E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Rokovací poriadok MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Krupine na základe § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento

Rokovací poriadok

Mestského zastupiteľstva v Krupine

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

1. Rokovací poriadok upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebeh rokovania mestského zastupiteľstva /ďalej len MsZ/, prijímanie uznesení, všeobecne záväzných nariadení /ďalej len "VZN"/ a ďalších rozhodnutí, spôsob ich plnenia a zabezpečovania úloh mestskej samosprávy.

2. MsZ vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.

3. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok ako aj o úprave svojich vnútorných pomerov, rozhoduje MsZ vlastnými uzneseniami.

§ 2

Základné úlohy a právo rozhodovania MsZ

1. MsZ ako zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä o tých, ktoré sú vyhradené § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. MsZ rozhoduje aj v ďalších dôležitých otázkach mestského príp. regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné predpisy, ak to vyžaduje záujem mesta alebo obyvateľov mesta.

§ 3

Poslanecké kluby

1. V záujme zefektívnenia výkonu poslaneckého mandátu na podporu aktivít poslancov sa vytvárajú poslanecké kluby. V poslaneckých kluboch sa poslanci združujú spravidla podľa politickej príslušnosti.

2. Poslanec môže byť členom iba jedného poslaneckého klubu.

3. Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi primátorovi mesta ustanovenie klubu a jeho názov: v oznámení uvedie mená a priezviská členov klubu s ich vlastnoručnými podpismi. Klub musí mať minimálne 3 členov.

4. Poslanecké kluby sú oprávnené na svoju činnosť používať miestnosti v objektoch mesta bez akýchkoľvek finančných náhrad.

5. V štádiu prípravy materiálov pre zasadnutie MsZ majú poslanci právo vyžiadať si tieto pre potreby príslušných poslaneckých klubov.

§ 4

Prvé zasadanie MsZ

1. Ustanovujúce zasadnutie MsZ zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. Ak ustanovujúce zasadnutie MsZ nezvolá doterajší primátor mesta podľa prvej vety § 4 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku, zasadnutie MsZ sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.

2. Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva otvorí a vedie až do zloženia sľubu doterajší primátor mesta. Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie MsZ, vedie ho zástupca primátora, ak nie je prítomný alebo odmietne viesť MsZ, vedie ho iný poslanec poverený MsZ.

3. Po schválení programu informuje predseda volebnej komisie alebo poverený člen volebnej komisie zasadnutie MsZ o výsledkoch volieb poslancov. Potom zložia sľub v súlade s § 26 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a po jeho zložení odovzdá predsedajúci novozvolenému primátorovi vedenie zasadnutia.

4. Novozvolený primátor mesta predloží:

a) návrh na voľbu zástupcu primátora

b)návrh na zriadenie orgánov MsZ ( komisie, valné zhromaždenia spoločnosti mesta a pod. a návrh na ich obsadenie).

5. Poslanci MsZ môžu v bode 4 písm. "b" dávať pozmeňovacie a doplňovacie návrhy. Voľby sa vykonávajú postupom podľa § 12 ods. 8 tohto rokovacieho poriadku.

6. Pre ustanovujúce zasadnutie MsZ sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

§ 5

Príprava rokovania MsZ

1. Prípravu rokovania MsZ organizuje mestská rada / ďalej len MsR/ v súčinnosti s primátorom, poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými MsZ

2. Prípravu zasadnutia MsZ začína mestská rada podľa plánu spravidla 2 týždne pred vymedzeným termínom a určí miesto, čas a program rokovania, spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie prípadne vyžiadanie stanoviska, alebo odbornú expertízu od príslušného orgánu.

3. Materiály určené na rokovanie MsZ sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy vecí uznesenie MsZ, alebo VZN. Musia obsahovať názov materiálu, návrh na uznesenie, stručnú a výstižnú dôvodovú správu.

4. Ak je na programe rokovania prerokovanie VZN, predloží sa návrh jeho úplného znenia.

5. Autor materiálu dbá na to, aby jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie bol v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6. Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými mestským zastupiteľstvom. Mestská rada stanoví, v ktorých prípadoch je vypracovanie materiálu podmienené stanoviskom, resp. vyjadrením príslušnej komisie.

7. Prípravu a vyhotovenie materiálov, resp. odborné podklady a iné písomnosti ako aj organizačné zabezpečenie MsZ vykonáva mestský úrad ( ďalej len "MsÚ ) v súčinnosti s poslancami MsZ.

8. Materiály, ktoré neboli vopred pripravené v súlade s týmto rokovacím poriadkom nemôžu byť zaradené do programu príslušného rokovania MsZ bez predchádzajúceho prerokovania v MsR, výnimku schvaľuje MsZ.

9. Materiály na rokovanie MsZ musia byť poslancom doručené najneskoršie 5 kalendárnych dní pred zasadnutím riadneho MsZ.

§ 6

Program rokovania MsZ

1. Zasadnutie MsZ sa uskutočňuje v súlade s plánom práce MsZ ako riadne zasadnutie. Návrh programu rokovania MsZ sa zverejňuje na úradnej tabuli v meste aspoň 3 dni pred zasadnutím MsZ

2. Návrh bodov programu a ich poradie predkladá primátor na základe vlastných návrhov a odporúčaní MsR, návrhov jednotlivých komisií, poslancov a prednostu MsÚ. Návrhy poslancov musia byť doručené na MsÚ najneskôr deň pred rokovaním MsR.

3. V prípade neskoršieho doručenia môžu byť body prerokované na najbližšom ďalšom zasadaní alebo len v rámci diskusie, prípadne môžu byť dodatočne zaradené do programu samostatne pri schvaľovaní programu.

4. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak primátor odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia MsZ alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie MsZ, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie MsZ, vedie ho iný poslanec poverený MsZ.

5. Ak na zasadnutí MsZ požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak primátor neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie MsZ, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie MsZ, vedie ho iný poslanec poverený MsZ.

6. Návrhy na zmenu alebo doplnenie programu rokovania môžu predkladať poslanci, primátor, prednosta a hlavný kontrolór.

§ 7

Zvolávanie zasadnutí MsZ

1. Zasadnutia MsZ zvoláva primátor mesta.

2. Zasadnutie MsZ sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však 1x za tri mesiace.

3. Ak požiada o zvolanie zasadnutia MsZ aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie MsZ tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

4. Ak primátor nezvolá zasadnutie MsZ podľa ods. 3 § 7 tohto rokovacieho poriadku, zvolá ho zástupca primátora alebo iný poslanec poverený MsZ. Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie MsZ, vedie ho ten, kto zvolal MsZ.

5. Ak primátor nezvolá zasadnutie MsZ v prípade, že o zvolanie MsZ požiada aspoň tretina poslancov, MsZ sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie.

§ 8

Zasadnutia MsZ

1. Zasadnutia MsZ sú zásadne verejné, zúčastňujú sa ho poslanci, primátor, prednosta, ak je táto funkcia zriadená alebo obsadená s hlasom poradným a hlavný kontrolór s hlasom poradným. Okruh ďalších pozvaných stanoví MsR pri príprave zasadnutia MsZ, ak osobitný predpis neustanoví inak.

2. Ak predmetom rokovania MsZ sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, MsZ vyhlási rokovanie vždy za neverejné, to neplatí ak predmetom rokovania MsZ je a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov mesta, členov orgánov mesta, zamestnancov mesta alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre mesto, b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve mesta, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve mesta, nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta alebo prenechanie majetku mesta do užívania iným osobám.

3. Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie vedie primátor, zástupca primátora, resp. poverený poslanec.

4. Rokovacím dňom MsZ je spravidla streda. Rokovanie sa začína spravidla od 9.00 alebo 13.00 hod., ak sa MsR neuznesie inak.

5. Primátor otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní MsZ sa ospravedlňuje vopred primátorovi alebo zástupcovi primátora, prípadne prednostovi MsÚ, ak je táto funkcia zriadená alebo obsadená. Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine. Za neúčasť poslanca na MsZ sa považuje pre účely odmeňovania poslancov aj neprítomnosť poslanca na hlasovaní v rozsahu min. 2/3-tín z prijatých uznesení.

6. V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania MsZ, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu /pri schvaľovaní uznesení/, resp. trojpätinovú väčšinu /pri schvaľovaní VZN/, zvolá primátor do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu. Uznesením MsZ je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy bude toto rokovanie pokračovať.

7. MsZ rokuje podľa schváleného programu rokovania, prípadne podľa chválenej zmeny programu rokovania.

§ 9

Priebeh rokovania MsZ

1. V úvode rokovania primátor oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej komisie, určí zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.

2. Primátor vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so chváleným programom.

3. Po predložení materiálu, návrhu, podnetu, alebo inej iniciatívy predsedajúci otvorí k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko a ak MsZ zriadilo poradné orgány /komisie/, vypočuje vždy ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zriadil.

4. Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla primátor alebo iný poverený člen MsZ, resp. príslušný predseda komisie MsZ alebo zodpovedný vedúci pracovník organizácie, hlavný kontrolór, atď.

5. Do diskusie  výlučne k jednotlivým prerokovávaným bodom rokovania podľa schváleného programu rokovania sa hlásia poslanci a ostatní účastníci rokovania zdvihnutím ruky alebo písomne. Primátor udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa do diskusie prihlásili a po nich môže udeliť slovo ostatným účastníkom rokovania, avšak výlučne s konkrétnou pripomienkou k prerokovávanej téme podľa programového bodu rokovania, až do doby, kým poslanci nerozhodnú o ukončení diskusie.  Vystúpenie  uchádzača z radov občanov mesta, pokiaľ mu bude udelené slovo je limitované v rozsahu 5 minút k prerokovávanému  bodu programu rokovania.

MsZ sa môže uzniesť, že prihlásený do diskusie nemôže hovoriť v tej istej veci dvakrát, prípadne  môže dĺžku vystúpenia limitovať aj pod rozsah uvedený v predchádzajúcej vete.

6. O tom, komu slovo neudelí, rozhodujú poslanci hlasovaním.

7. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády, alebo štátneho orgánu, predsedajúci mu slovo udelí.

MsZ môže na rokovaní udeliť slovo aj ktorémukoľvek obyvateľovi mesta v programe rokovania v  bode  „Rôzne“ , spravidla zaradené v programe rokovania MsZ o 15.00 hod.

 

8. Účastníci nesmú rušiť primátora ( predsedajúceho ), ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. V prípade, že nehovorí k veci, môže mu predsedajúci odňať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom.

9. Ak predloží primátor mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastaví z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže toto svoje uznesenie zrušiť mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov do 10 dní potom, ako bolo napadnuté uznesenie zverejnené a upravené podľa stanoviska mesta, resp. mestskej rady.

10. Každý poslanec MsZ má právo prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou. Faktická poznámka musí vždy korešpondovať s témou diskusného príspevku a nesmie presiahnuť dĺžku 2 minút. V prípade, že faktická poznámka presiahne uvedený limit alebo sa odchýli od prerokúvanej témy, predsedajúci na to rečníka upozorní.

11. Ak upozornenie neviedlo k náprave, predsedajúci odoberie hovoriacemu slovo. Počet faktických poznámok je obmedzený u každého poslanca na dve. Za faktickú poznámku sa považuje aj procedurálny návrh týkajúci sa spôsobu prerokúvania niektorého bodu programu.

12. Ak predsedajúci hodlá vystúpiť v rozprave, odovzdá vedenie rokovania na to oprávnenému a ujme sa ho opäť až po skončení rozpravy a hlasovania.

13. Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec MsZ. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.

14. Rečník môže v rozprave prednášať k prerokovanej veci pozmeňovacie a doplňujúce návrhy. Návrhy sa musia predkladať /aj dodatočne/ písomne a musia sa vzťahovať k určitej veci prerokúvaného návrhu a má z nich byť zrejmé, na čom sa má MsZ uzniesť.

15. Ak sa v rozprave predniesli pozmeňovacie alebo doplňujúce návrhy, prerokúvanie tohto bodu programu sa môže prerušiť na dobu, než tieto návrhy prerokuje predkladateľ s príslušným poradným orgánom a predsedami poslaneckých klubov a predložia MsZ stanovisko. O tomto rozhodne MsZ hlasovaním.

16. Predkladateľ môže svoj pozmeňovací alebo doplňujúci návrh vziať späť, pokiaľ MsZ neprekročilo k hlasovaniu o ňom.

17. Poslanec MsZ môže podať návrh na prerušenie rokovania MSZ /prestávky za účelom porady - konzultácie/. O tomto návrhu sa hlasuje bez rozpravy. Na jeho prijatie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov.

18. Na slávnostnom zasadnutí MsZ primátor mesta môže používať insígnie alebo v jeho zastúpení poslanec MsZ, poverený MsR alebo primátorom mesta.

§ 10

Príprava uznesení MsZ a VZN

1. Návrhy uznesení MsZ sa pripravujú súčasne s predkladanými materiálmi. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a poslancom sa poskytnú spolu s návrhom materiálov pred rokovaním.

2. Konečný návrh na uznesenie predkladá jedine písomne MsZ návrhová komisia a je upravený podľa priebehu rokovania.

3. Uznesenia MsZ sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a termínmi pre ich splnenie.

4. Uznesením MsZ sa ukladajú úlohy spravidla MsÚ – prednostovi MsÚ, ak je táto funkcia obsadená alebo zriadená, mestskej rade, komisiám, hlavnému kontrolórovi, v osobitných prípadoch poslancom MsZ.

5. Pri príprave VZN sa postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov uznesení s tým, že MsZ, resp. primátor a MsR môžu v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup.

6. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať MsZ, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním MsZ o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote alebo iným spôsobom v meste obvyklým.

7. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na MsÚ. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienku musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmú vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

8. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa ods. 6.,7, tohto ustanovenia sa nepoužije.

9. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak ju pre tento účel zriadi primátor mesta. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienok, údaje o tom, kto ich predložil, ktorým pripomienkam sa vyhovelo a ktorým sa nevyhovelo a z akým dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok predkladá navrhovateľ nariadenia poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním MsZ o návrhu nariadenia.

§ 11

Postup prijímaní uznesení MsZ a VZN

1. Návrhy na uznesenie MsZ predkladá návrhová komisia a to písomne, návrh nariadenia predkladá navrhovateľ nariadenia.

2. Pokiaľ povaha uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú aby MsZ osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí primátor resp. iný predsedajúci.

3. V prípade, že predložený návrh uznesenia je vo viacerých variantoch alebo sa k nemu písomne predložia písomné pozmeňovacie návrhy, hlasuje MsZ najprv o pozmeňovacích návrhoch podľa predkladaného poradia a až potom o návrhu uznesenia predloženom návrhovou komisiou.

4. Schválením jedného variantu alebo alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté.

5. Keď MsZ neprijme navrhované uznesenie alebo žiadne z navrhovaných alternatív, primátor resp. predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží MsZ na schválenie.

6. Pred hlasovaním sa musí zopakovať doslovné znenie návrhu.

7. Počas hlasovania predsedajúci nesmie nikomu udeliť slovo.

8. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Na prijatie VZN je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. MsZ môže rozhodnúť, že o určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.

9. Pri splnení všetkých podmienok hlasovania je neprípustné hlasovanie bezdôvodne opakovať. Výsledky hlasovania overujú a potvrdzujú overovatelia zápisnice.

10. Nariadenia a uznesenia MsZ podpisuje primátor mesta najneskôr do 10 dní od ich schválenia MsZ.

11. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia MsZ, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní od ich schválenia v MsZ. Primátor prerokuje uznesenie MsZ pred pozastavením jeho výkonu v MsR, uznesením MsR však nie je viazaný.

12. Ak bol výkon uznesenia MsZ pozastavený, môže MsZ toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak MsZ uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia uznesenie stráca platnosť.

13. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.

14. Verejné hlasovanie sa zverejní v znení počtom hlasov a zverejnením mien hlasujúcich poslancov.

15. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli mesta najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.

16. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

17. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v meste je podmienkou jeho platnosti.

§ 12

Spôsob volieb

1. Deň konania voľby hlavného kontrolóra MsZ vyhlási na úradnej tabuli a spôsobom v meste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Ďalší postup kandidáta upravuje ust. § 18a zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra ustanoví mesto uznesením MsZ súčasne s vyhlásením dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta.

2. MsZ vykoná voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra a členov MsR verejným alebo tajným hlasovaním, podľa uznesenia MsZ.

3. V zložení MsR sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých kandidátov v MsZ, pričom kandidátov za členov MsR navrhuje MsZ zo svojich radov.

4. Na zvolenie hlavného kontrolóra ako aj členov MsR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

5. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, MsZ ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb.

6. Pri voľbe hlavného kontrolóra do druhého kola postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

7. Ak kandidáti za členov MsR v dostatočnom počte nezískali nadpolovičnú väčšinu s prihliadnutím na politické zastúpenie, do druhého kola, postúpia kandidáti s najväčším počtom hlasov s prihliadnutím na politické zastúpenie strán, hnutí a nezávislých kandidátov. Pri rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa prihliada na politické zastúpenie, pri jeho rovnosti sa rozhoduje žrebom.

8. Voľby členov komisií sa vykonajú hlasovaním, po predložení návrhov mestským zastupiteľstvom z radov poslancov ale aj občanov mesta. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najväčší počet hlasov pri získaní nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov. V prípade, že dostatočný počet kandidátov pre obsadenie komisie nezíska nadpolovičnú väčšinu do druhého kola postupujú kandidáti s najväčším počtom hlasov Pri rovnosti hlasov postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov.

§ 13

Kontrola

1. Kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ vykonáva hlavný kontrolór mesta.

2. MsÚ vytvára podmienky pre realizáciu úloh stanovených uzneseniami MsZ, vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia MsZ a rozhodnutia obce (primátora).

§ 14

Interpelácie poslancov

1. Oprávnenia poslancov MsZ upravuje § 25 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Svoje návrhy a požiadavky týkajúce sa činnosti mesta môžu adresovať i na prednostu MsÚ, hlavného kontrolóra, náčelníka a členov mestskej polície. Interpelácie musia byť jasne adresované.

2. Zamestnanec úradu je povinný vybaviť interpeláciu poslanca okamžite, pokiaľ to situácia, jeho vedomosť a čas dovoľuje, v opačnom prípade je oslovený zamestnanec povinný odpovedať do 30 dní písomne alebo ústne na najbližšom zasadnutí MsZ. Poslanec vyjadrí na najbližšom zasadnutí MsZ, či odpoveď považuje za uspokojivú.

3. Ak MsZ vyhlási interpeláciu za naliehavú, určí kratšiu lehotu ako 30 dní na odpoveď na túto interpeláciu.

§ 15

Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní MsZ

1. O rokovaní MsZ sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, program a obsah rokovania, prijaté uznesenia a VZN a ich výsledky hlasovania, stručný obsah interpelácií poslancov.

2. Každý, kto sa zúčastnil príslušného rokovania MsZ, má právo nahliadnuť do zápisnice vyhotovenej z rokovania. Pokiaľ sa domnieva, že v zápisnici je skreslený obsah a zmysel jeho vystúpenia, môže podať overovateľom zápisnice do 5 dní písomné námietky proti obsahu zápisnice. O podaných námietkach rozhodujú určení overovatelia na základe konfrontácie obsahu námietky.

3. Zápisnica sa nesmie zverejniť pred overením a podpísaním. Overená a podpísaná zápisnica je právoplatným záznamom z rokovania MsZ. Jej súčasťou sú prezenčné listiny, úplné texty predložených návrhov, uznesení a iných dokumentov, ktoré boli predmetom rokovania alebo tvorili súčasť informačných podkladov.

4. Zápisnice z rokovania, včítane sprievodnej alebo inej dokumentácie, sa archivujú v súlade s registratúrnym poriadkom mesta.

5. Zápisnica z rokovania sa musí vyhotoviť do 7 dní od konania MsZ.

§ 16

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Poslanci MsZ sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

2. Na tomto rokovacom poriadku sa uznieslo MsZ v Krupine dňa 12.02.2014 uznesením č. 15/2014 – MsZ.

3. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom podpísania uznesenia MsZ o jeho prijatí primátorom mesta t.j. 13.02.2014.

4. Dňom účinnosti tohto rokovacieho poriadku sa ruší Rokovací poriadok schválený dňa 29.9.2010 uznesením č. 250/2010-MsZ.

 

V Krupine dňa 13.02.2014

 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

HORE