E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Primátor mesta

Ing. Radoslav Vazan - primátor mesta

Ing. Radoslav VAZAN
primátor mesta

mobil:
0907 886 866
e-mail: primator@krupina.sk

Sekretariát primátora mesta
tel.:
045 55 503 11
mobil:
0918 970 585
fax: 045 55 503 25
e-mail: krupina@krupina.sk

Primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta, ktorý:

a) priamo riadi

- zástupcu primátora,
- prednostu,
- náčelníka mestskej polície,
- riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom,

b) schvaľuje

- vnútorné riadené dokumenty,
- platové náležitosti zamestnancov,
- iné organizačno-riadiace akty primátora (napr. pracovný poriadok),
- systemizáciu pracovných miest zamestnancov,
- pracovné náplne pracovníkov

c) rozhoduje

- vo všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva,
- o personálnych a mzdových náležitostiach zamestnancov MsÚ a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- o zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta,
- o zahraničných pracovných cestách zamestnancov mestského úradu a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- o tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov,

d) predkladá

- mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh štatútu mesta,

e) vydáva

- riadiace akty,
- štatúty a rokovacie poriadky poradných orgánov,

f) vykonáva

- obecnú správu,
- hodnotenie priamo riadených vedúcich zamestnancov,
- ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,

g) uzatvára

- pracovné zmluvy so zamestnancami mesta,
- zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

h)zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

i)zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,

j)vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,

k)udeľuje cenu primátora po schválení návrhu v mestskej rade,

l)vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom po schválení v mestskom zastupiteľstve

HORE