Úradná tabuľa mesta Krupina

ZverejnenéOznam
15.07.2024Oznámenie o uložení listovej zásielky
12.07.2024Skrátené úradné hodiny na Mestskom úrade v Krupine
12.07.2024Verejná vyhláška o vyplácaní náhrad za užívanie poľovných pozemkov
12.07.2024Oznámenie o uložení listovej zásielky
10.07.2024Oznámenie o uložení listovej zásielky
09.07.2024Oznámenie o uložení listovej zásielky
25.06.2024Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - príslušník Mestskej polície v Krupine
25.06.2024Mesto Krupina oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu odborného referenta na oddelenie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
25.06.2024Oznam o zmene ceny vodného a stočného
25.06.2024Informácia o opatreniach ochrany pred požiarmi pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
21.06.2024Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
17.06.2024Oznámenie o uložení listovej zásielky
10.06.2024Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2024
10.06.2024Výsledky hlasovania v meste Krupina vo voľbách do Európskeho parlamentu
07.06.2024Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Krupina
04.06.2024Oznámenie o uložení listovej zásielky
27.05.2024Oznámenie o uložení listovej zásielky
21.05.2024Oznámenie o uložení listovej zásielky
21.05.2024Ponuka na predaj majetku patriaceho do dedičstva
20.05.2024Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
15.05.2024Oznámenie o začatí prác a výkonu oprávnení spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
14.05.2024Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby
13.05.2024Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2023
29.04.2024Oznámenie o uložení listovej zásielky
23.04.2024Oznámenie o uložení listovej zásielky
11.04.2024Oznámenie o uložení listovej zásielky
09.04.2024Oznámenia o zámere prevodu majetku a zriadení vecného bremena
07.04.2024Výsledky volieb prezidenta SR 2024 - 2.kolo
07.04.2024Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
03.04.2024Oznámenie o uložení listovej zásielky
27.03.2024VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Technické zabezpečenie kultúrneho podujatia: "Dni mesta Krupina"
27.03.2024Verejný oznam - začatie obstarávania Územného plánu mesta Krupina, Zmeny a doplnky č. 2
25.03.2024Oznámenie o uložení listovej zásielky
24.03.2024Výsledky volieb prezidenta SR 2024
19.03.2024Oznámenie o uložení listovej zásielky
15.03.2024Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania
15.03.2024Oznámenie o uložení listovej zásielky
15.03.2024Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti (3. kolo)
13.03.2024Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania
12.03.2024Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
11.03.2024Oznámenie o uložení listovej zásielky
08.03.2024VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Krupina
08.03.2024VZN ktorým sa ruší VZN Mesta Krupina č. 5/2010 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území mesta Krupina
07.03.2024Oznámenie o uložení listovej zásielky
06.03.2024VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Krupina č. 6/2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
29.02.2024Verejná vyhláška
12.02.2024Voľby do Európskeho parlamentu 2024
29.01.2024Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti (2. kolo)
29.01.2024Oznámenie o výrube drevín popod vysoké napätie
29.01.2024Verejná vyhláška - Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji, 2. etapa, I/66 Krupina - oznámenie a začatí stavebného konania
25.01.2024Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
18.01.2024Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
17.01.2024Oznámenie o začatí procesu prerokovania a schvaľovania dokumentácie ochrany prírody a krajiny pod názvom - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Krupina
10.01.2024Voľby prezidenta Slovenskej republiky
09.01.2024Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2024
05.01.2024Ponuka na predaj majetku patriaceho do dedičstva
15.12.2023Rozpočet mesta Krupina na rok 2024
21.09.2023Oznámenie Úradu vlády SR o odvolaní mimoriadnej situácie
26.07.2023Modernizácia vybraných ciest I. triedy 2. Etapa - I/66 Krupina
20.07.2023VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v meste Krupina
10.07.2023VZN - Prevádzkový poriadok športového štadióna mesta Krupina
05.05.2023Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2022
16.12.2022VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
16.12.2022VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených mestom Krupina pre rok 2023
16.12.2022VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
03.10.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022
07.07.2022VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Krupina
06.10.2021VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
27.09.2021Aktuálne výzvy prebiehajúcich verejných obstarávaní
03.09.2021Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Cesta I/66 Krupina - OBCHVAT
11.06.2021Informácia Mesta Krupina pre občanov, ktorí majú záujem o výstavbu v katastri k.ú. Krupina
10.05.2021Oznámenie o začatí územného konania - CESTA I/66 KRUPINA - OBCHVAT
03.05.2021Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: „CESTA I/66 KRUPINA - OBCHVAT“
23.04.2021Rozhodnutie o návrate žiakov do škôl a školských zariadení
27.10.2020Rozhodnutie o mimoriadnom prerušení školského vyučovania
15.10.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška
15.10.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia
09.10.2020Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu mesta Krupina zo dňa
7. októbra 2020
01.10.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hranice
30.07.2020Správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zámeru navrhovanej činnosti: „Cesta I/66 Krupina-obchvat“
26.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
18.06.2020Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb (ZSS) po I. vlne pandémie COVID-19
18.06.2020Aktualizované Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach
15.06.2020Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19
15.06.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
10.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravené zásady nosenia ochranných rúšok
10.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zrušenie štátnej karantény
10.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzka školy - zmena
08.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – zmena hranice Rakúsko, Maďarsko
05.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – zmena hranice ČR
05.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – zotavovacie podujatia
05.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – zrušenie zákazu návštev
03.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a služby - 4. fáza uvoľňovania opatrení
03.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravené zásady nosenia ochranných rúšok
29.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzka školy - zmena
29.05.2020Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku
29.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravená štátna karanténa
29.05.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - poskytovanie cateringových služieb pri hromadných podujatiach
29.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - úprava pre prevádzky a služby
29.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravené zásady nosenia ochranných rúšok
25.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - mobilná aplikácia eKaranténa
25.05.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení
25.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia - prevádzky a zariadenia pre deti a mládež
25.05.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
21.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa
21.05.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k operačným a intervenčným výkonom
21.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia
20.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravené zásady nosenia ochranných rúšok
20.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a služby - 3. fáza uvoľňovania opatrení
14.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - výnimka pre školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy
12.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest
12.05.2020Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k detským ihriskám v exteriéri
07.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zastupiteľstvá a pohreby
06.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - verejné bohoslužby
24.04.2020Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport
21.04.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)
06.04.2020Mesto Krupina zverejňuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o zavedení karanténnych opatrení účinných od 6.4.2020
30.03.2020Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení
25.03.2020Aktuálne opatrenia Hlavného hygienika SR zo dňa 24.03.2020 prijaté na základe zasadnutia ÚKŠ SR
17.03.2020Mesto Krupina zverejňuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o doplnení výnimiek, na ktoré sa zákaz činnosti nevzťahuje
14.03.2020Mesto Krupina zverejňuje opatrenia prijaté na zasadnutí Krízového štábu mesta Krupina dňa 14.03.2020
13.03.2020Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach
09.01.2020Oznámenie o zámere „Cesta I/66 Krupina - obchvat“
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59