Kód dielu: 2704/1  Parcela registra KN„C“ 746, 753, 756/2, 764
Kód dielu: 3502/1  Parcela registra KN„C“ 427, 432/1, 434/1, 441, 451/8, 481/1
Kód dielu: 3503/1  Parcela registra KN„C“ 488/1
Kód dielu: 3505/1  Parcela registra KN„C“ 449/1, 451/4, 451/7, 451/8
Kód dielu: 3506/1  Parcela registra KN„C“ 449/2, 451/4, 451/6, 451/7, 451/8
Kód dielu: 3606/1  Parcela registra KN„C“ 488/1
Kód dielu: 3603/1  Parcela registra KN„C“ 674


Číslo konania:
SK 10412/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:06.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Zoznam dotknutých pozemkov - kú Krupina:
Kód dielu: 7402/1  Parcela registra KN„C“ 6393/1, 6393/2
Kód dielu: 8401/1  Parcela registra KN„C“ 6392, 6393/1, 9277


Číslo konania:SK 10419/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:06.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Zoznam dotknutých pozemkov - kú Krupina:
Kód dielu: 0602/1  Parcela registra KN„C“ 4477
Kód dielu: 1602/1  Parcela registra KN„C“ 4449, 4452/1, 4452/2, 4453, 4457, 4458, 4461, 4463
Kód dielu: 1605/1  Parcela registra KN„C“ 4449
Kód dielu: 1602/2  Parcela registra KN„C“ 4449
Kód dielu: 1606/1  Parcela registra KN„C“ 4433, 4445, 4446, 9388
Kód dielu: 1607/1  Parcela registra KN„C“ 4446, 4447, 4448
Kód dielu: 1608/1  Parcela registra KN„C“ 4449
Kód dielu: 2,4  Parcela registra KN„C“ 4449


Číslo konania:
SK 10366/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:19.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek,  na pozemku parc. č. 868 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10351/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:16.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 16 ks topoľ osikový, 3 ks slivka divá, 2 ks dub letný, 1 ks orgován obyčajný, 1 ks hrab obyčajný,  na pozemkoch parc. č. 4843/30 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10316/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:09.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks javor, 1 ks jaseň, na pozemkoch parc. č. 1450/1, 1450/5 registra C KN, 1 ks smrek na pozemku parc. č. 6724/2 registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10285/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:02.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa, na pozemku parc. č. 1360/24 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 10297/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:02.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, 1 ks orech, na pozemku parc. č. 7234/19 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10276/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:27.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, na pozemkoch parc. č. 4248, 4251, 4252, 9705/1 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10524/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:26.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, na pozemku parc. č. 230/1 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10200/2017/05
Dátum zverejnenia informácie:11.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4ks smrek, na pozemku parc. č. 2948/1 registra E KN v k.ú. Devičie,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 10006/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:11.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks marhuľa, na pozemku parc. č. 8129 registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10182/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:04.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jedľa strieborná, ktorá rastie na  pozemku parc. č. 8131/1  registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9648/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:11.05.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 15 ks smrek, ktoré rastú na  pozemkoch parc. č. 8265/27, 8265/28, 8265/29  registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9639/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 05.05.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, 2 ks tuja, krovitý porast, ktoré rastú na  pozemku parc. č. 2344/3  registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9594/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:27.04.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na  pozemku parc. č. 1386/1  registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9401/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:15.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na  pozemku parc. č. 1092/4  registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 9409/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:15.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na  pozemku parc. č. 388/1  registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9345/2017/03
Dátum zverejnenia informácie:03.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks slivka, ktoré rastú na pozemku parc. č. 618 registra E KN v k.ú. Čabradský Vrbovok, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
SK 9335/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:03.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktoré rastú na  pozemku parc. č. 1502/4  registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9344/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 03.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks orech, ktoré rastú na  pozemku parc. č. 1318/21  registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9172/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:17.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks vŕba, 1 ks breza, ktoré rastú na  pozemku parc. č. 8237  registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9179/2017/36
Dátum zverejnenia informácie:17.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 8 ks dub cerový, 10 m2 slivka trnková, 10 m2 hloh obyčajný, 10 m2 ruža šípová, ktoré rastú na  pozemku parc. č. 986/1  registra E KN v k.ú. Žibritov,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9084/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:07.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na  pozemkoch parc. č. 7457/1, 7367/3, 7470/17, 7491/2, 7491/1, 7490, 7486, 7487, 7488/1, 7488/2, 7492/1, 7492/2 registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 451/2017/20
Dátum zverejnenia informácie:23.01.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 5 ks breza, 2 ks borovica, 1 ks osika, ktoré rastú na  pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10838/2016/20
Dátum zverejnenia informácie:15.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 1 ks slivka na  pozemku parc. č. 1246/1 registra C KN (Železničná ul. č. 8), 1 ks tuja na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN (Majerský rad č. 67), 1 borovica a 2 ks smrek na pozemku parc. č. 301/43 registra C KN (Majerský rad č. 54), 4 ks breza na pozemku parc. č. 8127/1 registra E KN (Školská ul. č. 4), 1 ks tuja na pozemku parc. č. 5173/7 registra C KN (nový cintorín) v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10820/2016/20
Dátum zverejnenia informácie:13.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú  na  pozemkoch parc. č. 290/7, 291/2, 291/3, 291/4 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10754/2016/20
Dátum zverejnenia informácie:05.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú  na  pozemkoch parc. č. 7651/6, 7653/10, 7652 registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10722/2016/20
Dátum zverejnenia informácie:28.11.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú  na  pozemku parc. č. 6300/2 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10451/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 12.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  4 ks smrek, 1 ks borovica, 1 ks jabloň, 1 ks čerešňa, na  pozemkoch parc. č. 6695, 6699/1, 6699/2registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 10446/2016/28
Dátum zverejnenia informácie:12.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks smrek, na  pozemku parc. č. 1029/11 registra C KN v k.ú. Selce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 10475/2016/20
Dátum zverejnenia informácie:12.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks borovica, na  pozemku parc. č. 5058/30 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:SK 10390/2016/03
Dátum zverejnenia informácie:27.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a starých ovocných stromov, ktoré rastú  na  pozemkoch parc. č. 159, 160 registra C KN a  1180/1 registra E KN v k.ú. Čabradský Vrbovok,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10387/2016/20
Dátum zverejnenia informácie:26.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú  na  pozemku parc. č. 4034 registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 10384/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 26.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín,  v zložení 4 ks borovica, ktoré rastú  na  pozemku parc. č. 6669 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 10383/2016/20
Dátum zverejnenia informácie:26.09.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o vydaní súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú  na  pozemku parc. č. 9453 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany (v ochrannom pásme štátnej cesty I/66).


Číslo konania:
SK 10337/2016/20
Dátum zverejnenia informácie:14.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie  na  pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10290/2016/20
Dátum zverejnenia informácie:09.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín  na  pozemkoch parc. č. 137, 138, 139, 140, 141, 142 registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10161/2016/20
Dátum zverejnenia informácie:10.08.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  2 ks smrek,  na  pozemku parc. č. 1882/3 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10085/2016/05
Dátum zverejnenia informácie:09.08.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch v užívaní AGRO HN, s.r.o. so sídlom Sebechleby 418 v k.ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom  a druhom stupni územnej ochrany.
Zoznam dotknutých pozemkov:

Kód dielu     parc. č. registra C
1501/1        2522,
1404/1        2423, 2426, 2446/1, 2446/2, 2450/18, 2516, 2517, 2977/2,
1402/1        2407, 2411, 2421, 2422/1, 2422/2, 2423, 2424/1, 2424/2, 2450/7,          2450/29, 2977/1,
9401/1    1010, 1143, 1144, 1145, 1154, 1159, 1161, 1182, 1195/1, 1195/2, 1212, 2956/5,
9401/2    981, 996/1, 996/2, 1008, 1010, 1020, 1022, 1050, 1055, 1081, 1082/2, 1083/1, 1084/1, 1084/2, 1085, 1086/1, 1086/2, 1086/3, 1086/4, 1095, 1103, 1105, 1108, 1110, 1114/1, 1114/2, 1154, 2956/5,
0403/1     1355/1, 1355/4, 1355/10, 1355/17, 1355/18, 1397/1, 1461, 1506/1, 1506/2, 1506/3, 1506/4, 1507/1, 1507/2, 1507/3, 1509/1, 1509/2, 1509/4, 1509/5, 1509/6, 1509/7, 1509/8, 1509/9, 1509/10, 1509/13, 1510, 1516/2, 1516/3, 1517/1, 1519/1, 1519/2, 1522, 1523/1, 1523/2, 1523/4, 1527/1, 1527/2, 1529/2, 1532/1, 1532/2, 1532/4, 1532/5, 1536, 1545, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1555, 1556, 1570/1, 1570/2, 1572, 1610/1, 2963/1, 2964, 2965,
0301/1    1752/3, 1784, 1785, 1798/2, 2957, 2961,
-    1028, 1057, 1059/1, 1059/2.


Číslo konania:
SK 9971/2016/36
Dátum zverejnenia informácie:30.06.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks breza,  na  pozemku parc. č. 1157/1 registra C KN v k.ú. Žibritov,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9646/2016/20
Dátum zverejnenia informácie:25.04.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks breza,  na  pozemku parc. č. 56/1 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9664/2016/08
Dátum zverejnenia informácie:25.04.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks vŕba,  na  pozemku parc. č. 68/4 registra C KN v k.ú. Domaníky,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9423/2016/20
Dátum zverejnenia informácie:04.03.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks agát na  pozemku parc. č. 230/1 registra C KN (v areáli Domčeka CVČ) a 1 ks smrek, 1 ks listnatý strom na pozemku parc. č. 443/1 registra C KN (pred bytovým domom na Malinovského ul. č. 880/15, Krupina) v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9357/2016/20
Dátum zverejnenia informácie:01.03.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  dub,  ktoré rastú na pozemku parc. č. 3470 registra E KN (8956 registra C KN) v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9337/2016/20
Dátum zverejnenia informácie:24.02.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia vydaného pod č.j. SK 140/2014/20 – 1471,  ktorým bol vydaný súhlas na výrub drevín na pozemku parc. č. 5614/4 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9224/2016/20
Dátum zverejnenia informácie:10.02.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, ktorá rastie na pozemku parc. č. 502 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 410/2016/02
Dátum zverejnenia informácie:27.01.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 784, 785, 955, 956, 993, 1058, 1059, 1060, 2648 registra E KN v k.ú. Cerovo,  zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 387/2016/20
Dátum zverejnenia informácie:26.01.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub krovitého porastu o výmere cca 50 m2 , v zložení trnka obyčajná, lieska obyčajná, hloch obyčajný, ostružina, ktorý rastie na pozemku parc. č. 9656/1 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10763/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:22.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks dub, ktorý rastie na pozemku parc. č. 5054/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10652/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:03.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 7 ks smrek a 1 ks borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č. 301/5 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10638/2015/05
Dátum zverejnenia informácie:01.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 45 registra C KN v k.ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10570/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:24.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1676/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10525/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:11.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát, vŕba, jelša, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 8714/3, 7873/4, 7873/1 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10461/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:04.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa a 1 ks jabloň, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1411/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10335/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:13.10.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát biely, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 8192, 8193, 8199/2, 8199/1 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10302/2015/05
Dátum zverejnenia informácie:05.10.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 97/2 registra C KN v k.ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10284/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:05.10.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 381 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 10982/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:05.10.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, 1 ks lipa, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1270/3 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany

Číslo konania:SK 10204/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:17.09.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, 1 ks jabloň, ktoré rastú na pozemku parc. č. 846/3 registra C KN v k.ú. Krupina podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10186/2015/05
Dátum zverejnenia informácie:10.09.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát, klen, hrab, cer, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1010, 2525 registra C KN a parc. č. 393, 940/1 registra E KN v k.ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom a druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10094/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:19.08.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 6 ks smrek obyčajný a 2 ks smrek pichľavý, ktoré rastú na pozemku parc. č.  390/2 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10061/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 14.08.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek na pozemku parc. č.  6278 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9913/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:07.07.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks tuja na pozemkoch parc. č.  5173/7, 5173/8 registra C KN v k.ú. Krupina (nový cintorín), v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9897/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:03.07.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 8 ks klen, 2 ks cer, 2 ks vŕba,  2 ks lipa, 2 ks agát a krovitý porast o výmere cca 1050  m2, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  9798, 9863/1, 9799/4, 8698/2,  registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9859/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 23.06.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení dub a čerešňa, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  4903/59 registra C KN, 6186/1, 6187, 6188, 6186/2 v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9776/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:09.06.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks mišpuľa obyčajná, 1 ks slivka, ktoré rastú na pozemku parc. č.  8346 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9736/2015/36
Dátum zverejnenia informácie:01.06.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č.  257 registra E KN v k.ú. Žibritov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9685/2015/35
Dátum zverejnenia informácie:22.05.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech kráľovský, 1 ks slivka domáca, 1 ks jaseň štíhly, ktoré rastú na pozemku parc. č.  1140 registra E KN v k.ú. Zemiansky Vrbovok, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9407/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:20.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, 1 ks orech, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  34/1, 35/2 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 9411/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:20.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 14 ks stromov v zložení smrek a borovica, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  34/1, 35/2 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 9391/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:20.03.2015
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č.  5941, 5942/1, 5942/2 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9353/2015/36
Dátum zverejnenia informácie:12.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č.  257 registra E KN v k.ú. Žibritov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9336/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:10.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín v zložení dub, slivka, krovitý porast, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  4441/1, 4442, 4505, 4506 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9305/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:04.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 20 ks agát biely, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  8740, 8741 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9225/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:24.02.2015
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a starých ovocných stromov, ktoré rastú na pozemku parc. č.  6621/1 registra C KN (parc. č. 1619/3, 1619/1, 1619/4 registra E KN) v k.ú. Krupina (okolie Vartovky), v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 9227/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:24.02.2015
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení vŕba a jelša, ktoré rastú na pozemku parc. č.  9281/8, 6413/41 registra C KN, parc. č. 9408, 9393 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9213/2015/07
Dátum zverejnenia informácie:24.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení, 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č.  262 registra E KN (parc. č. 262/1 registra C KN) v k.ú. Dolný Badín, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9212/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:24.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1954/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9131/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:19.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks orech, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 5871/2, 5872 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 9136/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:19.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks breza, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2133/10 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9159/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:17.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9130/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:17.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks lipy, ktorá rastie na pozemku parc. č. 4236/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 9160/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:13.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks agát, 1 ks vŕba, 1 ks javor poľný, 1 ks dub cerový, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1281/1, 1277/1 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 463/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:05.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení slivka, agát, jabloň, náletové dreviny, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. ´8032, 8033, 8034, 7690, 7877/5, 7878/2, 7885/1, 7885/7, 7888/2, 8714/3,8035, 8054, 8211/5, 8211/6, 8213/3 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 280/2015/02
Dátum zverejnenia informácie:26.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení, 4 ks smrek, 3 ks vŕba, 1 ks pagaštan konský, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  451 registra E KN a  349/3 registra C KN v k.ú. Cerovo, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 200/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 21.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení čerešňa, vŕba, jelša, orech, náletové dreviny, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 7990/2, 6633/1, 7993/1 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:SK 188/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:16.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 278/4, 278/17 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 148/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:16.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 192/4 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 42/2015/20
Dátum zverejnenia informácie:07.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek,  ktorý rastie  na pozemku parc. č. 301/42 registra C KN v k.ú. Krupina (pred bytovým domom Majerský rad č. 50), v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10351/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:18.12.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks lipa,  ktoré rastú  na pozemku parc. č. 4272/2 registra E KN (parc.č. 3969/1 registra C KN) v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10256/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:26.11.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks tuje,  ktorá rastie  na pozemku parc. č. 563/2 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 10255/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:26.11.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevní,  ktoré rastú  na pozemku parc. č. 5904/1 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 10254/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:26.11.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech,  ktorý rastie  na pozemku parc. č. 1563/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10231/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:21.11.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín,  ktoré rastú  na pozemkoch parc. č. 4033, 4023/1, 4407, 4408 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10111/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:21.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát, borovica, cer,  ktoré rastú  na pozemku parc. č. 8806 registra C KN a parc. č. 1275 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9972/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:14.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks tuja,  ktoré rastú  na pozemku parc. č. 301/42 registra C KN v k.ú. Krupina (Majerský rad č. 44, Krupina), v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 9973/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:14.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú  na pozemku parc. č. 376/1, 376/2, 375/1, 225/1, 226, 225/3, 375/3 registra C KN v k.ú. Krupina (Majerský rad č. 76, Krupina), v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10049/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:14.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks breza,  ktoré rastú  na pozemku parc. č. 85/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10008/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:29.09.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub krovitého porastu,  ktorý rastie  na pozemkoch parc. č. 7085/2, 7066/1, 7068/2 registra E KN a 5167/40 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 10013/2014/33
Dátum zverejnenia informácie:23.09.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú  na pozemku parc. č. 341/2 E KN v k. ú. Trpín, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 9981/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:18.09.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín v ochrannom pásme cesty I/66,  v smere Krupina – Babiná (po oboch stranách cesty),  ktoré rastú  na pozemku parc. č. 9453 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9901/2014/05
Dátum zverejnenia informácie:05.09.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení ruža šípová, trnka obyčajná, hloh obyčajný, svíb a iné náletové dreviny,  ktoré rastú  na pozemkoch parc. č. 1301/1, 1301/2, 1301/3, 1301/4, 1305/1, 1305/2, 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1312/1, 1312/2, 1312/3, 1319/1, 1319/2, 1321/2, 1321/3,1322, 1331/3, 1331/4, 1333, 1355/1, 1355/2, 1355/3, 1355/4, 1355/5, 1355/6, 1355/7, 1355/8, 1355/10, 1355/12, 1355/17, 1355/18, 1355/19, 1396/7, 1519/2, 2965, 1442, 1470, 1471, 1472, 1473, 1493, 1498/2, 1500/1, 1500/2, 1509/2, 1509/7, 1536, 1543, 1544, 1556, 1559/1, 1559/2, 2031, 2038/2, 2050/1, 2050/2, 2050/3, 2079/1, 2099, 2453, 2964, 2967/1 registra C KN (kultúrny diel 0402/1) v k.ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9875/2014/02
Dátum zverejnenia informácie:02.09.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks topoľ, ktoré rastú  na pozemku parc. č. 210/1 registra C KN v k.ú. Cerovo, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 9845/2014/33
Dátum zverejnenia informácie:21.08.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení hrab, dub cerový, trnka obyčajná, ruža šípová, ktoré rastú  na pozemkoch parc. č. 498, 499, 497 registra E KN v k.ú. Trpín, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9719/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:18.07.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, 5 ks tuja, na pozemku parc. č. 5133/3 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9655/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:02.07.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, na pozemku  parc. č. 1450/5 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9659/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:02.07.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech a 1 ks čerešňa, na pozemku  parc. č. 284/6 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 9658/2014/36
Dátum zverejnenia informácie:02.07.2014
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jaseň,  na pozemku  parc. č. 226 registra C KN v k.ú. Žibritov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:SK 9501/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:27.05.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemkoch  parc. č. 9799/4, 9805, 8700/2, 8700/3, 8697/5, 8699/1, 8698/2, 8686/1, 8685, 8684, 9863/1, 8377, 8376/1, registra E KN a parc.č. 5864, 5865, 5866 registra C KN  v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany, z dôvodu výstavby VN prípojky  „Krupina- Červená Hora zahusťovacia trafostanica“.


Číslo konania:
SK 9421/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:09.05.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa, 1 ks jabloň, 1 ks moruša, na pozemku parc. č. 6565/10 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9320/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:14.04.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks borovica, na pozemku parc. č. 301/1 registra CE KN v k.ú. Krupina (pre bytovým domom Majerský rad 62/58, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9230/2014/35
Dátum zverejnenia informácie:02.04.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemkoch parc. č. 270, 290, 558 a 570 registra E KN v k.ú. Zemiansky Vrbovok, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:SK 9173/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:18.03.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 13 ks smrek, na pozemku parc. č. 1134/4 v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9089/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:12.03.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany, na pozemkoch parc. č. 5696, 5695, 5693, 5681, 5683, 5671, 5669/1, 5669/2, 5692/6, 5669/4, 5669/3, 5675, 5634, 5645, 5604, 5594, 5595, 5598, 5657, 5693, 5697, 5686, 5677, 5673, 5624, 5637, 5638/1, 5638/2, 5629, 5626, 5620, 5591, 5584, 5581, 5596, 5618, 5623, 5654,  5643, 5610, 5609 registra C KN a parc. č. 8795/1, 8795/2, 8794/1, 8794/2, 8793/3, 8793/4, 8792/1, 8792/2, 8791/10, 8791/11, 8791/9, 8791/8, 8791/7, 8791/6, 8791/2, 8791/1, 8791/3, 8791/4, 8791/5, 8789/8, 8789/7, 8789/6, 8790/1, 8790/2, 8789/11, 8789/2, 8789/1, 8783/9, 8783/10, 8783/3, 8782/16, 8782/11, 8782/10, 8777/7, 8777/5, 8782/8, 8776/3, 8776/1, 8773/1, 8772/2, 8779/2, 8783/5, 8783/6, 8783/7, 8782/5, 8799/1, 8799/2  v k.ú. Krupina (lokalita Čierne Blato).


Číslo konania:
SK 9133/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:12.03.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení slivka, borovica, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany, na pozemku parc. č. 4002/1 registra C KN v k.ú. Krupina.


Číslo konania:
SK 9120/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:12.03.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát, slivka, cer, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany, na pozemkoch parc. č. 6041 a 6042 registra E KN v k.ú. Krupina.


Číslo konania:
SK 9119/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:12.03.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks javor, 2 ks jaseň, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany, na pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k.ú. Krupina (ul. Malinovského) vo vlastníctve Mesta Krupina.


Číslo konania:
SK 8933/2014/20
Dátum zverejnenia informácie:26.02.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany, v zložení 1 ks jabloň na pozemku parc. č. 8780/13 registra C KN a 1 ks topoľ na pozemku parc č. 1316/4 registra C KN v k.ú. Krupina vo vlastníctve Mesta Krupina.Číslo konania:
SK 8930/2014/05
Dátum zverejnenia informácie:24.02.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany, v zložení krovitý porast a náletové dreviny, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Devičie v užívaní žiadateľa AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo:

Kód dielu                                                 
druhý stupeň ochrany:

1404/1    
parc.č. registra C: 2423, 2426, 2446/1, 2446/2, 2450/18, 2516, 2517, 2977/2,

1501/1
    
parc.č. registra C: 2522,

1402/1
   
parc.č. registra C: 2407, 2411, 2421, 2422/1, 2422/2, 2423, 2424/1, 2424/2, 2450/7, 2977/1,

0403/1 
  
parc.č. registra C: 1301/1, 1301/2, 1301/3, 1301/4, 1305/1, 1305/2, 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1312/1, 1312/2, 1312/3, 1319/1, 1319/2, 1321/2, 1321/3, 1322, 1331/3, 1331/4, 1333, 1355/2, 1355/3, 1355/4, 1355/6, 1355/7, 1355/8, 1355/10, 1355/12, 1355/15, 1355/18, 1355/19, 1396/7, 1397, 1442, 1470, 1471, 1472, 1473, 1495/1, 1495/2, 1498/2, 1500/1, 1500/2, 1506

Mohlo by Vás zaujímať:
HORE