Úradná tabuľa mesta Krupina

ZverejnenéOznam
01.10.2023Voľby do NR SR 2023
26.09.2023Ponuka na predaj majetku
21.09.2023Verejná vyhláška
21.09.2023Oznámenie Úradu vlády SR o odvolaní mimoriadnej situácie
21.09.2023Oznam Štatistického úradu SR - Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu
07.09.2023Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krupina
04.09.2023Oznámenie o zámere prevodu majetku predajom
28.07.2023Oznámenia o zámere prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
26.07.2023Modernizácia vybraných ciest I. triedy 2. Etapa - I/66 Krupina
26.07.2023Oznam o obmedzení dopravy na Železničnej ulici a ulici M. R. Štefánika
20.07.2023VZN o udržiavaní čistoty v meste a ochrane verejnej zelene na území mesta Krupina
20.07.2023VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v meste Krupina
18.07.2023 Certifikát pre mesto Krupina za zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov
14.07.2023Návrh na otvorenie klubov Domček CVČ
12.07.2023Náborová kampaň Policajného zboru SR
11.07.2023VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času
10.07.2023VZN - Prevádzkový poriadok športového štadióna mesta Krupina
03.07.2023Informácia o opatreniach ochrany pred požiarmi pri zbere obilnín, ich pozberovej úprave a skladovaní objemových krmovín a slamy
29.06.2023Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Čekovce
28.06.2023Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
05.06.2023Verejná vyhláška
29.05.2023Oznámenie o zámere zriadenia vecného bremena z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.05.2023Oznámenie o zámere zriadenia vecného bremena z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.05.2023Oznámenie o zámere prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.05.2023Oznámenie o zámere prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.05.2023Oznámenie o zámere prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.05.2023Oznámenie o zámere prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.05.2023Oznámenie o zámere prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.05.2023Oznámenie o zámere prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.05.2023Oznámenie o zámere prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.05.2023Oznámenie o zámere prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
26.05.2023Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška
26.05.2023Verejná vyhláška - Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred zaburinením
16.05.2023Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
15.05.2023Oznam Pošty Krupina - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť
09.05.2023Mesto Krupina oslovuje verejnosť vo veci pripomienkovania Návrhu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
05.05.2023Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2022
24.03.2023Štatistické zisťovanie v meste Krupina
06.02.2023Oznámenie o predložení zámeru "Modernizácia výrobne betónových zmesí pre dosiahnutie udržateľného rozvoja"
04.01.2023Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2023
21.12.2022Rozšírenie finančnej podpory vzdelávania zamestnaných, živnostníkov a ďalších
16.12.2022VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
16.12.2022VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených mestom Krupina pre rok 2023
16.12.2022VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
16.12.2022VZN o miestnych daniach
16.12.2022VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
15.12.2022Mestské lesy, s.r.o. Krupina vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž - ťažba dreva
15.12.2022Mestské lesy, s.r.o. Krupina vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž - odvoz dreva
02.12.2022Oznámenie o elektronickej adrese na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
24.11.2022Oznam ÚPSVaR - 2. balík inflačnej pomoci
22.11.2022Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
14.11.2022Oznámenie o elektronickej adrese na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
14.11.2022Oznámenie o elektronickej adrese na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum
10.11.2022Úrady práce začnú vyplácať 2. balík inflačnej pomoci
09.11.2022Určenie volebných miestností a okrskov pre referendum
09.11.2022Referendum - informácie pre voliča
09.11.2022Oznam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen - pracovisko Krupina
08.11.2022Mesto Krupina zverejňuje oznámenie o zámere prenájmu pozemku
31.10.2022Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
30.10.2022Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v Krupine
26.10.2022Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov
10.10.2022Mesto Krupina zverejňuje oznámenie o zámere prenájmu pozemku
10.10.2022Mesto Krupina zverejňuje oznámenie o zámere postúpenia užívania poľovného revíru
10.10.2022Mesto Krupina zverejňuje oznámenie o zámere prenájmu pozemku
03.10.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022
29.09.2022Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. oznamuje občanom
21.09.2022Informácia o prechode výplaty finančnej pomoci pre odídencov Ukrajiny
19.09.2022Mestské lesy, s.r.o., Krupina vyhlasujú OVS za účelom predaja Lesného kolesového traktora – VALTRA N134A
31.08.2022Oznam Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
12.07.2022OZNÁMENIE o volebných obvodoch, počte poslancov, ktorý sa v nich má voliť do zastupiteľstva BBSK
12.07.2022Informácie o jednorazovej inflačnej dotácii v sume 100 eur
07.07.2022VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Krupina
01.07.2022Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
18.10.2021Oznam k vyhradenému parkovaniu na rok 2022
14.10.2021Zámer prevodu majetku zo dňa 14.10.2021
14.10.2021Zámer prevodu majetku zo dňa 14.10.2021
14.10.2021Zámer prevodu majetku zo dňa 14.10.2021
11.10.2021Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu
08.10.2021Územné rozhodnutie - Oporný múr Krupina, pre zachytenie havarijného stavu komunikácie
06.10.2021VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
27.09.2021Aktuálne výzvy prebiehajúcich verejných obstarávaní
20.09.2021Oznámenie - Prevádzka prenosného zariadenia na zhodnocovanie odpadov
13.09.2021Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
03.09.2021Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Cesta I/66 Krupina - OBCHVAT
17.08.2021Oznámenie - Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 5/2020
11.08.2021Informácia o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV4044 Lúky Štiavnických vrchov do národného zoznamu území európskeho významu
06.08.2021Začatie prerokovania urbanistickej štúdie obytnej zóny - NEMCOVE ZEME Krupina
14.07.2021Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu
01.07.2021VZN č. 5/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Krupina č. 5/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
11.06.2021Informácia Mesta Krupina pre občanov, ktorí majú záujem o výstavbu v katastri k.ú. Krupina
26.05.2021Rozhodnutie o umiestnení stavby "12654 Krupina – Vajsov – Rozšírenie NNK- SW 12654"
20.05.2021Rozhodnutie o umiestnení stavby „12905 – Krupina – Nad Krížom – Rozšírenie NNK“
10.05.2021Oznámenie o začatí územného konania - CESTA I/66 KRUPINA - OBCHVAT
03.05.2021Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: „CESTA I/66 KRUPINA - OBCHVAT“
23.04.2021Rozhodnutie o návrate žiakov do škôl a školských zariadení
09.04.2021Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu pozemku
11.12.2020Rozpočet mesta Krupina na rok 2021
01.12.2020Upozornenie spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.
11.11.2020Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu
27.10.2020Rozhodnutie o mimoriadnom prerušení školského vyučovania
16.10.2020Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov
15.10.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška
15.10.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia
13.10.2020Oznam o povinnosti registrácie chovov ošípaných
09.10.2020Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu mesta Krupina zo dňa
7. októbra 2020
01.10.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hranice
28.09.2020Tlačová správa za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov
04.08.2020Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027
30.07.2020Správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zámeru navrhovanej činnosti: „Cesta I/66 Krupina-obchvat“
30.07.2020Mesto Krupina vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
10.07.2020Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2019
26.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
18.06.2020Aktualizované Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach
18.06.2020Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb (ZSS) po I. vlne pandémie COVID-19
15.06.2020Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19
15.06.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
10.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzka školy - zmena
10.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zrušenie štátnej karantény
10.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravené zásady nosenia ochranných rúšok
08.06.2020Návrh Záverečného účtu mesta Krupina za rok 2019
08.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – zmena hranice Rakúsko, Maďarsko
05.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – zmena hranice ČR
05.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – zotavovacie podujatia
05.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – zrušenie zákazu návštev
03.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a služby - 4. fáza uvoľňovania opatrení
03.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravené zásady nosenia ochranných rúšok
29.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzka školy - zmena
29.05.2020Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku
29.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravená štátna karanténa
29.05.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - poskytovanie cateringových služieb pri hromadných podujatiach
29.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravené zásady nosenia ochranných rúšok
29.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - úprava pre prevádzky a služby
25.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - mobilná aplikácia eKaranténa
25.05.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení
25.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia - prevádzky a zariadenia pre deti a mládež
25.05.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
21.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa
21.05.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k operačným a intervenčným výkonom
21.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia
20.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravené zásady nosenia ochranných rúšok
20.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a služby - 3. fáza uvoľňovania opatrení
14.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - výnimka pre školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy
12.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest
12.05.2020Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k detským ihriskám v exteriéri
07.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zastupiteľstvá a pohreby
06.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - verejné bohoslužby
24.04.2020Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport
22.04.2020Zaburinenie pozemkov - upozornenie
21.04.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)
06.04.2020Mesto Krupina zverejňuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o zavedení karanténnych opatrení účinných od 6.4.2020
30.03.2020Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení
25.03.2020Aktuálne opatrenia Hlavného hygienika SR zo dňa 24.03.2020 prijaté na základe zasadnutia ÚKŠ SR
17.03.2020Mesto Krupina zverejňuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o doplnení výnimiek, na ktoré sa zákaz činnosti nevzťahuje
14.03.2020Mesto Krupina zverejňuje opatrenia prijaté na zasadnutí Krízového štábu mesta Krupina dňa 14.03.2020
13.03.2020Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach
12.03.2020Mesto Krupina zverejňuje opatrenia prijaté na zasadnutí Krízového štábu mesta Krupina dňa 11.03.2020
06.03.2020Odporúčania pre občanov ohľadne nového koronavírusu COVID-19
05.03.2020Cesta I/66 Krupina – obchvat - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
05.03.2020OZNAM o zákaze vypaľovania suchých trávnatých porastov v jarnom období
01.03.2020Výsledky volieb do NR SR 2020 v meste Krupina
24.02.2020Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov na území mesta Krupina za rok 2019
31.01.2020Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch
28.01.2020Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
09.01.2020Systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krupina
09.01.2020Oznámenie o zámere „Cesta I/66 Krupina - obchvat“
08.01.2020Registrácia chovov ošípaných
02.01.2020Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2020
02.01.2020Územný plán mesta
12.12.2019Rozpočet mesta Krupina na rok 2020
10.12.2019Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
29.11.2019Projekt "Kalamitné drevo pomáha" – manuál predaja
28.11.2019Zverejnenie povoľovacieho konania na stavbu: „Výrobná hala WSK“
04.11.2019Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
02.10.2019Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny
26.08.2019Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Krupina
11.07.2019Štatistické zisťovanie o zdraví (EHIS) v meste Krupina
28.06.2019VÝZVA NA ODSTRÁNENIE INVÁZNYCH RASTLÍN
24.06.2019Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2018
29.05.2019Zvyšovanie povedomia chovateľov, poľovníkov a verejnosti v súvislosti s africkým morom ošípaných
24.05.2019Zverejnenie povoľovacieho konania na stavbu: „Výrobná hala WSK“
17.05.2019Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán Mesta Krupina“
07.05.2019Poskytnutie územnoplánovacej informácie
06.05.2019Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
30.04.2019Oznam a informácie o používaní online elektronickej registračnej pokladnice
10.04.2019Oznámenie o prerokovaní urbanistickej štúdie - Lokalita Papuľka, Krupina
29.03.2019Povinnosti PO a FO - podnikateľov pri spaľovaní látok na voľnom priestranstve - usmernenie
05.03.2019Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019
28.02.2019Zverejnenie zámeru
25.02.2019Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2019
01.02.2019Krupina - Nová ulica inžinierske siete - III. etapa
09.01.2019Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu mesta Krupina
21.12.2018Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: „Rybníky pod priehradou“
21.12.2018Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu
21.11.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku
21.11.2018Registrácia chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná - usmernenie
21.11.2018Oznámenie o strategickom dokumente RIUS BBK, verzia 1.2
05.11.2018Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti
04.11.2018Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: Výrobná hala – WSK
22.10.2018Ponuka na prevod poľnohospodárskeho pozemku
03.10.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku
17.09.2018Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti
10.09.2018Zoznam evidovaných psov v meste Krupina k 31.08.2018
08.09.2018Ponuka na prevod poľnohospodárskeho pozemku
03.09.2018Rozhodnutie Okresného úradu v Krupine - odbor starostlivosti o ŽP
30.08.2018Ponuka na prevod poľnohospodárskeho pozemku
11.07.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
04.07.2018Zverejnenie zámeru prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
04.07.2018Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
04.07.2018Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
09.05.2018Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
18.04.2018Upozornenie - Zaburinenie pozemkov
18.04.2018Oznámenie zámeru - Okresný úrad Krupina
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 2.10.2023, 15:50