Stavebný úrad

v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebným úradom je obec. Obec prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Krupine :

 • zabezpečuje plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, najmä zabezpečuje prípravu:
  • územných rozhodnutí (rozhodnutí o umiestnení stavby, využívaní územia,
  • chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere),
  • stavebných povolení,
  • rozhodnutí o odstránení stavby,
  • kolaudačných rozhodnutí,
  • povolení terénnych úprav, ťažobných a im podobných prác,
  • zmeny účelu užívania stavby a zmeny stavby pred dokončením,
  • rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby,
  • rozhodnutí o vyprataní stavby,
  • zabezpečuje nariaďovanie vykonania údržby stavby, nevyhnutných úprav, zabezpečovacích prác, potrebných opatrení na susedných pozemkoch a zabezpečuje vydávanie ďalších rozhodnutí a opatrení vyplývajúcich z pôsobnosti stavebných úradov podľa stavebného zákona,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad na stavbách, uplatňuje sankcie v zmysle stavebného zákona,
 • zabezpečuje konania o správnom delikte a priestupkové konania,
 • archivuje písomnosti a overenú dokumentáciu v rámci konaní v zmysle stavebného zákona, a zabezpečuje súvisiacu štatistickú agendu,
 • spolupracuje s oddelením architekta mesta pri územných, stavebných a kolaudačných konaniach a ďalších konaniach podľa stavebného zákona v súlade s vymedzenými kompetenciami,
 • zabezpečuje vydávanie vyjadrenia stavebného úradu ako dotknutého orgánu pre konania špeciálnych stavebných úradov,
 • pripravuje podklady pre nadriadené orgány štátnej správy a mimoriadne opravné prostriedky,
 • pripravuje stanoviská a podklady v odvolacích konaniach,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce alebo súvisiace so zmluvou o spoločnom obecnom úrade.

Špeciálny stavebný úrad na úseku štátnej vodnej správy:

Obec vykonáva špeciálny stavebný úrad na úseku štátnej vodnej správy v súlade s § 63 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), najmä rozhoduje vo veciach:

 • povolenia na odber povrchových vôd, vzdúvanie a na iný spôsob akumulácie, využívanie ich hydroenergetického potenciálu a podzemných vôd na ich odber, akumuláciu, čerpanie na účel znižovania ich hladiny, a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb (domové studne – vŕtané, kopané), ktoré súvisia s týmto odberom,
 • v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby,

Špeciálny stavebný úrad na úseku pozemných komunikácií:

Obec vykonáva špeciálny stavebný úrad vo veciach miestnych a účelových komunikácií v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v neskorších predpisov ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c cestného zákona na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.

Právne normy upravujúce postupy stavebných úradov:

 • zákon č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • vyhláška č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 • zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov,

Postup pri vybavovaní žiadostí a lehoty pre vybavenie:

Pre vydávanie rozhodnutí a konania podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) ak tento zákon neustanovuje inak. Stavebný úrad vydá rozhodnutie do 30 dní odo dňa začatia konania.

Podanie opravného prostriedku:

Účastník konania môže podať odvolanie proti rozhodnutiu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na sídlo obce, ktorá rozhodnutie vydala, alebo Mesto Krupina – Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina.

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica.

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná obec ako špeciálny stavebný úrad v prenesenom výkone štátnej správy na úseku pozemných komunikácií, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo Zvolene, Nám. SNP 35/48, 960 01 Zvolen.

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná obec ako špeciálny stavebný úrad v prenesenom výkone štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Obvodný úrad Životného prostredia vo Zvolene, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19