E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Územný plán mesta

Všeobecným dôvodom pre spracovanie územného plánu mesta bola potreba právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívmi pre stavebné aktivity a využívanie prírodných zdrojov. Tieto sú nevyhnutné pre harmonický rozvoj mesta v súlade s princípmi udržateľného rozvoja. Do nového územného plánu mesta boli premietnuté rozvojové zámery z miestnych stratégií a regionálnych stratégií, ako aj z Územného plánu VÚC Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov.

S obstaraním nového územného plánu mesta sa počítalo aj v aktuálnom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina. Cieľom riešenia územného plánu mesta Krupina je v zmysle ustanovení § 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov / stavebný zákon / a vykonávacej vyhlášky č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území.

Územný plán je strategický dokument, ktorým sa riadi investičná a ďalšia činnosť na území mesta, je podkladom pre rozhodovaciu činnosť mesta ako stavebného úradu. ÚPN mesta Krupina je vypracovaný v tomto rozsahu:

A. Textová časť

B. Grafická časť:

  • Výkres širších vzťahov – v mierke 1: 50 000 (výkres č. 1)
  • Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – v mierkach 1: 5 000 (výkres č. 2), 1: 10 000 (výkres č. 3)
  • Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia – v mierkach 1: 5 000 (výkres č. 4), 1:10 000 (výkres č. 5)
  • Výkres riešenia verejného technického vybavenia – v mierkach 1: 5 000 (výkres č. 6), 1:10 000 (výkres č. 7)
  • Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES – v mierke 1: 10 000 (výkres č. 8)
  • Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepôdohospodárske účely, v mierke 1: 10 000 (výkres č. 9)

Územný plán mesta Krupina bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Krupine č. 388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019. Jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Krupina č. 10/2019 o záväzných častiach Územného plánu mesta Krupina.

Tento dokument je uložený a verejnosti prístupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krupine, oddelení výstavby, ŽP a RR a príslušnom stavebnom úrade, ktorým je Mesto Krupina.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Územný plán mesta Krupina - textová časť10 203 kB [pdf]
  Výkres širších vzťahov – v mierke 1:50 000 - výkres č. 117 819 kB [pdf]
  Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – v mierke 1:5 000 - výkres č. 24 280 kB [pdf]
  Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – v mierke 1:10 000 - výkres č. 36 862 kB [pdf]
  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia – v mierke 1:5 000 - výkres č. 43 525 kB [pdf]
  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia – v mierke 1:10 000 - výkres č. 54 886 kB [pdf]
  Výkres riešenia verejného technického vybavenia – v mierke 1:5 000 - výkres č. 63 764 kB [pdf]
  Výkres riešenia verejného technického vybavenia – v mierke 1:10 000 - výkres č. 74 566 kB [pdf]
  Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES v mierke 1:10 000 - výkres č. 811 154 kB [pdf]
  Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepôdohospodárske účely, v mierke 1:10 000 - výkres č. 912 644 kB [pdf]

HORE