Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine

Adresa:  Sládkovičova č. 20, 963 01 Krupina
tel.:  0917 761 157, 0903 558 327
e-mail:  muzeum@krupina.sk

FB:
https://www.facebook.com/people/M%C3%BAzeum-Andreja-Sl%C3%A1dkovi%C4%8Da-v-Krupine/100057572825925/


Pracovníci múzea: 
PhDr. Miroslav Lukáč, PhD.
Mgr. Jana Fertšeková Melichová

Otvorené: 
Utorok – Piatok, 9.00 – 16.00 hod.
Sobota – Nedeľa (pre vopred ohlásených návštevníkov)

Open:
Tuesday – Friday, 9.00 a. m. – 4.00 p.m.
Saturday – Sunday (only for visitors annouced in advance)

SLUŽBY POSKYTOVANÉ MÚZEOM

 • prehliadky múzea, pivníc, stálych a dočasných výstav s príťažlivým výkladom
 • špecializované výklady k životu a dielu Andreja Sládkoviča a E. M. Šoltésovej
 • výklady o živote a diela šľachtiteľa ruží a lesmajstra Rudolfa Geschwinda
 • špecializované výklady histórie mesta (vznik mesta, krupinské právo, strigy, symboly mesta - erb, pečať a vlajka mesta)
 • rôzne prednášky pre školy a školské zariadenia (podľa dohody)

SPRIEVODCOVSKÁ ČINNOSŤ

 • prehliadky mesta (námestie, kostol, park)
 • prehliadky starého cintorína s výkladom
 • prehliadky židovských domov a cintorína s výkladom
 • prehliadky vojnových hrobov a pamätníkov v meste

ĎALŠIE SLUŽBY

 • poradenstvo v oblasti výskumu predkov (genealógia)
 • poradenstvo v oblasti realizácie monografií, publikácií a drobných tlačí
 • poradenstvo a konzultácie pre žiakov a študentov pri písaní seminárnych, diplomových a ďalších kvalifikačných prác z oblasti dejín mesta Krupina, regiónov Hont a Zvolen a osobností Krupiny

VSTUPNÉ

Základné vstupné:  3,- EUR*
Zľavy:  pre žiakov, študentov, ZŤP a dôchodcov
Sprievodcovské služby:  21,- EUR*

* Podrobne v cenníku vstupného a služieb

PREDAJ SUVENÍROV

Múzeum ponúka množstvo druhov suvenírov (pohľadnice, magnetky), ale aj publikácie z produkcie mesta Krupina, vrátane výnimočných kníh – napríklad básne Marína od Andreja Sládkoviča a iné.

STÁLA EXPOZÍCIA

Expozícia múzea s názvom Z HISTÓRIE KRUPINY je umiestnená na poschodí múzea s plochou viac ako 200 m². K jej realizácii sa pristúpilo v roku 1994 pri príležitosti 750. výročia udelenia privilégií slobodného kráľovského mesta. Tematicky je stála expozícia rozdelená do dvoch základných celkov - história mesta a literárna časť, ktorá je venovaná literárnym osobnostiam a rodákom Krupiny s dôrazom na život a dielo Andreja Sládkoviča a Eleny Maróthy-Šoltésovej. Významnú časť stálej expozície tvoria dejiny Krupiny, a to od najstaršieho osídlenia územia cez formovanie a vývoj mesta a jeho obyvateľstva. Vzhľadom na to, že ide o časovo dlhé obdobie, zmyslom expozície bolo priblížiť návštevníkom najvýznamnejšie udalosti z bohatej histórie mesta v rozpätí od 13. – 20. storočia.

PIVNICE

Pivnice múzea – krupinské podzemie – je od roku 2010 otvorené počas vybraných podujatí (Noc múzeí a galérií) a po realizácií niektorých úprav (schody a i.) je možné ich navštíviť v rámci prehliadky múzejnej expozície. Mesto Krupina a múzeum v tejto oblasti od roku 2021 spolupracuje s OZ Podzemie Krupiny.

DIGITÁLNA PRECHÁDZKA PO STOPÁCH V RODISKU SLÁDKOVIČA

Digitálna prechádzka mesta Po stopách Sládkoviča je návštevníkom k dispozícii od roku 2021. Začína sa na Svätotrojičnom námestí a Múzeum Andreja Sládkoviča je jedným zo 16 bodov tejto prechádzky, podobne ako Geschwindova záhrada ruží, ktorá je súčasťou areálu múzea. V rámci prehliadky je možné prostredníctvom QR kódov načítať alebo si aj vypočuť  informácie o jednotlivých bodoch prechádzky. Autorom textov digitálnej prechádzky je pracovník múzea Miroslav Lukáč. Realizátorom zvukovej stopy v rámci projektov Po stopách a Kde to som? s QR kódmi je r65 studio, s.r.o. Krupina. Podrobnejšie informácie je možné nájsť na webstránke mesta Krupina:  https://krupina.sk/po-stopach-v-rodisku-sladkovica

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

Časť prízemných priestorov múzea (približne 60 m²) je vyčlenených na prezentáciu krátkodobých výstav. V našom múzeu ponúkame výstavy rôzneho zamerania od historických tém, národopisné výstavy spojené s prezentáciou obcí regiónu, cez prírodopisné a náučné výstavy, až po výtvarné a vedecko-technické témy výstav. Výstavy sú vhodným doplnkom školských osnov a popri stálej expozícii rozširujú a aktualizujú ponuku múzea. Každoročne je v múzeu nainštalovaných 6 – 8 dočasných výstav.

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ MÚZEA

Storočia si Krupinčania uchovávali kráľovské privilégia a dôležité listiny ako dôkazy veľkej histórie ich mesta a s hrdosťou, ale aj s dávkou opatrnosti ich skladovali v najbezpečnejších priestoroch radnice. Podľa archívnych materiálov pojem „múzeum“ pre našich krupinských predkov nebol cudzí už pred viac ako 100 rokmi, keď dal magistrát mesta v roku 1901 postaviť na mieste starej radnice budovu Mestského domu. Už vtedy sa v projektoch rátalo so samostatnou miestnosťou pre mestský archív a hneď vedľa s miestnosťou mestského múzea, kde boli neskôr vystavené vzácne predmety a písomnosti.

Snahy našich predkov sa v súčasnosti nedajú považovať za múzejnícku činnosť, predsa len tie základy boli pevné a bolo na čom budovať. Tak to asi cítili aj zakladatelia (väčšinou učitelia) terajšieho múzea, keď sa v roku 1956 zrodila myšlienka dosiahnuť zriadenie mestského múzea. Nasledovali jednania a administratívno-technické riešenia ohľadom priestorov múzea. V roku 1965 bolo Mestské múzeum v Krupine zaradené do siete múzeí na Slovensku a o dva roky neskôr bola aj schválená náplň múzea po predchádzajúcom preskúmaní Dr. J. Mjartanom zo Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Mestské múzeum Andreja Sládkoviča bolo slávnostne otvorené 29. novembra 1968. V ďalších rokoch sa rozširovali priestory múzea a v roku 1970 bola reinštalovaná pamätná izba Andreja Sládkoviča. Do kompetencie múzea patrila aj tzv. Izba revolučných tradícii (expozícia venovaná odboju a SNP) zriadená vo vidieckej usadlosti Šváb (po r. 1990 zrušená).

Rozhodnutím ONV vo Zvolene bolo dňom 1. januára 1978 krupinské múzeum začlenené pod Okresné múzeum vo Zvolene. V tom období bola plocha expozície Mestského múzea v Krupine 286,4 m² a zaevidovaných bolo 1 675 zbierkových predmetov. Ďalších 32 rokov malo Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine spoločnú históriu s Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene (predtým Okresné múzeum, potom Vlastivedné múzeum). Od roku 1997 sa zvolenské múzeum stalo špecializovaným Lesníckym a drevárskym múzeom (LDM) a krupinské múzeum jeho vysunutým pracoviskom. Od roku 2000 zriaďovateľom múzea bolo Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ktoré od 1. januára 2006 zlúčilo LDM s Múzeom vo Svätom Antone. Presne po dvoch rokoch, 1. januára 2008 nastala nová delimitácia a LDM spolu s Múzeom A. Sládkoviča bolo pričlenené k Lesom SR, š.p. ako samostatné stredisko.

Prevádzka Múzea A. Sládkoviča pod novým zriaďovateľom bola neudržateľná už aj vzhľadom na poslanie a tematickú náplň múzea. Od roku 2005 prebiehali jednania s Mestom Krupina o možnosti udržania kontinuity múzea a prevzatí Múzea A. Sládkoviča do majetku a správy mesta. Úsilie sa vystupňovalo v druhej polovici roka 2009, kedy už hrozilo uzavretie a zrušenie krupinského múzea. Rozhodnutím Mestského zastupiteľstva dňa 24. marca 2010 bolo zriadené Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, ako organizačná zložka mestskej rozpočtovej organizácie s názvom Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, s platnosťou od 30. marca 2010. Stalo sa tak na 190. výročie narodenia básnika Andreja Braxatorisa-Sládkoviča. Múzeum bolo znovu slávnostne otvorené dňa 17. septembra 2010 v rámci Dní mesta Krupina.

HLAVNÉ ÚLOHY A ČINNOSTI MÚZEA

Hlavné úlohy múzea určuje štatút, schválený MsZ v Krupine dňa 24. marca 2010 pod č. 103/2010-MsZ s platnosťou od 30. marca 2010 a upravený nový s platnosťou od 1. júna 2014 (podrobne v prílohe). Jeho obsah bol zostavený podľa Zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.

ZBIERKOTVORNÁ ČINNOSŤ

Je určená štatútom múzea a príslušným zákonom. Cieľom múzea je zhromažďovať reprezentatívne (príznačné) predmety materiálnej a duchovnej kultúry mesta Krupina a širšieho regiónu - okresu Krupina (historického regiónu stredného a severného Hontu). Zbierky sa tiež získavajú darom od jednotlivcov.

VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Vzhľadom na zameranie múzea sa výskum orientuje na históriu mesta Krupina a regiónu Hont, jednotlivé osobnosti, ďalej na menšiny a marginalizované rómske komunity. Múzeum spolupracuje i so súkromnými osobami a inštitúciami (knižnice, archívy, múzeá). V tomto smere majú pracovníci múzea rozvinutú spoluprácu so Štátnym archívom v Banskej Bystrici – pracoviskom Archív Zvolen, Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene, Slovenskou národnou knižnicou a Archívom literatúry a umenia SNK v Martine, Rímskokatolíckou cirkvou - Farnosťou v Krupine, Ev. a. v. cirkevným zborom v Krupine a MsÚ v Krupine a i.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Čiastočným výsledkom výskumov pracovníkov múzea sú výstavy, pripravované brožúry, letáky, ale aj články, publikácie a štúdie v domácich i zahraničných periodikách. Múzeum sa tak podieľa na šírení a popularizácii histórie mesta, rovnako i na propagácii mesta Krupina v tlačených i elektronických médiách. Vydané publikácie sú k dispozícii v múzeu, informačnom centre, ako aj na webe: https://krupina.sk/publikacie-v-ponuke-mesta

DOKUMENTAČNÁ ČINNOSŤ

Za jednu z najdôležitejších činností v rámci výskumu sa považuje fotodokumentácia vývoja mesta - napríklad architektúry, historickej zástavby, novostavieb, života mesta... Táto činnosť je úmerná finančným, technickým a personálnym možnostiam múzea.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Cenník vstupného 196 kB [pdf]
  Cenník služieb 33 kB [pdf]
  Štatút Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine 25 kB [pdf]

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 22.7.2024, 14:28