Prednosta mestského úradu

Ing. Ján Šufliarský
prednosta Mestského úradu

tel.:  045 55 503 20
mobil: 0905 553 799
e-mail: prednosta@krupina.sk

  • je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta
  • vedie a organizuje prácu mestského úradu a zodpovedá za jeho činnosť primátorovi

Prednosta MsÚ plní najmä tieto úlohy:

  • riadi, organizuje a kontroluje činnosť mestského úradu
  • po odsúhlasení primátorom zabezpečuje materiálno - technické vybavenie MsÚ a jeho zariadení
  • kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť mestského úradu
  • stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta
  • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným
  • je oprávnený konať vo veciach obchodných a administratívno - právnych, ktoré sa týkajú MsÚ, pokiaľ tieto nie sú zákonom, štatútom mesta Krupina alebo organizačným poriadkom
  • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží MsZ a primátor, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade so zákonmi a ostatnou právnou úpravou
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 17.5.2024, 12:45