E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zoznam VZN

Zoznam aktuálne platných VZN . Chcem si prezrieť neplatné VZN.

Rok 2021
1 / 2021VZN Mesta Krupina, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 5/2019
2 / 2021VZN Mesta Krupina, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Krupina č. 13/2020
3 / 2021VZN o miestnych daniach
4 / 2021VZN ktorým sa dopĺňa VZN mesta Krupina č. 9/2020 o určení názvov novovybudovaných ulíc v meste Krupina
5 / 2021VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 5/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
Rok 2020
01 / 2020Štatút mesta Krupina
04 / 2020VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
05 / 2020VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krupina
06 / 2020VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Krupina
07 / 2020VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2020
08 / 2020VZN - Prevádzkový poriadok športového štadióna
09 / 2020VZN o určení názvov novovybudovaných ulíc
10 / 2020VZN o dani z nehnuteľnosti
11 / 2020VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v neziskovej organizácii SVETLO Krupina, n.o.
12 / 2020VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
13 / 2020VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2021
14 / 2020VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Krupina č. 7/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Krupina
15 / 2020VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č. 1 / 2020Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2014 ktorým sa stanovujú zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá Mesta Krupina
Dodatok č. 3 / 2020Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta
Rok 2019
01 / 2019VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina
02 / 2019VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
03 / 2019VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Krupina
04 / 2019VZN ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
05 / 2019VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
07 / 2019VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Krupina
09 / 2019VZN o miestnych daniach
10 / 2019VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Krupina
11 / 2019VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina
Dodatok č. 1 / 2019Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina
Dodatok č. 1 / 2019Dodatok č. 1 k VZN o Kronike mesta Krupina
Rok 2018
2 / 2018VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Mesta Krupina
3 / 2018VZN o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu a donášku stravy
Rok 2017
1 / 2017VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v neziskovej organizácii SVETLO Krupina, n.o., 963 01 Krupina, ul. 29. augusta č. 630/25
2 / 2017VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krupina
4 / 2017VZN - ÚPN mesta Krupina - Zmeny a doplnky č. 11
5 / 2017VZN ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach Mesta Krupina
7 / 2017VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2018
Dodatok č. 1 / 2017Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
Dodatok č. 2 / 2017Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Krupina
Dodatok č.1 / 2017Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2017
Dodatok č.2 / 2017Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2017
Rok 2016
01 / 2016VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu mesta Krupina.
02 / 2016VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta
Dodatok č. 1 / 2016Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o reklamných, informačných a propagačných stavbách na území mesta Krupina
Dodatok č.1 / 2016Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Krupina
Rok 2015
02 / 2015VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
03 / 2015VZN o reklamných, informačných a propagačných stavbách na území mesta Krupina
Dodatok / 2015Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina
Rok 2014
04 / 2014VZN o zriadení Mestskej polície
08 / 2014VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
09 / 2014VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu mesta Krupina
10 / 2014VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Krupina
11 / 2014VZN, ktorým sa stanovujú zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá Mesta Krupina
Rok 2013
03 / 2013VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
05 / 2013VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina
Rok 2012
02 / 2012VZN o Kronike mesta Krupina
05 / 2012VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina
Rok 2011
03 / 2011VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina
04 / 2011VZN o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov bežného štandardu
08 / 2011VZN o pamätihodnostiach Mesta Krupina
Rok 2010
01 / 2010VZN o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina
05 / 2010VZN o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území Mesta KRUPINA
08 / 2010VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu mesta Krupina
Rok 2009
02 / 2009VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
05 / 2009VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, obchodnopredajných a iných verejne
Rok 2008
05 / 2008VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu mesta Krupina
Rok 2007
03 / 2007VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť doplnku a zmeny č. 2 k územnému plánu mesta Krupina
Rok 2006
02 / 2006VZN o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Mestom Krupina na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
07 / 2006VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť doplnku a zmeny č. 1 k Územnému plánu Mesta Krupina
Rok 2005
02 / 2005VZN o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov vo vlastníctve mesta
06 / 2005VZN o školskom obvode pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina
Rok 2004
01 / 2004VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Krupina
11 / 2004VZN o pravidlách kontrolnej činnosti
Rok 2003
02 / 2003VZN o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí
03 / 2003VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia
Rok 2002
06 / 2002VZN o trhovom poriadku pre trhovisko na Svätotrojičnom námestí č. 19/19 v Krupine
10 / 2002VZN o ustanovení názvu ulice
HORE