Tlačivá na stiahnutie


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Žiadosť o vydanie súhlasu na trvalé užívanie MZZO 205 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie povolenia zdroja pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) 206 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby - Mesto Krupina 305 kB [pdf]
  Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - Mesto Krupina 248 kB [pdf]
  Ohlásenie drobnej stavby - Mesto Krupina 150 kB [pdf]
  Žiadosť o pridelenie nájomného bytu - Mesto Krupina 214 kB [pdf]
  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 47 kB [docx]
  Príloha k Žiadosti o pripojenie odberného miesta s rozvojom distribučnej sústavy 211 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie 130 kB [pdf]
  Oznámenie k zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad 28 kB [pdf]
  Žiadosť o vrátenie preplatku 30 kB [pdf]
  Oznámenie k vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad 27 kB [pdf]
  Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad 19 kB [pdf]
  Žiadosť o stanovisko k umiestneniu, resp. uvedeniu do užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia 26 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby - studne 206 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie vyjadrenia o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s Komunitným plánom mesta Krupina na obdobie 2018-2022 33 kB [pdf]
  Dohoda o používaní spoločnej zbernej nádoby - Mesto Krupina 35 kB [pdf]
  Ohlásenie na komunálny odpad - množstvový zber PO - Mesto Krupina 52 kB [pdf]
  Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta - Mesto Krupina 58 kB [pdf]
  Kritéria a postup vydania vyjadrenia o súlade predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. s Komunitným plánom 45 kB [pdf]
  Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby - Mesto Krupina 46 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - Mesto Krupina 27 kB [pdf]
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Spoločná obecná úradovňa Krupina 48 kB [pdf]
  Žiadosť o zmiernenie tvrdosti zákona - Mesto Krupina 14 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na jarmoku, príležitostných trhoch - Mesto Krupina 31 kB [pdf]
  Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - Spoločná obecná úradovňa Krupina 32 kB [pdf]
  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, na účely platenia za sociálnu službu - Spoločná obecná úradovňa Krupina 24 kB [pdf]
  Súhlas so spracúvaním osobných údajov - Spoločná obecná úradovňa Krupina 16 kB [pdf]
  Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - Spoločná obecná úradovňa Krupina 100 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Spoločná obecná úradovňa Krupina 102 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - Spoločná obecná úradovňa Krupina 106 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby - Spoločná obecná úradovňa Krupina 103 kB [pdf]
  Záväzné vyhlásenie dozora - Spoločná obecná úradovňa Krupina 63 kB [pdf]
  Ohlásenie zmeny v užívaní stavby - Spoločná obecná úradovňa Krupina 61 kB [pdf]
  Návrh na vydanie územného rozhodnutia - Spoločná obecná úradovňa Krupina 72 kB [pdf]
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - Spoločná obecná úradovňa Krupina 92 kB [pdf]
  Žiadosť o zabratie verejného priestranstva - Mesto Krupina 21 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva - Mesto Krupina 54 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie reklamných stavieb nad 3m2 - Mesto Krupina 25 kB [pdf]
  Ohlásenie informačných, reklamných a propagačných stavieb do 3m2 - Mesto Krupina 47 kB [pdf]
  Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove - Mesto Krupina 95 kB [pdf]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59