Hlavný kontrolór

Ing. Marta MURÍNOVÁ
hlavný kontrolór mesta

tel.:
045 55 503 88
mobil: 0905 511 025
e-mail: kontrolor@krupina.sk

 • hlavný kontrolór mesta Krupina (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti orgánov mesta Krupina (ďalej len mesto)
 • hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva, primátora, člena orgánu právnických osôb založených alebo zriadených mestom, iného zamestnanca mesta
 • hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a platia pre neho príslušné práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra

 • Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ako aj zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola hospodárenia s finančnými zdrojmi a kontrola finančných operácií, hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom Krupina
 • Kontrola právnických osôb založených mestom Krupina, právnických osôb s majetkovou účasťou mesta a právnických osôb, v ktorých je mesto spoluvlastníkom. Kontrolu vykonáva v rozsahu tohto majetku, v súlade s príslušnými zriaďovacími dokumentmi (štatút, stanovy) a podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva
 • Kontrola tvorby a čerpania jednotlivých položiek rozpočtu mesta
 • Vykonávanie kontroly účtovníctva a pokladničných operácií mestského úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom
 • Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených mestom s ich zriaďovacími a zakladacími listinami
 • Kontrola správnosti dodržiavania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov v meste, verejnej dávky ako i poskytnutia pôžičky, dotácie alebo návratnej finančnej pomoci právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným fyzickým osobám
 • Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva mestskými orgánmi v súčinnosti s prednostom mestského úradu

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2021. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 25.10.2021, 08:12