Hlavný kontrolór

Ing. Marta MURÍNOVÁ
hlavný kontrolór mesta

tel.:
045 55 503 88
mobil: 0905 511 025
e-mail: kontrolor@krupina.sk

 • hlavný kontrolór mesta Krupina (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti orgánov mesta Krupina (ďalej len mesto)
 • hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva, primátora, člena orgánu právnických osôb založených alebo zriadených mestom, iného zamestnanca mesta
 • hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a platia pre neho príslušné práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra

 • Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ako aj zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola hospodárenia s finančnými zdrojmi a kontrola finančných operácií, hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom Krupina
 • Kontrola právnických osôb založených mestom Krupina, právnických osôb s majetkovou účasťou mesta a právnických osôb, v ktorých je mesto spoluvlastníkom. Kontrolu vykonáva v rozsahu tohto majetku, v súlade s príslušnými zriaďovacími dokumentmi (štatút, stanovy) a podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva
 • Kontrola tvorby a čerpania jednotlivých položiek rozpočtu mesta
 • Vykonávanie kontroly účtovníctva a pokladničných operácií mestského úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom
 • Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených mestom s ich zriaďovacími a zakladacími listinami
 • Kontrola správnosti dodržiavania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov v meste, verejnej dávky ako i poskytnutia pôžičky, dotácie alebo návratnej finančnej pomoci právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným fyzickým osobám
 • Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva mestskými orgánmi v súčinnosti s prednostom mestského úradu

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Správa o výsledku kontroly z preverenia podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania Mesta Krupina k 31.12.2023 1 452 kB [pdf]
  Správa o výsledku z vykonanej kontroly plnenia uznesení za obdobie od 1.7.2023 – 31.12.2023 746 kB [pdf]
  Správa o výsledku z vykonanej kontroly prevodov majetku mesta Krupina za rok 2023 793 kB [pdf]
  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Krupina za rok 2023 815 kB [pdf]
  Správa o výsledku z vykonanej kontroly všetkých bežných účtov zariadenia Domček CVČ Krupina 744 kB [pdf]
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Krupina na I. polrok 2024 759 kB [pdf]
  Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2024 - 2026 970 kB [pdf]
  Kontrola z preverenia úverového zaťaženia mesta Krupinak 31.03.2023 721 kB [pdf]
  Kontrola z preverenia úverového zaťaženia mesta Krupina k 30.09.2023 721 kB [pdf]
  Kontrola z preverenia úverového zaťaženia mesta Krupina k 30.06.2023 720 kB [pdf]
  Kontrola úverového zaťaženia k 31.12.2023 856 kB [pdf]
  Kontrola Rezervného fondu k 31.12.2023 830 kB [pdf]
  Kontrola hospodárenia v MsBP s.r.o. Krupina za obdobie 2020 -2022 766 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Domčeku - CVČ za I. polrok 2023 838 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly čerpania finančných prostriedkov na šport, kultúru a vzdelávanie za obdobie rokov 2010 - 2022 1 515 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2023 765 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Materskej škole Malinovského č.874, 963 01 Krupina za obdobie rokov 2020 – 2022 759 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení z vykonanej kontroly v septembri 2022, zo dňa 4.11.2022 a vykonaného auditu za rok 2022 vo februári 2023 v Mestských lesoch s.r.o., Priemyselná 748 kB [pdf]
  NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023 817 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly preverenia podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania k 31.12.2022 642 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly objednávok, prijatých a odoslaných faktúr, ich zverejnenie, archivácia a úhrady v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2022 736 kB [pdf]
  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Krupina k návrhu Záverečného účtu mesta Krupina za rok 2022 1 255 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly vedenia pokladnice, interných dokladov a čerpanie finančných prostriedkov na bežných účtoch mesta za obdobie od 1.10.2021 do 31.12.2022 735 kB [pdf]
  Správa o výsledku z vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení z vykonaných kontrol v roku 2021 a 2022 a uznesení prijatých MsZv Domčeku - Centre voľného času 743 kB [pdf]
  Správa o výsledku z vykonanej kontroly plnenia uznesení za obdobie od 1.7.2022 – 31.12.2022 737 kB [pdf]
  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Krupina za rok 2022 819 kB [pdf]
  Správa o výsledku z vykonanej kontroly hospodárenia v Základnej škole E.M. Šoltésovej za obdobie rokov 2019-2021 733 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly čerpania finančných prostriedkov z Rezervného fondu v roku 2022 a návrh použitia finančných prostriedkov na rok 2023 827 kB [pdf]
  Správa o výsledku z vykonanej kontroly úverového zaťaženia Mesta Krupina k 31.12.2022 863 kB [pdf]
  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Krupina k návrhu programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2023 - 2025 958 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly ZŠ J.C. Hronského 268 kB [pdf]
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Krupina na I. polrok 2023 817 kB [pdf]
  Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Krupina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania k 30.09.2022 646 kB [pdf]
  Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Krupina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 694 kB [pdf]
  Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Krupina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – Splátkový úver z Enviromentálneho fondu 644 kB [pdf]
  Správa o výsledku z vykonanej kontroly v spoločnosti Mestské lesy, s.r.o 755 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov, humanitárna pomoc Ukrajine 749 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly Transparentného účtu UKRAJINA 738 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení MsZ za obdobie od 1.1.2022 -30.06.2022 747 kB [pdf]
  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 767 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly v Domčeku CVČ 2019-2021 790 kB [pdf]
  Správa o vykonanej kontrole nákladov MsPS s.r.o. 835 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly - FIN.M.O.S. 748 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly hospodárenia v ZUŠ za rok 2021 85 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Domčeku CVČ v roku 2021 104 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení za IV.Q.2021 54 kB [pdf]
  Správa o výsledku kontroly čerpania FP z Rezervného fondu 2017 - 2021 95 kB [pdf]
  Stanovisko k návratným zdrojom financovania k 31.12.2021 54 kB [pdf]
  STANOVISKO k návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024 153 kB [pdf]
  Správa o kontrolnej činnosti HK mesta Krupina za rok 2021 86 kB [pdf]
  Stanovisko k návratným zdrojom financovania k 31.12.2020 64 kB [pdf]
  Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu Záverečného účtu Mesta Krupina k 31.12.2021 301 kB [pdf]
  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 61 kB [pdf]
  Správa z kontroly uznesení od 1.7.2020 - 30.09.2021 60 kB [pdf]
  Plán kontrolnej činnosti na IV.Q.2021 53 kB [pdf]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 22.4.2024, 13:22