Všeobecné informácie

Spoločný obecný úrad bol zriadený zmluvou obcí a miest okresu Krupina č. 1/2003 o zriadení Spoločného obecného úradu – Spoločnej obecnej úradovne v znení neskorších dodatkov v súlade č. § 20a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v záujme kvalitného, odborného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených kompetencií štátnej správy na obce v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v znení neskorších predpisov na úseku  územného plánovania a stavebného poriadku (zák. č. 50/1976 Zb.),  ochrany prírody a krajiny (zák. č. 543/2002 Z.z.), pozemných komunikácií(zák. č. 135/1961 Zb.) , štátnej vodnej správy( zák. č. 364/2004 Z.z.), ochrany ovzdušia(137/2010 Z.z.),  ochrany pred povodňami(666/2004 Z.z.), výkonu originárnych pôsobností na úseku sociálnych vecí (zák. č. 448/2008 Z.z.) a zabezpečovania procesu verejného obstarávania (zák. č. 25/2006 Z.z.).

Sídlo/adresa:

Mesto Krupina - Spoločný obecný úrad
Svätotrojičné námestie č. 5
963 01 Krupina

Organizačná štruktúra:

Organizačná štruktúra Spoločného obecného úradu je súčasťou organizačnej štruktúry Mesta Krupina.

KONTAKTY:

vedúca úradu:

Mgr. Mária Šulcová

sociálne veci:

Mgr. Mária Šulcová
tel.: 045/55 503 34
mobil: 0911 939 933
e-mail: maria.sulcova@krupina.sk

podateľňa, ochrana prírody a krajiny:

Ing. Lenka Plevová
tel.: 045/55 503 32
mobil: 0911 966 090
e-mail: uradovna@krupina.sk, lenka.plevova@krupina.sk

stavebný úrad, pozemné komunikácie:

Ing. Jozef Čierny
tel.: 55 503 32
e-mail: jozef.cierny@krupina.sk

Ing. Jozef Melich
tel.: 55 503 32
e-mail: jozef.melich@krupina.sk

Podávanie žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností:

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť a iné podania vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti Spoločného obecného úradu je možné podať priamo v podateľni príslušnej obce, alebo:

osobne - v podateľni Spoločného obecného úradu na Mestskom úrade v Krupine ( druhé poschodie Dom služieb, č. dv. 13) počas úradných hodín,

písomne - na adresu Mesto Krupina - Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina,

elektronickou poštou - e-mail: uradovna@krupina.sk, originál podania je potrebné písomne doručiť najmenej do troch dní na adresu Spoločného obecného úradu v Krupine. Vzory tlačív na stiahnutie: https://www.krupina.sk/tlaciva-na-stiahnutie

Správne poplatky:

Pri podaní žiadosti o vykonanie úkonu alebo konania, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, je potrebné uhradiť správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Správny poplatok je možné uhradiť:

  • prevodom z účtu v banke,
  • poštovým poukazom na účet Mesta Krupina – Spoločný obecný úrad,
  • v hotovosti do pokladnice Mesta Krupina - Spoločného obecného úradu č. dv. 13.
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59