Úradná tabuľa mesta Krupina

ZverejnenéOznam
DnesMestské lesy, s.r.o., Krupina vyhlasujú OVS za účelom predaja Lesného kolesového traktora – VALTRA N134A
13.01.2022Oznámenie o zmene strategického dokumentu
12.01.2022Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
12.01.2022Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených mestom Krupina pre rok 2022
11.01.2022Rozhodnutie o zrušení povolenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
21.12.2021Rozpočet mesta Krupina na rok 2022
09.12.2021Zelený kraj - stratégia environmentálnej politiky BBSK - Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu
25.11.2021Uznesenie vlády SR č. 695/2021 zo dňa 24.11.2021, ktorým je vyhlásený NÚDZOVÝ STAV na obdobie 90 dní na postihnutom území SR, ktorým je celé územie SR.
05.11.2021Mesto Krupina zverejňuje oznámenie o zámere zriadenia vecného bremena
05.11.2021Mesto Krupina zverejňuje oznámenie o zámere prevodu majetku mesta predajom
05.11.2021Mesto Krupina zverejňuje oznámenie o zámere prevodu majetku mesta predajom
05.11.2021Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž za účelom prenájmu pozemku
29.10.2021Verejná vyhláška UK Krupina IBV nad Ktipochom
18.10.2021Oznam k vyhradenému parkovaniu na rok 2022
14.10.2021Oznámenie o zámere zriadenia vecného bremena
14.10.2021Zámer prevodu majetku zo dňa 14.10.2021
14.10.2021Zámer prevodu majetku zo dňa 14.10.2021
14.10.2021Zámer prevodu majetku zo dňa 14.10.2021
14.10.2021Verejná vyhláška - Rozhodnutie SP_12905-Krupina - Nad Krížom - Rozšírenie NNK
14.10.2021Verejná vyhláška - stavebné povolenie- 13562-KRUPINA-JURAJA ŠPITZERA-ROZŠÍRENIE NNK
13.10.2021Výzva na vykonanie jesennej preventívnej deratizácie
11.10.2021Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu
08.10.2021Územné rozhodnutie - Oporný múr Krupina, pre zachytenie havarijného stavu komunikácie
06.10.2021VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
27.09.2021Aktuálne výzvy prebiehajúcich verejných obstarávaní
20.09.2021Oznámenie - Prevádzka prenosného zariadenia na zhodnocovanie odpadov
20.09.2021VYHLÁŠKA RÚVZ so sídlom vo Zvolene, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Krupina
13.09.2021Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
13.09.2021Mestské lesy, s.r.o. Krupina vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž
07.09.2021Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku predajom
06.09.2021Mestské lesy, s.r.o. Krupina vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž
03.09.2021Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Cesta I/66 Krupina - OBCHVAT
20.08.2021Verejná vyhláška - Oporný múr Krupina pre zachytenie havarijného stavu komunikácie
17.08.2021Oznámenie - Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 5/2020
11.08.2021Informácia o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV4044 Lúky Štiavnických vrchov do národného zoznamu území európskeho významu
06.08.2021Začatie prerokovania urbanistickej štúdie obytnej zóny - NEMCOVE ZEME Krupina
26.07.2021Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
14.07.2021Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
14.07.2021Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu
14.07.2021Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny pozemkov
14.07.2021Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
01.07.2021VZN č. 5/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Krupina č. 5/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
11.06.2021Informácia Mesta Krupina pre občanov, ktorí majú záujem o výstavbu v katastri k.ú. Krupina
26.05.2021Rozhodnutie o umiestnení stavby "12654 Krupina – Vajsov – Rozšírenie NNK- SW 12654"
26.05.2021Mesto Krupina zverejňuje zámer na zriadenie vecného bremena
26.05.2021Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou pozemkov
20.05.2021Rozhodnutie o umiestnení stavby „12905 – Krupina – Nad Krížom – Rozšírenie NNK“
10.05.2021Oznámenie o začatí územného konania - CESTA I/66 KRUPINA - OBCHVAT
05.05.2021Ponuka na predaj neupotrebiteľného prebytočného hnuteľného majetku mesta Krupina
03.05.2021Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: „CESTA I/66 KRUPINA - OBCHVAT“
23.04.2021Rozhodnutie o návrate žiakov do škôl a školských zariadení
09.04.2021Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu pozemku
09.04.2021Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž za účelom predaja neupotrebiteľného hnuteľného majetku
09.04.2021Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž za účelom predaja pozemkov
09.04.2021Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku
31.03.2021Verejná vyhláška - stavebné povolenie na líniovú stavbu Rozšírenie dopravnej infraštruktúry – Krupina sever
25.03.2021Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby
11.03.2021AKTUÁLNE VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia
02.03.2021UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
03.02.2021Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja pozemku
11.12.2020Rozpočet mesta Krupina na rok 2021
01.12.2020Upozornenie spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.
26.11.2020VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
11.11.2020Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu
09.11.2020VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
27.10.2020Rozhodnutie o mimoriadnom prerušení školského vyučovania
23.10.2020UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
16.10.2020Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov
15.10.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška
15.10.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia
13.10.2020Oznam o povinnosti registrácie chovov ošípaných
09.10.2020Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu mesta Krupina zo dňa
7. októbra 2020
01.10.2020Výzva na vykonanie jesennej preventívnej deratizácie
01.10.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hranice
28.09.2020Tlačová správa za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov
04.08.2020Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027
30.07.2020Správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zámeru navrhovanej činnosti: „Cesta I/66 Krupina-obchvat“
30.07.2020Mesto Krupina vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
14.07.2020Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
10.07.2020Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2019
03.07.2020Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
26.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
18.06.2020Aktualizované Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach
18.06.2020Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb (ZSS) po I. vlne pandémie COVID-19
15.06.2020Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19
15.06.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
10.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzka školy - zmena
10.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zrušenie štátnej karantény
10.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravené zásady nosenia ochranných rúšok
08.06.2020Návrh Záverečného účtu mesta Krupina za rok 2019
08.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – zmena hranice Rakúsko, Maďarsko
05.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – zmena hranice ČR
05.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – zotavovacie podujatia
05.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – zrušenie zákazu návštev
03.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a služby - 4. fáza uvoľňovania opatrení
03.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravené zásady nosenia ochranných rúšok
29.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzka školy - zmena
29.05.2020Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku
29.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravená štátna karanténa
29.05.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - poskytovanie cateringových služieb pri hromadných podujatiach
29.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravené zásady nosenia ochranných rúšok
29.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - úprava pre prevádzky a služby
25.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - mobilná aplikácia eKaranténa
25.05.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení
25.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia - prevádzky a zariadenia pre deti a mládež
25.05.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
21.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa
21.05.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k operačným a intervenčným výkonom
21.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia
20.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravené zásady nosenia ochranných rúšok
20.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a služby - 3. fáza uvoľňovania opatrení
14.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - výnimka pre školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy
12.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest
12.05.2020Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k detským ihriskám v exteriéri
07.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zastupiteľstvá a pohreby
06.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - verejné bohoslužby
27.04.2020Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania
24.04.2020Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport
22.04.2020Zaburinenie pozemkov - upozornenie
21.04.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)
17.04.2020Oznam o zrušení vyhlásenej voľby hlavného kontrolóra
06.04.2020Mesto Krupina zverejňuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o zavedení karanténnych opatrení účinných od 6.4.2020
30.03.2020Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení
25.03.2020Aktuálne opatrenia Hlavného hygienika SR zo dňa 24.03.2020 prijaté na základe zasadnutia ÚKŠ SR
17.03.2020Mesto Krupina zverejňuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o doplnení výnimiek, na ktoré sa zákaz činnosti nevzťahuje
14.03.2020Mesto Krupina zverejňuje opatrenia prijaté na zasadnutí Krízového štábu mesta Krupina dňa 14.03.2020
13.03.2020Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach
12.03.2020Uznesenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie Slovenskej republiky
12.03.2020Mesto Krupina zverejňuje opatrenia prijaté na zasadnutí Krízového štábu mesta Krupina dňa 11.03.2020
06.03.2020Odporúčania pre občanov ohľadne nového koronavírusu COVID-19
05.03.2020Cesta I/66 Krupina – obchvat - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
05.03.2020OZNAM o zákaze vypaľovania suchých trávnatých porastov v jarnom období
01.03.2020Výsledky volieb do NR SR 2020 v meste Krupina
24.02.2020Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov na území mesta Krupina za rok 2019
31.01.2020Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch
28.01.2020Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
09.01.2020Systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krupina
09.01.2020Oznámenie o zámere „Cesta I/66 Krupina - obchvat“
08.01.2020Registrácia chovov ošípaných
02.01.2020Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2020
02.01.2020Územný plán mesta
12.12.2019Rozpočet mesta Krupina na rok 2020
10.12.2019Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
29.11.2019Projekt "Kalamitné drevo pomáha" – manuál predaja
28.11.2019Zverejnenie povoľovacieho konania na stavbu: „Výrobná hala WSK“
14.11.2019Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
14.11.2019Verejná vyhláška - Rozšírenie dopravnej infraštruktúry - Krupina, sever
04.11.2019Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
08.10.2019Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
08.10.2019Mesto Krupina zverejňuje zámer na zriadenie vecného bremena
08.10.2019Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku
02.10.2019Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny
26.08.2019Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Krupina
11.07.2019Štatistické zisťovanie o zdraví (EHIS) v meste Krupina
28.06.2019VÝZVA NA ODSTRÁNENIE INVÁZNYCH RASTLÍN
24.06.2019Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2018
29.05.2019Zvyšovanie povedomia chovateľov, poľovníkov a verejnosti v súvislosti s africkým morom ošípaných
24.05.2019Zverejnenie povoľovacieho konania na stavbu: „Výrobná hala WSK“
17.05.2019Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán Mesta Krupina“
07.05.2019Poskytnutie územnoplánovacej informácie
06.05.2019Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
02.05.2019Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
30.04.2019Oznam a informácie o používaní online elektronickej registračnej pokladnice
10.04.2019Oznámenie o prerokovaní urbanistickej štúdie - Lokalita Papuľka, Krupina
29.03.2019Povinnosti PO a FO - podnikateľov pri spaľovaní látok na voľnom priestranstve - usmernenie
05.03.2019Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019
28.02.2019Zverejnenie zámeru
25.02.2019Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2019
14.02.2019Verejná vyhláška - Krupina - Nová ulica inžinierske siete - III. etapa
01.02.2019Krupina - Nová ulica inžinierske siete - III. etapa
09.01.2019Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu mesta Krupina
21.12.2018Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: „Rybníky pod priehradou“
21.12.2018Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu
21.11.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku
21.11.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny
21.11.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer na zriadenie vecného bremena
21.11.2018Registrácia chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná - usmernenie
21.11.2018Oznámenie o strategickom dokumente RIUS BBK, verzia 1.2
05.11.2018Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti
04.11.2018Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: Výrobná hala – WSK
22.10.2018Ponuka na prevod poľnohospodárskeho pozemku
03.10.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku
03.10.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku
17.09.2018Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti
10.09.2018Zoznam evidovaných psov v meste Krupina k 31.08.2018
08.09.2018Ponuka na prevod poľnohospodárskeho pozemku
03.09.2018Rozhodnutie Okresného úradu v Krupine - odbor starostlivosti o ŽP
30.08.2018Ponuka na prevod poľnohospodárskeho pozemku
11.07.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
04.07.2018Zverejnenie zámeru prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
04.07.2018Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
04.07.2018Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
09.05.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku
09.05.2018Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
27.04.2018Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňa 27.04.2018
27.04.2018Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňa 27.04.2018
26.04.2018Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňa 26.04.2018
18.04.2018Upozornenie - Zaburinenie pozemkov
18.04.2018Oznámenie zámeru - Okresný úrad Krupina
16.04.2018Výzva na vykonanie jarnej preventívnej deratizácie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 24.1.2022, 11:35