E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Tlačivá na stiahnutie


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Oznámenie k zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad28 kB [pdf]
  Žiadosť o vrátenie preplatku30 kB [pdf]
  Oznámenie k vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad27 kB [pdf]
  Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad19 kB [pdf]
  Žiadosť o stanovisko k umiestneniu, resp. uvedeniu do užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia26 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby - studne206 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie vyjadrenia o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s Komunitným plánom mesta Krupina na obdobie 2018-202233 kB [pdf]
  Dohoda o používaní spoločnej zbernej nádoby - Mesto Krupina35 kB [pdf]
  Ohlásenie na komunálny odpad - množstvový zber PO - Mesto Krupina52 kB [pdf]
  Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta - Mesto Krupina58 kB [pdf]
  Žiadosť o pridelenie nájomného bytu - Mesto Krupina247 kB [pdf]
  Kritéria a postup vydania vyjadrenia o súlade predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. s Komunitným plánom 45 kB [pdf]
  Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby - Mesto Krupina46 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - Mesto Krupina27 kB [pdf]
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Spoločná obecná úradovňa Krupina48 kB [pdf]
  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, na účely platenia za sociálnu službu - Spoločná obecná úradovňa Krupina24 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na jarmoku, príležitostných trhoch - Mesto Krupina31 kB [pdf]
  Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu - Spoločná obecná úradovňa Krupina32 kB [pdf]
  Žiadosť o zmiernenie tvrdosti zákona - Mesto Krupina14 kB [pdf]
  Súhlas so spracúvaním osobných údajov - Spoločná obecná úradovňa Krupina16 kB [pdf]
  Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - Spoločná obecná úradovňa Krupina100 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Spoločná obecná úradovňa Krupina102 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - Spoločná obecná úradovňa Krupina106 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby - Spoločná obecná úradovňa Krupina103 kB [pdf]
  Záväzné vyhlásenie dozora - Spoločná obecná úradovňa Krupina63 kB [pdf]
  Ohlásenie zmeny v užívaní stavby - Spoločná obecná úradovňa Krupina61 kB [pdf]
  Návrh na vydanie územného rozhodnutia - Spoločná obecná úradovňa Krupina72 kB [pdf]
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - Spoločná obecná úradovňa Krupina92 kB [pdf]
  Žiadosť o zabratie verejného priestranstva - Mesto Krupina21 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva - Mesto Krupina54 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby - Mesto Krupina45 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie reklamných stavieb nad 3m2 - Mesto Krupina25 kB [pdf]
  Ohlásenie informačných, reklamných a propagačných stavieb do 3m2 - Mesto Krupina47 kB [pdf]
  Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - Mesto Krupina28 kB [pdf]
  Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove - Mesto Krupina95 kB [pdf]
  Ohlásenie drobnej stavby - Mesto Krupina29 kB [pdf]

HORE