Domček - Centrum voľného času

Centrum Voľného času

Riaditeľka: Magdaléna Slúková - poverená riaditeľka
Adresa: M.R. Štefánika 33, 963 01 KRUPINA
tel.: 045 55 19 360, 045 55 19 361
mobil: 0907 473 440
e-mail: domcekcvc@gmail.com
web: www.domcekcvc.sk

IČO: 37830783
DIČ: 2021634032
Číslo účtu: 1665430851/0200


Centrum voľného času v Krupine je právnym subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina.

Vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovnú - vzdelávaciu a rekreačnú činnosť pre deti a mládež od predškolského veku spravidla do 30 rokov, prípadne ich rodičov a ďalších záujemcov v ich voľnom čase.

Výchovno - vzdelávaciu a rekreačnú činnosť uskutočňuje prostredníctvom:

  • pravidelnej činnosti - v záujmových útvaroch formou krúžkov, klubov, súborov a pravidelne sa opakujúcich dlhodobých podujatí,
  • príležitostnej činnosti - formou jednorázových alebo pravidelne sa opakujúcich  podujatí jednodňových i viacdňových, ako sú súťaže, prednášky, exkurzie, školenia, krátkodobé kurzy, kultúrne a športové podujatia, zájazdy, výstavy, koncerty a ďalšie,
  • individuálnej práce, najmä vo vzťahu k talentovaným deťom a mládeži - špeciálne záujmové útvary, špeciálne činnosti, odborné poradenstvo, expedície, sústredenia, vzdelávacie podujatia,
  • krátkodobými útvarmi pre deti a mládež s neustálymi záujmami,
  • prázdninovej činnosti - formou stálych, putovných, víkendových  táborov a odborných sústredení ako vyvrcholenia činnosti záujmových útvarov, ďalej formou zájazdov, rekreačných a prímestských táborov pre ostatné deti a mládež,
  • práce s postihnutými deťmi a mládežou,
  • práce s problémovou mládežou  a práce s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného a zanedbaného prostredia,
  • práce rodičov s deťmi
  • práca s rodičmi a ďalšími záujemcami
  • spontánnej činnosti - formou priebežnej ponuky záujmového, rekreačného a relaxačného charakteru i na základe osobného záujmu účastníkov, ako sú prevádzka herne, klubovne, knižnice a študovne, voľné využívanie klubu hudby , dielne, počítačovej učebni, prístupu na internet.

Podľa schopnosti  poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce  s deťmi a mládežou v ich voľnom čase školám, školským zariadeniam, prevádzkovateľom letných táborov detí, občianskym združeniam a ďalším subjektom ak o ne požiadajú.

Metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou vo voľnom čase poskytne prostredníctvom organizovania školení, seminárov, odborných inštruktáži, konzultácii, prípadne vydávaním metodických materiálov.

Plní koordinačnú funkciu voči strediskám záujmovej činnosti, školským strediskám záujmovej činnosti, pedagógom voľného času, školským klubom detí a mládeže prípadne iným subjektom na základe poverenia zriaďovateľa.

Naše centrum voľného času vychádza z potrieb a záujmov detí a mládeže a je v rámci okresu jediným zariadením. Plní dôležité funkcie vo vzťahu k dieťaťu i spoločnosti.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19