E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Mestská rada

Mestskú radu zriaďuje Mestské zastupiteľstvo. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov rady schvaľuje MsZ a tvorí najviac tretinu počtu poslancov MsZ. Pri jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán zastúpených v mestskom zastupiteľstve. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok MsZ.

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor a v jeho neprítomnosti zástupca primátora. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

Členovia Mestskej rady:

Ing. Jaroslav BELLÁK
Nová Hora 3222/24, 963 01 KRUPINA
mobil: 0911 518 212
e-mail: obchod.bellak@nikara.sk
politická strana: Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Nova
Mgr. Anna BORBULIAKOVÁ
Majerský rad 60, 963 01 KRUPINA
mobil: 0907 829 851
e-mail: annab1258@gmail.com
politická strana: SMER - sociálna demokracia
Mgr. Marián HECL
nad Kotlom 29, 963 01 KRUPINA
mobil: 0908 373 205
e-mail: heclmarian1@gmail.com
politická strana: Nezávislý kandidát
Ing. Jozef LUTTER
Vajsov 3, 963 01 KRUPINA
mobil: 0907 432 308
e-mail: lutterjozef@gmail.com
politická strana: Nezávislý kandidát

HORE