Primátor mesta

Ing. Radoslav VAZAN
primátor mesta

mobil:
0907 886 866
e-mail: primator@krupina.sk

Sekretariát primátora mesta
tel.:
045 55 503 11
mobil:
0918 970 585
fax: 045 55 503 25
e-mail: krupina@krupina.sk

Primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta, ktorý:

a) priamo riadi

 • zástupcu primátora,
 • prednostu,
 • náčelníka mestskej polície,
 • riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom,

b) schvaľuje

 • vnútorné riadené dokumenty,
 • platové náležitosti zamestnancov,
 • iné organizačno-riadiace akty primátora (napr. pracovný poriadok),
 • systemizáciu pracovných miest zamestnancov,
 • pracovné náplne pracovníkov

c) rozhoduje

 • vo všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva,
 • o personálnych a mzdových náležitostiach zamestnancov MsÚ a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • o zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta,
 • o zahraničných pracovných cestách zamestnancov mestského úradu a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • o tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov,

d) predkladá

 • mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh štatútu mesta,

e) vydáva

 • riadiace akty,
 • štatúty a rokovacie poriadky poradných orgánov,

f) vykonáva

 • obecnú správu,
 • hodnotenie priamo riadených vedúcich zamestnancov,
 • ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,

g) uzatvára

 • pracovné zmluvy so zamestnancami mesta,
 • zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

h) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

i) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,

j) vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,

k) udeľuje cenu primátora po schválení návrhu v mestskej rade,

l) vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom po schválení v mestskom zastupiteľstve

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 22.4.2024, 13:22