E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Materské školy

Materská škola

Materská škola Malinovského 874
v Krupine


Riaditeľka:Mgr. Dana Cibuľová
Adresa:Malinovského 874/21, 963 01 KRUPINA
mobil: 0915 957 166, 0907 341 444
e-mail: matskola@krupina.sk
web: www.mskrupina.sk


Materská škola sa nachádza v zástavbe sídliska v bezprostrednej blízkosti historického centra mesta, v susedstve základných škôl. Alokované pracovisko sa nachádza na okraji mesta. Vznikla z pôvodného spoločného zariadenia - detské jasle a materská škola /2+4/ s kapacitou 210 detí, ktoré bolo dané do prevádzky 3. februára 1978. Je umiestnená v troch budovách pavilónového typu spojených spojovacou chodbou s hospodárskym pavilónom.

Materská škola má deväť tried. V ľavom krídle /pavilón A / sa nachádzajú na prízemí štyri triedy s príslušenstvom a dve samostatné schodištia spájajú poschodie, kde sa nachádzajú ďalšie dve triedy s príslušenstvom /príručné kuchynky, WC, umyvárne, šatne, sklady hračiek a pomôcok/. V pravom krídle /pavilón B / sa nachádzajú na prízemí jedna trieda s príslušenstvom a schodište vedie k triede na poschodí. V hospodárskom pavilóne sa nachádza kuchyňa, jedáleň, riaditeľňa a kancelárie vedúcej školskej jedálne a hospodárky a aj jedna trieda. K materskej škole patrí školská záhrada s dostatkom zelene a staršej výsadby stromov.

Alokované pracovisko má dve prízemné triedy s príslušenstvom. Nachádza sa tu aj kuchyňa. Budujeme nové hracie zariadenie pre pohybové vyžitie detí pri pobyte vonku.

Súkromné detské centrum

Súkromná materská škola
Súkromné detské centrum

Riaditeľka:Ingrid Kohútová
Adresa:Školská 2344, 963 01 KRUPINA
tel.: 045 55 220 65
mobil: 0907 414 144
e-mail: kohutova@mojaskolka.sk
web: www.mojaskolka.sk


Súkromná materská škola v Krupine poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Prioritou je možnosť na základe dohovoru aj neskorší príchod do materskej školy a odchod z materskej školy.

Materská škola sa nachádza na ulici Školská, pri školskom ihrisku medzi základnými školami. Je umiestnená v adaptovanej budove, prispôsobená podmienkam, hygienickým a bezpečnostným normám pre materskú školu. Obklopuje ju detské ihrisko. V škole sú dve triedy vekovo ohraničené, 1.trieda 2-3-4 ročných detí a 2. trieda 4-5-6 ročných detí. Celková kapacita materskej školy je 42 detí.

Poskytujeme individuálny prístup k dieťaťu na základe spolupráce s rodičmi. Uspokojujeme všetky potreby smerujúce k správnemu citovému, vedomostnému, pohybovému i umeleckému rozvoju osobnosti dieťaťa. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa zameriavame na environmentálnu výchovu. Zabezpečujeme výučbu anglického jazyka. Spolupracujeme s pedagogicko – psychologickou poradňou, logopedickou poradňu, so základnými školami, Domčekom – Centrom voľného času a predovšetkým s rodičmi.

Vo vyčlenených priestoroch našej školy je zriadené Súkromné detské centrum, ktoré zabezpečuje celodennú starostlivosť pre deti vo veku 1 -3 rokov. Našim cieľom je postarať sa všestranne s láskou o deti, pričom uprednostňujeme individuálny prístup ku každému dieťaťu. Pomáhame najmä mamičkám, ktoré potrebujú nastúpiť do zamestnania. Čas prevádzky tohto zariadenia je od 8.00 – 16.00 hod s možnosťou skoršieho príchodu od 6.00 a po dohovore s riaditeľkou aj neskoršieho odchodu do 17.30 hod. v dňoch od pondelka do piatku.

V prípade záujmu prihlásiť dieťa do Súkromnej materskej školy alebo Súkromného detského centra, kontaktujte p. riaditeľku Ingrid Kohútovú, ktorá Vám poskytne bližšie informácie o prevádzke a poplatkoch.
HORE