Mestská polícia

náčelník MP: Martin GABERA - kontakt pre odchyt túlavých zvierat
tel.: 045 55 503 21
mobil: 0908 935 631, 0918 388 800
e-mail: nacelnik@krupina.sk, policia@krupina.sk

Vzhľadom k tomu, že mestská polícia nevykonáva 24 - hodinovú službu, Vaše telefonické oznámenie príjme len počas výkonu služby. V prípade však, ak sa nedovoláte a bude ohrozený priamo život, zdravie alebo majetok, volajte na známe telefónne čísla 112, 158. Na záver dávame do povedomia aj pevnú linku Obvodného oddelenia Policajného zboru v Krupine: 045 55 11 033.

Základné úlohy Mestskej polície (podľa § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov):

  • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia
  • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou, alebo pred zneužitím
  • dbá o ochranu životného prostredia v meste
  • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a iných verejne prístupných miestach
  • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora
  • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon
  • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta
  • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom

Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Mestská polícia mesta Krupina patrí do úseku primátora.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Štandardizované postupy operácií odchytu túlavých zvierat - psov 248 kB [pdf]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 17.5.2024, 12:45