Zoznam VZN mesta Krupina

Zoznam aktuálne platných VZN mesta Krupina. Chcem si prezrieť neplatné VZN.

Rok 2024
1 / 2024 VZN ktorým sa ruší VZN Mesta Krupina č. 5/2010 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území mesta Krupina   [192 kB - pdf]
2 / 2024 VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Krupina   [333 kB - pdf]
3 / 2024 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Krupina č. 6/2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina   [140 kB - pdf]
Rok 2023
01 / 2023 VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Krupina   [445 kB - pdf]
02 / 2023 VZN - Prevádzkový poriadok športového štadióna mesta Krupina   [912 kB - pdf]
03 / 2023 VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v meste Krupina   [891 kB - pdf]
04 / 2023 VZN o udržiavaní čistoty v meste a ochrane verejnej zelene na území mesta Krupina   [897 kB - pdf]
05 / 2023 VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb   [425 kB - pdf]
06 / 2023 VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina   [2 675 kB - pdf]
07 / 2023 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   [228 kB - pdf]
08 / 2023 VZN o dani z nehnuteľností   [280 kB - pdf]
09 / 2023 VZN o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj   [199 kB - pdf]
10 / 2023 VZN o zrušení VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta   [180 kB - pdf]
11 / 2023 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom   [281 kB - pdf]
12 / 2023 VZN o niektorých podmienkach držania psov   [414 kB - pdf]
13 / 2023 VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov   [410 kB - pdf]
14 / 2023 VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v neziskovej organizácii SVETLO Krupina, n.o.   [162 kB - pdf]
Rok 2022
03 / 2022 VZN Mesta Krupina, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 10/2019, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu mesta Krupina   [655 kB - pdf]
04 / 2022 VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Krupina   [398 kB - pdf]
06 / 2022 VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu Mesta Krupina   [323 kB - pdf]
08 / 2022 VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených mestom Krupina pre rok 2023   [578 kB - pdf]
11 / 2022 VZN o miestnych daniach   [301 kB - pdf]
Rok 2021
01 / 2021 VZN Mesta Krupina, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 5/2019   [18 kB - pdf]
02 / 2021 VZN Mesta Krupina, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Krupina č. 13/2020   [21 kB - pdf]
04 / 2021 VZN ktorým sa dopĺňa VZN mesta Krupina č. 9/2020 o určení názvov novovybudovaných ulíc v meste Krupina   [193 kB - pdf]
05 / 2021 VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 5/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina   [79 kB - pdf]
09 / 2021 VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina   [16 kB - pdf]
10 / 2021 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2022   [401 kB - pdf]
Rok 2020
01 / 2020 Štatút mesta Krupina   [260 kB - pdf]
04 / 2020 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina   [79 kB - pdf]
07 / 2020 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2020   [35 kB - pdf]
08 / 2020 VZN - Prevádzkový poriadok športového štadióna   [78 kB - pdf]
09 / 2020 VZN o určení názvov novovybudovaných ulíc   [254 kB - pdf]
12 / 2020 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby   [214 kB - pdf]
13 / 2020 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2021   [59 kB - pdf]
Rok 2019
01 / 2019 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina   [48 kB - pdf]
05 / 2019 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina   [77 kB - pdf]
10 / 2019 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Krupina   [11 452 kB - pdf]
11 / 2019 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina   [51 kB - pdf]
Dodatok č. 1 / 2019 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina   [22 kB - pdf]
Dodatok č. 1 / 2019 Dodatok č. 1 k VZN o Kronike mesta Krupina   [13 kB - pdf]
Rok 2018
2 / 2018 VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Mesta Krupina   [26 kB - pdf]
3 / 2018 VZN o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu a donášku stravy   [47 kB - pdf]
Rok 2017
4 / 2017 VZN - ÚPN mesta Krupina - Zmeny a doplnky č. 11   [47 kB - pdf]
5 / 2017 VZN ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach Mesta Krupina   [20 kB - pdf]
7 / 2017 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2018   [47 kB - pdf]
Dodatok č. 1 / 2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane   [21 kB - pdf]
Dodatok č.1 / 2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2017   [22 kB - pdf]
Dodatok č.2 / 2017 Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2017   [21 kB - pdf]
Rok 2016
01 / 2016 VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu mesta Krupina.   [33 kB - pdf]
Dodatok č. 1 / 2016 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o reklamných, informačných a propagačných stavbách na území mesta Krupina   [216 kB - pdf]
Rok 2015
02 / 2015 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach   [58 kB - pdf]
03 / 2015 VZN o reklamných, informačných a propagačných stavbách na území mesta Krupina   [46 kB - pdf]
Dodatok / 2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina   [22 kB - pdf]
Rok 2014
04 / 2014 VZN o zriadení Mestskej polície   [21 kB - pdf]
09 / 2014 VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu mesta Krupina   [28 kB - pdf]
10 / 2014 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Krupina   [31 kB - pdf]
11 / 2014 VZN, ktorým sa stanovujú zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá Mesta Krupina   [85 kB - pdf]
Rok 2013
03 / 2013 VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb   [45 kB - pdf]
05 / 2013 VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina   [28 kB - pdf]
Rok 2012
02 / 2012 VZN o Kronike mesta Krupina   [36 kB - pdf]
05 / 2012 VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina   [31 kB - pdf]
Rok 2011
03 / 2011 VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina   [26 kB - pdf]
08 / 2011 VZN o pamätihodnostiach Mesta Krupina   [35 kB - pdf]
Rok 2010
01 / 2010 VZN o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina   [24 kB - pdf]
08 / 2010 VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu mesta Krupina   [25 kB - pdf]
Rok 2009
02 / 2009 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby   [49 kB - pdf]
05 / 2009 VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, obchodnopredajných a iných verejne   [34 kB - pdf]
Rok 2008
05 / 2008 VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu mesta Krupina   [35 kB - pdf]
Rok 2007
03 / 2007 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť doplnku a zmeny č. 2 k územnému plánu mesta Krupina   [21 kB - pdf]
Rok 2006
02 / 2006 VZN o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Mestom Krupina na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately   [37 kB - pdf]
07 / 2006 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť doplnku a zmeny č. 1 k Územnému plánu Mesta Krupina   [21 kB - pdf]
Rok 2005
06 / 2005 VZN o školskom obvode pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina   [26 kB - pdf]
Rok 2004
01 / 2004 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Krupina   [21 kB - pdf]
11 / 2004 VZN o pravidlách kontrolnej činnosti   [30 kB - pdf]
Rok 2003
02 / 2003 VZN o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí   [27 kB - pdf]
Rok 2002
06 / 2002 VZN o trhovom poriadku pre trhovisko na Svätotrojičnom námestí č. 19/19 v Krupine   [37 kB - pdf]
10 / 2002 VZN o ustanovení názvu ulice   [20 kB - pdf]
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19