Stredné školy

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Riaditeľ: 
Adresa: M.R. Štefánika 8, 963 01 KRUPINA
tel.: 045 55 19 212, 045 55 19 213
e-mail: gaska@gymsladka.edu.sk
web: www.gymsladka.edu.sk


Gymnázium bolo zriadené 1. septembra 1956 ako jedenásťročná stredná škola. Škola bola umiestnená v budove ZDŠ na Fučíkovej ulici (dnes Školská ulica). Mala k dispozícii 17 tried, kabinety, odbornú učebňu fyziky, chemické laboratórium, telocvičňu a družinu mládeže.

Hlavným cieľom školy, od jej vzniku až po súčasnosť, je poskytnúť stredné všeobecné vzdelanie – pripraviť študentov pre štúdium na vysokých školách a nadstavbových školách, ale aj do zamestnania. Aby mohla škola diferencovaným spôsobom zohľadniť záujmy žiakov, profilovala sa v r. 1965 zo školy tzv. základného typu na školu s dvoma vyučovacími vetvami: prírodovednou a humanitnou. Pribudli voliteľné i nepovinné predmety.

Posledné organizačno - obsahové zmeny na gymnáziu vychádzajú zo zákona č. 171/90 a následných smerníc, na základe ktorých sa štúdium vnútorne diferencuje podľa zamerania (všeobecné, na cudzie jazyky, na matematiku,…) a podľa voľby voliteľných predmetov alebo posilnením hodinovej dotácie určitých predmetov vedením školy. Významným medzníkom v histórii našej školy je 1. september 1995, kedy sme otvorili jednu triedu osemročného gymnaziálneho štúdia – PRÍMU, zameranú na štúdium cudzích jazykov.


Stredná odborná škola

Stredná odborná škola
obchodu a služieb Krupina

Riaditeľka: Mgr. Anna Borbuliaková
Adresa: M.R. Štefánika 8, 963 01 KRUPINA
tel.: 045 55 12 403
fax.: 045 55 12 403
e-mail: soupka@stonline.sk
web: www.sosoaskrupina.sk


V roku 1958 na základe uznesenia vlády č. 304/57 vznikli v krupinskom okrese dve poľnohospodárske učňovské školy. Jedna trieda bola otvorená v Hontianskych Nemciach a druhá v Krupine. Neskôr, v roku 1960 bolo rozhodnutím ONV vo Zvolene zriadené Poľnohospodárske odborné učilište v Krupine a to zlúčením poľnohospodárskych učňovských škôl v Krupine, v Hontianskych Nemciach a v Pliešovciach. Pedagogický zbor tvoril riaditeľ, 3 učitelia, 1 majster a 1 vychovávateľ.

K zmene názvu na Stredné odborné učilište poľnohospodárske a potravinárske v Krupine došlo v roku 2001. Tiež bola zrealizovaná zámena budov medzi SOUP a Obchodnou akadémiou v Krupine. Sídlo riaditeľstva školy sa stala budova na ulici Janka Jesenského.

Stredné odborné učilište Krupina nieslo svoj názov od roku 2004.

Stredná odborná škola nesie svoj názov od roku 2008.

Od 1. septembra 2014 sa mení názov a adresa školy na Stredná odborná škola obchodu a služieb, M.R. Štefánika 8, 963 01 Krupina.Cukrárska dielňa

Cukrárska dielňa

Riaditeľka: Mgr. Anna Borbuliaková
Vedúca prevádzky: Bc. Andrea Hroncová
Adresa: Osloboditeľov 16, 963 01 KRUPINA
tel.: 045 55 19 227
e-mail: spvp@stonline.sk
web: web.stonline.sk/spvp


V roku 1963 zakúpili Stredoslovenské mliekárne š. p. Zvolen budovu na Svätotrojičnom námestí v Krupine a presunulo sem svoju učňovskú školu pre mliekárov zo Zvolena.

V septembri 1963 tak vzniklo v Krupine Učňovské stredisko Stredoslovenských mliekární, predchodca dnešného SPVP v Krupine. Odborný výcvik vykonávali žiaci v mliekárni Zvolen až do januára 1971, kedy bola otvorená Krupinská mliekáreň.

Veľmi bohatý bol život žiakov Učňovského strediska SSM v rámci mimoškolskej činnosti hlavne v športovej oblasti, záujmovo-umeleckej činosti a v súťažiach odbornej zručnosti učebného odboru mliekár, kde dosahovali mimoriadne úspechy na celoslovenskej úrovni. Dokazujú to ešte i dnes rôzne trofeja a putovné poháre získané v týchto súťažiach.

V roku 1993 SPV otvorilo v spolupráci so SOUP v Krupine ďalší potravinársky odbor cukrár, nakoľko záujem o odbor biochemik poklesol. O dva roky neskôr, v roku 1995 zrušilo SOU poľnohospodárske svoj domov mládeže a domov mládeže pri SPVP sa stal jediným pre ubytovanie žiakov v Krupine.

Cukrárska dielňa je v súčasnosti súčasťou Strednej odbornej školy.
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19