Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine

Adresa:  Sládkovičova č. 20, 963 01 Krupina
tel.:  0917 761 1570917 761 156
e-mail:  muzeum@krupina.sk

Pracovníci múzea:
 
PhDr. Miroslav Lukáč
Mgr. Jana Fertšeková Melichová

Otvorené: 
Utorok – Piatok, 9.00 – 16.00 hod.
Sobota – Nedeľa (pre vopred ohlásených návštevníkov)

Open:
Tuesday – Friday, 9.00 a. m. – 4.00 p.m.
Saturday – Sunday (only for visitors annouced in advance)

SLUŽBY POSKYTOVANÉ MÚZEOM

  • prehliadky múzea, stálych a dočasných výstav s príťažlivým výkladom
  • špecializované výklady k životu a dielu Andreja Sládkoviča a E. M. Šoltésovej
  • výklady o živote a diela šľachtiteľa ruží a lesmajstra Rudolfa J. Geschwinda
  • špecializované výklady histórie mesta (vznik mesta, krupinské právo, strigy, symboly mesta...)
  • rôzne prednášky pre školy a školské zariadenia (podľa dohody)

SPRIEVODCOVSKÁ ČINNOSŤ

  • prehliadky mesta (námestie, kostol, park)
  • prehliadky starého cintorína s výkladom
  • prehliadky židovských domov a cintorína s výkladom

ĎALŠIE SLUŽBY

  • poradenstvo v oblasti výskumu predkov (genealógia)
  • poradenstvo a konzultácie pre žiakov a študentov pri písaní seminárnych i kvalifikačných prác

VSTUPNÉ

Základné vstupné:  2,- EUR*
Zľavy:  pre žiakov, študentov, ZŤP a dôchodcov
Sprievodcovské služby:  15,- EUR*

* Podrobne v cenníku vstupného a služieb

PREDAJ SUVENÍROV

Múzeum ponúka množstvo druhov suvenírov (pohľadnice, magnetky), ale aj publikácie z produkcie mesta Krupina, vrátane výnimočných kníh – napríklad básne Marína od Andreja Sládkoviča a iné.

STÁLA EXPOZÍCIA

Expozícia múzea s názvom Z HISTÓRIE KRUPINY je umiestnená na poschodí múzea s plochou viac ako 200 m². K jej realizácii sa pristúpilo v roku 1994 pri príležitosti 750. výročia udelenia privilégií slobodného kráľovského mesta. Tematicky je stála expozícia rozdelená do dvoch základných celkov - história mesta a literárna časť, ktorá je venovaná literárnym osobnostiam a rodákom Krupiny s dôrazom na život a dielo Andreja Sládkoviča a Eleny Maróthy-Šoltésovej. Významnú časť stálej expozície tvoria dejiny Krupiny, a to od najstaršieho osídlenia územia cez formovanie a vývoj mesta a jeho obyvateľstva. Vzhľadom na to, že ide o časovo dlhé obdobie, zmyslom expozície bolo priblížiť návštevníkom najvýznamnejšie udalosti z bohatej histórie mesta v rozpätí od 13. – 20. storočia.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

Časť prízemných priestorov múzea (približne 60 m²) je vyčlenených na prezentáciu krátkodobých výstav. V našom múzeu ponúkame výstavy rôzneho zamerania od historických tém, národopisné výstavy spojené s prezentáciou obcí regiónu, cez prírodopisné a náučné výstavy, až po výtvarné a vedecko-technické témy výstav. Výstavy sú vhodným doplnkom školských osnov a popri stálej expozícii rozširujú a aktualizujú ponuku múzea. Každoročne je v múzeu nainštalovaných 6 – 8 dočasných výstav.

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ MÚZEA

Storočia si Krupinčania uchovávali kráľovské privilégia a dôležité listiny ako dôkazy veľkej histórie ich mesta a s hrdosťou, ale aj s dávkou opatrnosti ich skladovali v najbezpečnejších priestoroch radnice. Podľa archívnych materiálov pojem „múzeum“ pre našich krupinských predkov nebol cudzí už pred viac ako 100 rokmi, keď dal magistrát mesta v roku 1901 postaviť na mieste starej radnice budovu Mestského domu. Už vtedy sa v projektoch rátalo so samostatnou miestnosťou pre mestský archív a hneď vedľa s miestnosťou mestského múzea, kde boli neskôr vystavené vzácne predmety a písomnosti.

Snahy našich predkov sa v súčasnosti nedajú považovať za múzejnícku činnosť, predsa len tie základy boli pevné a bolo na čom budovať. Tak to asi cítili aj zakladatelia (väčšinou učitelia) terajšieho múzea, keď sa v roku 1956 zrodila myšlienka dosiahnuť zriadenie mestského múzea. Nasledovali jednania a administratívno-technické riešenia ohľadom priestorov múzea. V roku 1965 bolo Mestské múzeum v Krupine zaradené do siete múzeí na Slovensku a o dva roky neskôr bola aj schválená náplň múzea po predchádzajúcom preskúmaní Dr. J. Mjartanom zo Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Mestské múzeum Andreja Sládkoviča bolo slávnostne otvorené 29. novembra 1968. V ďalších rokoch sa rozširovali priestory múzea a v roku 1970 bola reinštalovaná pamätná izba Andreja Sládkoviča. Do kompetencie múzea patrila aj tzv. Izba revolučných tradícii (expozícia venovaná odboju a SNP) zriadená vo vidieckej usadlosti Šváb (po r. 1990 zrušená).

Rozhodnutím ONV vo Zvolene bolo dňom 1. januára 1978 krupinské múzeum začlenené pod Okresné múzeum vo Zvolene. V tom období bola plocha expozície Mestského múzea v Krupine 286,4 m² a zaevidovaných bolo 1 675 zbierkových predmetov. Ďalších 32 rokov malo Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine spoločnú históriu s Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene (predtým Okresné múzeum, potom Vlastivedné múzeum). Od roku 1997 sa zvolenské múzeum stalo špecializovaným Lesníckym a drevárskym múzeom (LDM) a krupinské múzeum jeho vysunutým pracoviskom. Od roku 2000 zriaďovateľom múzea bolo Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ktoré od 1. januára 2006 zlúčilo LDM s Múzeom vo Svätom Antone. Presne po dvoch rokoch, 1. januára 2008 nastala nová delimitácia a LDM spolu s Múzeom A. Sládkoviča bolo pričlenené k Lesom SR, š.p. ako samostatné stredisko.

Prevádzka Múzea A. Sládkoviča pod novým zriaďovateľom bola neudržateľná už aj vzhľadom na poslanie a tematickú náplň múzea. Od roku 2005 prebiehali jednania s Mestom Krupina o možnosti udržania kontinuity múzea a prevzatí Múzea A. Sládkoviča do majetku a správy mesta. Úsilie sa vystupňovalo v druhej polovici roka 2009, kedy už hrozilo uzavretie a zrušenie krupinského múzea. Rozhodnutím Mestského zastupiteľstva dňa 24. marca 2010 bolo zriadené Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, ako organizačná zložka mestskej rozpočtovej organizácie s názvom Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, s platnosťou od 30. marca 2010. Stalo sa tak na 190. výročie narodenia básnika Andreja Braxatorisa-Sládkoviča. Múzeum bolo znovu slávnostne otvorené dňa 17. septembra 2010 v rámci Dní mesta Krupina.

HLAVNÉ ÚLOHY A ČINNOSTI MÚZEA

Hlavné úlohy múzea určuje štatút, schválený MsZ v Krupine dňa 24. marca 2010 pod č. 103/2010-MsZ s platnosťou od 30. marca 2010 a upravený nový s platnosťou od 1. júna 2014 (podrobne v prílohe). Jeho obsah bol zostavený podľa Zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.

ZBIERKOTVORNÁ ČINNOSŤ

Je určená štatútom múzea a príslušným zákonom. Cieľom múzea je zhromažďovať reprezentatívne (príznačné) predmety materiálnej a duchovnej kultúry mesta Krupina a širšieho regiónu - okresu Krupina (historického regiónu stredného a severného Hontu). Zbierky sa tiež získavajú darom od jednotlivcov.

VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Vzhľadom na zameranie múzea sa výskum orientuje na históriu mesta a regiónu, jednotlivé osobnosti, ďalej na menšiny a marginalizované rómske komunity. Predpokladáme spoluprácu so súkromnými osobami a inštitúciami (knižnice, archívy, múzeá). V tomto smere máme rozvinutú spoluprácu so Štátnym archívom v Banskej Bystrici - Pobočkou vo Zvolene, Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene, Slovenskou národnou knižnicou a Archívom literatúry a umenia SNK, Rímskokatolíckou cirkvou - Farnosťou v Krupine, Ev. a. v. cirkevným zborom v Krupine a MsÚ v Krupine. Čiastočným výsledkom týchto výskumov sú výstavy, pripravované brožúry, letáky, ale aj články, publikácie a štúdie v domácich periodikách.

DOKUMENTAČNÁ ČINNOSŤ

Za jednu z najdôležitejších činností v rámci výskumu sa považuje fotodokumentácia vývoja mesta - napríklad architektúry, historickej zástavby, novostavieb, života mesta... Táto činnosť je úmerná finančným, technickým a personálnym možnostiam múzea.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Cenník služieb 33 kB [pdf]
  Cenník vstupného 25 kB [pdf]
  Štatút Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine 25 kB [pdf]

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2021. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 25.10.2021, 08:12