E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Mestská polícia

náčelník MP:Martin GABERA
tel.: 045 55 503 21
mobil: 0918 388 800
e-mail: nacelnik@krupina.sk, policia@krupina.sk

Vzhľadom k tomu, že mestská polícia nevykonáva 24 - hodinovú službu, Vaše telefonické oznámenie príjme len počas výkonu služby. V prípade však, ak sa nedovoláte a bude ohrozený priamo život, zdravie alebo majetok, volajte na známe telefónne čísla 112, 158.Na záver dávame do povedomia aj pevnú linku Obvodného oddelenia Policajného zboru v Krupine: 045 55 11 033.

Základné úlohy Mestskej polície (podľa § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov):

  • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia
  • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou, alebo pred zneužitím
  • dbá o ochranu životného prostredia v meste
  • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a iných verejne prístupných miestach
  • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora
  • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon
  • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta
  • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom

Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Mestská polícia mesta Krupina patrí do úseku primátora.

HORE