Územný plán mesta

Všeobecným dôvodom pre spracovanie územného plánu mesta bola potreba právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívmi pre stavebné aktivity a využívanie prírodných zdrojov. Tieto sú nevyhnutné pre harmonický rozvoj mesta v súlade s princípmi udržateľného rozvoja. Do nového územného plánu mesta boli premietnuté rozvojové zámery z miestnych stratégií a regionálnych stratégií, ako aj z Územného plánu VÚC Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov.

S obstaraním nového územného plánu mesta sa počítalo aj v aktuálnom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina. Cieľom riešenia územného plánu mesta Krupina je v zmysle ustanovení § 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov / stavebný zákon / a vykonávacej vyhlášky č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území.

Územný plán je strategický dokument, ktorým sa riadi investičná a ďalšia činnosť na území mesta, je podkladom pre rozhodovaciu činnosť mesta ako stavebného úradu. ÚPN mesta Krupina je vypracovaný v tomto rozsahu:

A. Textová časť

B. Grafická časť:

  • Výkres širších vzťahov – v mierke 1: 50 000 (výkres č. 1)
  • Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – v mierkach 1: 5 000 (výkres č. 2), 1: 10 000 (výkres č. 3)
  • Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia – v mierkach 1: 5 000 (výkres č. 4), 1:10 000 (výkres č. 5)
  • Výkres riešenia verejného technického vybavenia – v mierkach 1: 5 000 (výkres č. 6), 1:10 000 (výkres č. 7)
  • Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES – v mierke 1: 10 000 (výkres č. 8)
  • Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepôdohospodárske účely, v mierke 1: 10 000 (výkres č. 9)

Územný plán mesta Krupina bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Krupine č. 388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019. Jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Krupina č. 10/2019 o záväzných častiach Územného plánu mesta Krupina.

Územný plán mesta Krupina - zmeny a doplnky č. 1 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Krupine č. 65/2022-MsZ zo dňa 24.3.2022. Jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Krupina č. 3/2022.

Tento dokument je uložený a verejnosti prístupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krupine, oddelení výstavby, ŽP a RR a príslušnom stavebnom úrade, ktorým je Mesto Krupina.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Územný plán mesta Krupina - zmeny a doplnky č. 1 - grafická časť 10 385 kB [pdf]
  Územný plán mesta Krupina - zmeny a doplnky č. 1 - textová časť 1 457 kB [pdf]
  Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepôdohospodárske účely, v mierke 1:10 000 - výkres č. 9 12 644 kB [pdf]
  Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES v mierke 1:10 000 - výkres č. 8 11 154 kB [pdf]
  Výkres riešenia verejného technického vybavenia – v mierke 1:10 000 - výkres č. 7 4 566 kB [pdf]
  Výkres riešenia verejného technického vybavenia – v mierke 1:5 000 - výkres č. 6 3 764 kB [pdf]
  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia – v mierke 1:10 000 - výkres č. 5 4 886 kB [pdf]
  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia – v mierke 1:5 000 - výkres č. 4 3 525 kB [pdf]
  Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – v mierke 1:10 000 - výkres č. 3 6 862 kB [pdf]
  Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – v mierke 1:5 000 - výkres č. 2 4 280 kB [pdf]
  Výkres širších vzťahov – v mierke 1:50 000 - výkres č. 1 17 819 kB [pdf]
  Územný plán mesta Krupina - textová časť 10 203 kB [pdf]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 08:38