Publikácie v ponuke mesta

Andrej SLÁDKOVIČ: MARÍNA, 2020 a 2022

Marína

Editor, epilóg, vysvetlivky archaizmov a revízia textu:  PhDr. Miroslav Lukáč (múzeum)
Autorka diela Marína na titulnej strane:  akad. maliarka Mgr. art. Katarína Vavrová
Sieťotlačový odtlačok diela od roku 2020 v zbierka Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine
Vydavateľ:  Mesto Krupina
Rozmery:  20 x 10 cm
Brožovaná väzba a ďalšie 2 druhy väzieb (otvorená a polootvorená).
1. vydanie. 104 s. ISBN 978-80-570-1694-6
2. vydanie. 104 s. ISBN 978-80-570-4082-8

Najrozsiahlejšia ľúbostná báseň na svete po prvýkrát vydaná v Pešti roku 1846 a potom nasledovalo viac ako 30 vydaní v slovenskom, ale aj vo francúzskom, maďarskom, poľskom a iných jazykoch. Jedno z najkrajších a najobľúbenejších diel slovenskej literatúry. Mesto Krupina vydáva básnickú skladbu Marína pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča (30. marca 1820) v jeho rodnej Krupine.   

K dispozícii sú 3 varianty vydania (štandardné brožované, s odkrytým a čiastočne zakrytým chrbtom)

Cena publikácie: 7,- EUR

Knihu je možné zakúpiť v IC a v múzeu:
0918 869 100, ic@krupina.sk
0917 761 157, muzeum@krupina.sk


Závesný kalendár Andrej Sládkovič - 200. výročie narodenia 1820 – 2020

Závesný kalendár Andrej Sládkovič

Anotácie k fotografiám:  PhDr. Miroslav Lukáč (múzeum)
Fotografie: 
Ing. Milan Ďuroch, Ing. Jozef Lomnický
Výber fotografií a spolupráca: 
Mgr. Zdenka Sýkorová, M. Lukáč,  Ján Alakša (odd. kultúry)
Vydavateľ: 
Mesto Krupina
Rozmery: 
27 x 35,5 cm (po roztvorení 64 x 23,5 cm)
Karisbloková väzba. 
1. vydanie. 13 s. + vonkajší obal.

Reprezentačný kalendár vydaný pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča.  Pri fotografiách sú stručná anotácie od historika múzea M. Lukáča a vybrané verše z diela Marína od Andreja Sládkoviča.

Cena kalendára / akcia: 2,50 EUR

Kalendár je možné zakúpiť v IC a v Múzeu A. Sládkoviča v Krupine:
0918 869 100, ic@krupina.sk
0917 761 157, muzeum@krupina.sk


MATUNÁK, Michal: KRUPINSKÝ KRAJINSKÝ SNEM V NOVEMBRI – DECEMBRI ROKU 1605

KRUPINSKÝ KRAJINSKÝ SNEM V NOVEMBRI – DECEMBRI ROKU 1605

Editor, úvod, revízia prekladu:  Miroslav Lukáč
Preklad:  Alexander Adam, 96 s.
Vydavateľ:  Mesto Krupina
Brožovaná väzba. 2. vydanie. ISBN 978-80-972671-2-4

Druhé, doplnené a opravené vydanie publikácie, ktorá vyšla v roku 2005 prvýkrát v slovenčine a pôvodne pred viac ako 100 rokmi v maďarčine. Publikácia s úvodom historika Múzea Andreja Sládkoviča Miroslava Lukáča vychádza znova ako prvý zväzok (druhé vydanie) v edícii MONUMENTA HISTORICA CIVITATIS CARPONENSIS (Historické pamiatky mesta Krupina). V edícii sú vydávané knihy, ktoré by mali v prekladoch alebo prepisoch publikovať už staršie, z rôznych dôvodov nedostupné práce.

Cena publikácie: 5,- EUR


KRUPINA 1244 – 2014 (videofilm o meste Krupina)

KRUPINA 1244 – 2014 (videofilm o meste Krupina)


Médium/nosič:
DVD disk
Scenár:  PhDr. Miroslav Lukáč
Vydavateľ:  Pre Mesto Krupina vydalo r65studio, s.r.o.
Kamera, strih:  Ing. Milan Ďuroch
Hovorené slovo: Adrián Špánik
Spolupráca: Mesto Krupina – Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine
Dĺžka: 13 minút 08 sekúnd
Bonus:
čiernobiele historické fotografie mesta
Miesto a rok vydania:
Krupina, 2014
Cena: 7,- EUR - VYPREDANÉ


LUKÁČ, Miroslav a kol.: KRUPINA – MONOGRAFIA MESTA.
2. opravené a doplnené vydanie

Krupina - monografia mesta


Vydalo Štúdio HARMONY pre Mesto Krupina v roku 2014. 256 s. ISBN 978-80-971624-5-0

Publikácia vyšla pri príležitosti 770. výročia obnovenia mestských výsad.

Veľká reprezentačná monografia formátu A4, viazaná; bohatá pramenná báza, kapitoly a podkapitoly, viac ako 600 čiernobielych a farebných fotografií, plánov a nákresov. Väčšina fotografií historických osobností, budov, reálií mesta nebola doposiaľ publikovaná.
Nové fotografie – nové informácie a doplnené údaje z výskumov...

Kapitoly:
Pravek až včasný stredovek, Krupina v stredoveku (vrátane etymológie - pôvodu mena/názvu Krupiny), Turci a stavovské povstania, Krupina v 18. storočí, Od začiatku 19. storočia do roku 1918, Prvá svetová vojna, V Československej republike, Mesto v rokoch 1939 – 1945, Druhá svetová vojna, Roky 1945 – 1989 a Krupina v súčasnosti, Krupinské právo a správa mesta (vrátane richtárov, mešťanostov a reprezentantov mesta do súčasnosti), Mestské symboly (erb a vlajka mesta), Procesy so strigami, Dejiny náboženských spoločenstiev (Katolíci, Evanjelici, Židia), Školstvo, Z histórie športu, Z kultúrnych a spoločenských dejín mesta, Folklórne a hudobné tradície, Osobnosti Krupiny, Architektúra a pamiatky výtvarného umenia, Hont a okolie Krupiny. V publikácii nájdeme i rozsiahly poznámkový aparát a štvorjazyčné resumé (anglické, nemecké, francúzske a maďarské).

Autorom farebných fotografií je Ing. Jozef Lomnický a najvýznamnejšiu časť historických čiernobielych fotografií pochádza z diela fotografa Ludvika Mareša. Fotografie a informácie poskytli viacerí Krupinčania a aj tí, ktorí majú väzby na mesto Krupina. Ďalšie fotografie poskytli Ing. Milan Ďuroch, Jaroslav Brodniansky a Ing. Karol Accipiter.

Hlavný autor a zostavovateľ monografie:
PhDr. Miroslav Lukáč

Spoluautori:
Mgr. Ladislav Fonód, Ján Kanka, Mgr. Miroslava Macková, PhDr. Milan Majtán, DrSc., RNDr. Július Vachold

Lektori príspevkov:

PhDr. Marián Bovan, Mgr. Vladimír Júda, prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., Mgr. Lucia Krchnáková, PhD., Mgr. Lucia Lucinová, Mgr. Róbert Malček, PhD., Mgr. Michal Šimkovic, doc. Ing. Peter Urban, PhD. 

Sponzori:
Publikáciu vydalo Mesto Krupina s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

2. aktuálne vydanie publikácie - cena: EUR 23,-
1. vydanie publikácie - cena: EUR 23,- Posledné kusy
V prípade zásielky dobierkou: cca EUR 27,- (alebo podľa cenníka Slovenskej pošty).


HISTORICKÉ BRÁNY KRUPINSKÝCH DOMOV
(vedecká monografia) 1. vydanie

HISTORICKÉ BRÁNY KRUPINSKÝCH DOMOV

Kniha obsahuje časti zamerané na históriu mesta, urbanizmus. V knihe je spracovaná historická svetská, cirkevná a obranná architektúra, katalóg domov a historických brán a ďalšie jedinečné texty, kresby zamerania, ďalej mapy, plány a po prvýkrát aj mapu krupinských historických pivníc.

Vydal: Slovenská technická univerzita pre Fakultu architektúry v roku 2014. 176 s.

Náklad: 300 ks.

ISBN 978-80-227-4276-4

Tlač: Róbert Jurových – NIKARA, Krupina

Množstvo fotografií, nákresov, plánov (plán krupinských pivníc, opevnenia atp.).

Editor: Katarína Vošková

Autori:
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD. – Fakulta architektúry STU v Bratislave
PhDr. Miroslav Lukáč (viac ako 50 % textov) – Mesto Krupina – Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine

Ďalší autori:
Ing. Marek Fraštia, PhD. – Stavebná fakulta STU v Bratislave
Doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. – Fakulta architektúry STU v Bratislave
Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. – Fakulta architektúry STU v Bratislave

Fotodokumentácia a zameranie historických objektov:
Eva Belláková, Alexandra Havranová, Barbora Zavarská, Ľuboš Žabenský, Miloš Diežka, Martin Dubíny, Peter Macko, Ivana Palúchová, Marecel Mészáros, Peter Jakubišin, Ján Miškov, Timea Horváthová, Kristína Hrebíčková, Marian Marčiš, Miroslava Chlepková, Jana Haličková, Zuzana Borišová, Barbora Vyoralová, Erika Mészárosová, Mariana Kajabová, Marek Zajac, Ivana Pavlovkinová, Mária Flórová, Natália Vodislavská, Peter Buffa, Katarína Pavlásková, Andrea Bachorecová.

Recenzenti:
Ing. arch. Iveta Chovanová, doc. Ing. arch. Jarmila Lalková, PhD., Mgr. Michal Šimkovic.

Úprava zameraní a grafika: Marcel Mészáros, Pavol Borodovčák

Realizované s finančnou podporou: Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Mesta Krupina, Brother Industries (Slovakia), s.r.o. Krupina, Bela, s.r.o. Krupina a ďalších sponzorov.

CENA PUBLIKÁCIE: 15,- EUR


LESY MESTA KRUPINA (monografia)
1. vydanie. Zost. Mgr. Fedor Mikovič.

LESY MESTA KRUPINA (monografia)

Vydali: Mestské lesy Krupina v roku 2014. 240 s.

Náklad: 1 500 ks.

ISBN 978-80-971764-7-1

Publikácia vyšla pri príležitosti 20. výročia vzniku Mestských lesov, s.r.o. Krupina.

Tlač: Róbert Jurových – NIKARA, Krupina

Na vydaní knihy spolupracovali:
Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine (PhDr. Miroslav Lukáč, zároveň autor historickej časti – Dejiny v zelenom na s. 13 – 47).

Kniha obsahuje texty o histórii mestských lesov, popis živej prírody, geologických a geomorfologických pomerov, lesných ekosystémov, porastov, dendromasy, ochrany lesa, invazívnej zelene, ďalej kapitoly – chránené prírodné územia, súčasné hospodárenie firmy, lesné pozemky ms. lesov, rôzne výškové body a názvy lokalít, pestovanie lesa, slovenské poľovníctvo, súčasné pomery v poľovníctve, huby, využitie drevokazných húb, lesnícke vtipy, povesti a rozprávky z lesov kráľovských, chata na Švábe, pešie a cyklistické potulky po krupinských ms. lesoch.

Autor fotografií:
Karol Demuth a Jaroslav Brodniansky, Ing. Jozef Capuliak, PhD.,Ing. Emília Gregáňová, RNDr. Stanislav Harvančík, Ing. Miroslav Hraško, Ing. Miriam Maľová, Mgr. Fedor Mikovič, doc. Ing. Martin Pavlík, PhD., Ing. Tibor Priwitzer, PhD., Ing. Vladimír Šebeň, PhD., Marcel Tobis, doc. Ing. Peter Urban, PhD.

Ilustrácie: PaedDr. Miroslav Bárdi

CENA PUBLIKÁCIE: 16,- EUR


STRATENÉ TVÁRE STARÉHO MESTA
(súbor desiatich historických pohľadníc zo súkromnej zbierky M. Lukáča)

STRATENÉ TVÁRE STARÉHO MESTA

Editor:
PhDr. Miroslav Lukáč

Vydalo:

Mesto Krupina

Spracoval:

Mesto Krupina – Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine
Preklad do anglického jazyka:  Mgr. Martina Baloghová

Miesto a rok vydania: Krupina, 2014

Tlač a grafický dizajn: Róbert Jurových Nikara, Krupina

Zalomenie:
Rudolf Žiak

Cena: 4,- EUR


LUKÁČ, Miroslav: JÁN ALEXANDER ROTARIDES (1822 – 1900) ŽIVOT A DIELO.

JÁN ALEXANDER ROTARIDES (1822 – 1900) ŽIVOT A DIELO

Publikácia vyšla pri príležitosti 190. výročia narodenia J. A. Rotaridesa (1822 – 2012).

Autor textov: PhDr. Miroslav Lukáč

Preklady: PhDr. Viliam Mruškovič, Mgr. Laura Ridegová

Resumé: M. Lukáč, preklad: V. Mruškovič

Väzba: viazaná s farebným polepom

Vydané v Krupine: KCaMAS pre Obec Drienovo

Rok vydania / počet strán: 2012. 128 s. (v tom aj obrazová príloha) 

Tlač a grafický dizajn: Róbert Jurových Nikara, Krupina

Zalomenie: Rudolf Žiak      

ISBN 978-80-971260-1-8

Prvá monografia o živote a diele Jána Alexandra Rotaridsa. Publikáciu spracoval historik Múzea A. Sládkoviča v Krupine M. Lukáč. Kniha pojednáva o takmer neznámom spoločníkovi štúrovského básnika Janka Kráľa, ktorý bol sním väznený počas revolúcie 1848-1849 – počas tzv. jari národov. Ján Rotarides sa narodil v Horných Rykynčiciach, no podľa archívnych zdrojov jeho predkovia pochádzajú z Krupiny, kde sa narodil už jeho starý otec. Ľudovú ev. a. v. školu navštevoval v Dolných Príbelciach, kde pôsobil jeho otec ako učiteľ a organista. Neskôr študoval v Balážskych Ďarmotách a v Banskej Štiavnici na ev. a. v. lýceu. Neskôr pôsobil ako učiteľ a organista v Príbelciach. Tu spolu s Jankom Kráľom vyvolali vzburu a ohlasovali zmeny v Uhorsku (na Slovensku) – zrušenie poddanstva, pálili urbáre a zrejme aj dereše. Po zatknutí vzbúrencov (v marci 1848) ich uväznili v župnom väzení v Šahách, neskôr v Pešti a v Budíne a znovu v župnom sídle. Napokon po takmer dvojročnom väzení s podlomeným telesným i duševným zdravím bol Rotarides prepustený na slobodu. O niečo neskôr pôsobil ako učiteľ v Lentvore a možno aj v Nedelišti. Lentvora bola fíliou Ľuboreče, v ktorej pôsobil štúrovský spisovateľ Daniel Maróthy (prešiel tam z Krupiny aj s dcérou Elenou Maróthy). V roku 1856 bol zvolený za učiteľa a kantora Ev. a. v. cirkvi drienovsko – čabradsko-vrbovskej so sídlom v Drienove. Tam sa oženil, narodilo sa mu šesť detí a tu aj v roku 1900 zomrel. Jeho hrob bol naposledy obnovený v roku 2012. Je autorom viacerých diel – publikovaných (Súdny pán, Kováčska strega, Veštec) a stratených diel (napríklad Dejepis Čabradského zámku), ako aj rukopisov (Verše pohrebné, Básne ...).

Vydanie publikácie podporili: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ev. a. v. Nadácia Jana Amosa Komenského v Žiline, Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Drienove, Stanislav Vallo, Obec Drienovo, OP-TIM spol. s.r.o., Ing. Pavel Šebeň, Pavel Praženica, Martin Paška st., Eugen Priadka, Ing. Július Kohút, Dáša Kovariková, Júlia Vicianová, Ing. Milan Ciprich.

Cena publikácie: 6,- €

Počet voľných publikácií, ktoré sú určené na predaj je obmedzený.


MATUNÁK, Michal: KRUPINSKÍ HRADNÍ KAPITÁNI.

KRUPINSKÍ HRADNÍ KAPITÁNI

Editor (úvod, redakčné práce): PhDr. Miroslav Lukáč.

Vydali: Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine v spolupráci s Mestom Krupina

Preklad: Mgr. Laura Ridegová.

Nemecký preklad resumé: PhDr. Viliam Mruškovič

Väzba: viazaná, celoplátená s farebným prebalom.

Miesto a rok vydania: Krupina, 2011

ISBN 978-80-970743-9-5

Počet strán: 144 s. (v tom aj čiernobiele a farebné prílohy, mapa a plán).

Tlač a grafický design: Róber Jurových Nikara, Krupina

Zalomenie: Rudolf Žiak

Kniha významného uhorského i slovenského historika, katolíckeho kňaza Michala Matunáka, bola vydaná pred 110 rokmi pri príležitosti 200. výročia ukončenia vojenskej protitureckej funkcie Krupiny (1701 – 1901). Matunák ju napísal v maďarčine, v jazyku, ktorému v tom čase rozumela väčšina historikov i väčšia časť obyvateľov Krupiny. Dnes sa však situácia zmenila. V roku 2005 bola z podnetu historika Miroslava Lukáča založená edícia MONUMENTA HISTORICA CIVITATIS CARPONENSIS (Historické pamiatky mesta Krupina), v ktorej sú v preklade publikované už staršie, z rôznych dôvodov nedostupné práce (knihy, štúdie, monografie napísané v rôznych jazykoch apod.). Ako prvý zväzok vyšla Matunákova práca o krupinskom krajinskom sneme z roku 1605 (vyšla v r. 2005). Dnes ako II. zväzok tejto edície vychádza práve kniha KRUPINSKÍ HRADNÍ KAPITÁNI, a to pri príležitosti 310. výročia ukončenia vojenskej funkcie Krupiny ako pohraničnej pevnosti (1701 – 2011). Stalo sa tak koncom roka 1701.

Publikácia sa zaoberá najmä problematikou mesta v časoch protitureckých bojov (16. – 17. stor.) a vodcami cisárskej protitureckej posádky – krupinskými hradnými kapitánmi. Okrem toho Matunák v úvode stručne zachytil obdobie bojov po smrti Albrechta Habsburského (1439, kapitáni na strane vdovy – kráľovnej Alžbety a jej neplnoletého syna Ladislava Pohrobka) v časoch, keď okolie ovládal Ján Jiskra z Brandýsa (15. storočie). Prvým protitureckým kapitánom bol menovaný Ján Krušič, uhorský šľachtic chorvátskeho pôvodu, potom nasleduje rad ďalších (spolu ich je 18) kapitánov až po posledného Adama Balašu z Ďarmôt, ktorého panovník koncom roka 1701 pozbavil funkcie kapitána a mesto tak stratilo charakter pohraničnej vojenskej pevnosti, ktorá chránila stredoslovenské banské mestá proti tureckej invázii.

Významný je aj takmer 25 stranový úvod M. Lukáča, historika múzea A. Sládkoviča v Krupine. Ten rozoberá problematiku vzniku krupinskej pevnosti, resp. priamo vznik a funkciu mestského hradu, ako aj ďalšie zaujímavé detaily z dejín mesta od 15. do začiatku 18. storočia, taktiež niektoré špecifické informácie, vzťahujúce sa k protitureckým bojom (monomachia z konca 16. storočia) alebo priamo ku kapitánom (Ján Krušič) či podkapitánom (Imrich Koháry). Čitateľ sa tiež v úvode dozvie o živote a diele historika a kňaza Michala Matunáka, autora Krupinských hradných kapitánov.

Matunákova práca bola preložená už pred tromi rokmi, pričom na vydanie ju pripravil Dr. Miroslav Lukáč, historik Múzea A. Sládkoviča v Krupine, ktorý na jej vydanie spracoval projekt a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ho podporilo sumou 2 500,- EUR. Na jej vydanie prispelo Mesto Krupina ako spoluvydavateľ sumou 1 000,- EUR a ako sponzor aj Mestské lesy, s.r.o. Krupina.

Cena publikácie: 7,- €


Zborník: Rudolf Geschwind 1829 – 2009 (1910 – 2010) z medzinárodného sympózia venovaného 180. výročiu narodenia Rudolfa Geschwinda konaného v Krupine v dňoch 11. – 12. júna 2009.

Rudolf Geschwind

Vydalo Mesto Krupina v spolupráci s Kultúrnym centrom a Múzeom Andreja Sládkoviča v Krupine.

Zostavil PhDr. Miroslav Lukáč. Prvé slovensko-nemecké vydanie.

Rok vydania: 2010. 184 s. ISBN 978-80-970553-1-8

Grafické spracovanie a tlač: Róbert Jurových – Nikara.

Tlačené na Slovensku.

Sammelband des Internationalen Symposiums Rudolf Geschwind 1829 – 2009 gewidmet dem 180. Jahrestag der Geburt von Rudolf Geschwind abgehalten in Krupina und Zvolen am 11. und 12. Juni 2009. Herausgegeben von der Stadt Krupina in Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum und Andrej Sládkovič-Museum in Krupina. Zusammengestellt von PhDr. Miroslav Lukáč. Erste slowakisch-deutche Ausgabe. Erscheinungsjahr: 2010. Seitenzahl: 184. ISBN 978-80-970553-1-8. Druck und Graphik: Róbert Jurových – Nikara. Printed in der Slowakei.

Korigované vydanie / Korrigierte Ausgabe (Rok / Jahr 2011). Počet strán / Seitenzahl: 184.
Vydanie z roku 2011 je k dispozícii len ako kniha / Die Ausgabe aus dem Jahr 2011 war nur als Gebundene Ausgabe publiziert.

Obsah / Inhalt Autori a názvy príspevkov / Autoren und ihre Beiträge:

Erich UNMUTH: Problémy korektnej identifikácie ruží vypestovaných Rudolfom Geschwindom (Probleme bei der korrekten Identifikation der Rosen von Rudolf Geschwind)

Aurél LIFFA: Rodina Geschwindovcov (Die Familie Geschwind)

František GLVÁČ: Novoobjavené ruže Rudolfa Geschwinda (Neuerschlossene Geschwind‘s Rosen)

Miroslav LUKÁČ: Rudolf Geschwind a Krupina (Rudolf Geschwind und Krupina)

Juraj KUBA - Michaela BEČÁROVÁ: Ruže a rozáriá na Slovensku (Die Rosen und Rosarien in der Slowakei)

Ladislav GREGUSS: Rudolf Geschwind – priekopník hybridizácie lesných drevín (Rudolf Geschwind – ein Vorreiter der Hybridisierung der Forstgehölze)

Ivan LUKÁČIK – Vladimír JEŽOVIČ – Ján JELOK: Ruže Rudolfa Geschwinda v rozáriu Arboréta Borová hora (Die Rosen von Rudolf Geschwind im Rosarium des Arboretums Borová hora)

Mária ŠTEVULOVÁ: Rosa klub Zvolen a jeho činnosť (Der Rosa Klub und seine Tätigkeit)

Albert MACKO: Mestské lesy, s.r.o. Krupina (Stadtwälder GmbH, Krupina)

Gita JANČOVÁ: Profesor Svoboda a jeho príspevok k poznaniu práce Rudolfa Geschwinda a rozvoju krajinárstva na Lesníckej fakulte vo Zvolene (Professor Svoboda und sein Beitrag zur Erkennung der Arbeit von Rudolf Geschwind und zur Entwicklung der Landschaftskunde an der Fakultät für Forstwirtschaft in Zvolen)

Peter URBAN: Rudolf Geschwind a ochrana prírody (Rudolf Geschwind und Naturschutz)

Autori príspevkov / Die Autoren der Beiträge

Obrazová príloha / Bildbeilage

Doplňujúce údaje / Ergänzende Verlagsangaben:

Zostavil / Editor: PhDr. Miroslav Lukáč

Úvod / Einleitung: PhDr. Miroslav Lukáč

Preklady / Übersetzt von: Mgr. Katarína HUDÁKOVÁ, Ing. Andrea RISKOVÁ, Dipl.-Ing. Ute TRÖBER, Prof. Ing. Ladislav PAULE, PhD., PhDr. Denisa PAULEOVÁ

Korektúra preložených textov / Sprachliche Korrektur übersetzter Texte: Mgr. Katarína HUDÁKOVÁ, Dipl.-Ing. Kristína DUNAJ HUDÁKOVÁ, M.A., PhDr. Denisa PAULEOVÁ

Dokumentárne fotografie / Dokumentarische Fotos: Jaroslav Brodniansky

Historické fotografie poskytli: autori príspevkov a / Historische Bilder u. Fotos stellten zur Verfügung die Autoren der Beiträge und: Enikő Libertini, Familie Liffa, Erich Unmuth / štátne a súkromné archívy / Staats- und Privatarchivsammlungen / Arborétum Borová hora TU vo Zvolene / Das Arboretum Borova hora der Technischen Universität in Zvolen Archívne a muzeálne predmety poskytli / Archivalien und Museumsgegenstände stellten zur Verfügung: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Zvolen / Innenministerium der Slowakischen Republik, Staatsarchiv in Banská Bystrica, Zweigstelle Zvolen; Lesy SR, š. p. – Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen / Wälder der SR u. Forst- und Holzmuseum in Zvolen.

Tlač a design / Druck und Grafik: Róbert Jurových – NIKARA

Pri zasielaní knihy na dobierku, účtujeme poštovné a balné / Bei Versand per Nachnahme plus Porto und Verpackung

Kontakt – objednávky / Kontakt und Bestellungen: ic()krupina.sk, muzeum()krupina.sk

Kontaktné osoby / Kontaktpersonen:

Mgr. Zdenka SÝKOROVÁ (Informačné centrum mesta Krupina / Informationsstelle der Stadt Krupina) ic()krupina.sk

PhDr. Miroslav LUKÁČ (Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine /Andrej Sládkovič-Museum in Krupina) muzeum()krupina.sk

CENA BROŽOVANÉHO VYDANIA/BROSCHIERTE AUSGABE (PREIS): 5,- €  VYPREDANÉ/Ausverkauft

CENA VIAZANÉHO VYDANIA/GEBUNDENE AUSGABE (PREIS): 12,- € 
V PONUKE/Zum Kauf


MATUNÁK, Michal: KRUPINSKÝ KRAJINSKÝ SNEM V NOVEMBRI – DECEMBRI ROKU 1605.

Krajinský snem 
Preklad Alexander Adam, úvod Miroslav Lukáč. /I-XX/ 40 s. /I-IV/.
ISBN 80-969422-1-2. Brožovaná väzba.

Publikácia vyšla pred 100 rokmi v maďarčine, podobne ako iné práce, ktoré sa venovali krupinskému snemu. Keďže doposiaľ nebol v slovenčine publikovaný takýto materiál, mesto Krupina sa rozhodlo pre jeho preklad a publikovanie. Zároveň s podnetu M. Lukáča založilo edíciu MONUMENTA HISTORICA CIVITATIS CARPONENSIS (Historické pamiatky mesta Krupina), ktoré by mali v prekladoch alebo prepisoch publikovať už staršie z rôznych dôvodov nedostupné práce (knihy, štúdie, monografie apod.).
Cena publikácie: € 0,42 - VYPREDANÉ / PRIPRAVUJE SA DOTLAČ!


400. VÝROČIE KRUPINSKÉHO SNEMU 1605 – 2005.

Krupinský snem 
Zostavili Peter Kónya a Miroslav Lukáč. Vydalo Mesto Krupina, 2006. 96 s. ISBN 80-969619-6-9. Brožovaná väzba.

Zborník príspevkov z konferencie uskutočnenej pri príležitosti 400. výročia zasadania uhorského snemu v Krupine, vydaný pri príležitosti 400. výročia podpísania viedenského mieru.

Autori príspevkov:
PAPP, Klára: Mierové rokovania na krupinskom sneme, NYAKAS, Miklós: Krupinská privilegiálna listina pre hajdúskych kapitánov, KÓNYA, Peter: Slobodné kráľovské mestá v povstaní Štefana Bočkaia, LUKÁČ, Miroslav: Krupina v kontexte povstania Štefana Bočkaya. Publikácia je spracovaná dvojjazyčne, najprv sú zaradené príspevky autorov v slovenčine, potom nasledujú maďarské texty. V závere čitatelia nájdu biografické profily spoluautorov.
Cena publikácie: € 1,63 - VYPREDANÉ


LUKÁČ, Miroslav a kol.: KRUPINA – MONOGRAFIA MESTA.

Krupina - monografia mesta 
Vydalo Mesto Krupina, 2006. 256 s. ISBN 80-969619-6-9.

BANSKÁ BYSTRICA: ŠTÚDIO HARMONY, 2006. 256 s. ISBN 80-89151-13-2. Veľká reprezentačná monografia formátu A4, viazaná; bohatá pramenná báza, kapitoly a podkapitoly, viac ako 600 čiernobielych a farebných fotografií, plánov a nákresov. Väčšina fotografií historických osobností, budov, reálií mesta nebola doposiaľ publikovaná.
Kapitoly:
Pravek až včasný stredovek, Krupina v stredoveku (vrátane etymológie - pôvodu mena/názvu Krupiny), Turci a stavovské povstania, Krupina v 18. storočí, Od začiatku 19. storočia do roku 1918, Prvá svetová vojna, V Československej republike, Mesto v rokoch 1939 – 1945, Druhá svetová vojna, Roky 1945 – 1989 a Krupina v súčasnosti, Krupinské právo a správa mesta (vrátane richtárov, mešťanostov a reprezentantov mesta do súčasnosti), Mestské symboly (erb a vlajka mesta), Procesy so strigami, Dejiny náboženských spoločenstiev (Katolíci, Evanjelici, Židia), Školstvo, Z histórie športu, Z kultúrnych a spoločenských dejín mesta, Folklórne a hudobné tradície, Osobnosti Krupiny, Architektúra a pamiatky výtvarného umenia, Hont a okolie Krupiny. V publikácii nájdeme i rozsiahly poznámkový aparát a štvorjazyčné rezumé (anglické, nemecké, francúzske a maďarské). Autorom farebných fotografií je Ing. Jozef Lomnický a najvýznamnejšiu časť historických čiernobielych fotografií pochádza z diela fotografa Ludvika Mareša. Fotografie a informácie poskytli viacerí Krupinčania a aj tí, ktorí majú väzby na mesto Krupina.

Hlavný autor a zostavovateľ monografie:
Mgr. Miroslav Lukáč.

Spoluautori:
Mgr. Ladislav Fonód (školstvo, šport - texty), Ján Kanka (Z kultúrnych a folklórnych dejín – čiast. texty), Mgr. Miroslava Macková (I. ČSR – texty, spoluautorka), PhDr. Milan Majtán, DrSc. (Strigy - texty), RNDr. Július Vachold (príroda – text).

Okrem spoluautorov na publikácii spolupracovali odborní pracovníci rôznych vedeckých a spoločensko-kultúrnych či pamäťových inštitúcií.

Preklady z latinčiny pripravili:
prof. PhDr. Drhc. Richard Marsina, DrSc. (listina z roku 1238 na s. 26), PhDr. František Oslanský, CSc. (privilegiálna listina z roku 1244 na s. 112), PhDr. Vladimír Rábik, PhD. (časť erbovej listiny Mateja II. z roku 1609 na s. 123), PhDr. Anna Koniarová (preklad Belových Notitií – na 1. strane). Niektoré maďarské a latinské texty pre prípravu textov pripravili: Mgr. Alexander Adam, PhDr. Henrieta Žažová.
Okrem iných fotografie a konzultácie a správy z výskumu v Krupine (Kostol sv. Petra) poskytol PhDr. Václav Hanuliak.

Lektori príspevkov:
PhDr. Marián Bovan zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Mgr. Vladimír Júda kronikár mesta Krupina, prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc. vedúca pracovníčka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Mgr. Lucia Krchnáková pracovníčka Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Bystrici, Mgr. Lucia Lucinová historička, absolventka Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Mgr. Róbert Malček archeológ a pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre, Mgr. Michal Šimkovic – odborný pracovník (pamiatkový výskum).

Autori využili nové poznatky historikov, medzi inými aj novú interpretáciu spracovania strieborného pokladu, nájdeného v Krupine Na Pijaviciach začiatkom 20. storočia (s. 27). To, že poklad bol do zemi daný pred tatárskym plienením (a nie po ňom ako sa uvádzalo v staršej literatúre) po prvýkrát publikovali autori PhDr. Ján Hunka, CSc. pracovník Archeologického ústavu SAV a Mgr. Marek Budaj z oddelenia numizmatiky Historického múzea SNM v Bratislave v Zborníku Slovenského národného múzea – Historica.

Cena publikácie: € 23,20 - VYPREDANÉ
V prípade zásielky dobierkou: € 26,22


Ďalšia ponuka

Mesto okrem toho ponúka niekoľko druhov pohľadníc a drobných propagačných a informačných materiálov:
Pohľadnica - Juraj Turzo z r. 2011
( € 0,20 )


Juraj Turzo
Pohľadnica - Kresba poľovníka
od R. Geschwinda
( € 0,40 )


Kresba poľovníka

Pohľadnica - J. Považan: Krížska svadba
(50. výročie Múzea Andreja Sládkoviča)
( € 0,40 )


J. Považan: Krížska svadba
 

Pohľadnice mesta malé z roku 2008
( € 0,20 )


Pohľadnica

Pohľadnica

Pohľadnica

Pohľadnica

Pohľadnica

Pohľadnica

Pohľadnica

Pohľadnica

Pohľadnica atypických rozmerov - panoráma námestia z roku 2008
( € 0,23 )

Pohľadnica

Pohľadnice mesta veľké z roku 2008
( € 0,33 )

Pohľadnica

Pohľadnica

Pohľadnica

Skladačka Krupina
( € 0,96 )

Pexeso Krupina z roku 2008
( € 1,29 )
Skladačka Pexeso* Všetky ceny sú uvedené za jeden kus daného tovaru

* V prípade cien publikácií uvedených aj s poštovným sa vyhradzuje zmena podľa aktuálnych cenníkov Slovenskej pošty a kvality baliaceho materiálu

Objednávky posielajte na adresu:

Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine
Sládkovičova 20
963 01 Krupina
e-mail: muzeum@krupina.sk

Ďalšie propagačné materiály o regióne Hont možno zakúpiť v priestoroch Informačného centra mesta Krupina

Kontakt:

Svätotrojičné nám. č. 5
963 01 Krupina
mobil: 0918 869 100
e-mail: ic@krupina.sk

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19