Zásady poskytovania informácií

Mestský úrad v Krupine na zabezpečenie postupu pri uplatňovaní slobodného prístupu k informáciám ustanovuje:

Článok 1
Základné ustanovenie

Účelom tohto predpisu je určiť organizačné zabezpečenie kompetencie a realizácie zverejňovania a sprístupňovania informácii podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii).

Článok 2
Zverejňovanie informácii

Mestský úrad Krupina zverejňuje podľa ustanovenia § 5 ods. 1 citovaného zákona vo svojom sídle Svätotrojičné námestie č. 4 tieto informácie:
 • spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry mesta
 • miesto, čas a spôsob získania informácii
 • miesto, kde možno podať žiadosť, návrh podnet, sťažnosť, alebo iné podanie
 • miesto, lehota a spôsob podania oprávneného prostriedku, požiadavky na splnenie možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia
 • postup a lehoty na vybavenie žiadosti, návrhov a iných podaní
 • prehľad všeobecne záväzných právnych predpisov, pokynov, inštrukcii a výkladových stanovísk podľa ktorých mestský úrad koná a rozhoduje
 • sadzobník správnych poplatkov a úhrad za sprístupnenie informácii

Za priebežné dopĺňanie a aktualizáciu (najmenej raz za dva mesiace) zverejnených informácii podľa ustanovení § 5 ods. 1 a 5 zákona a za dodržanie ochrany utajovaných skutočností zodpovedá primátor mesta.
Za redakčnú úpravu zverejňovaných informácií, ich spracovanie, triedenie a umiestnenie na internetovej stránke mesta zodpovedá poverený pracovník.

Článok 3
Obmedzenia prístupu k informáciám

Mestský úrad nesprístupní požadovanú informáciu, ak je označená za štátne, služobné, obchodné, bankové alebo daňové tajomstvo, alebo sa týka osobitných predpisov, na základe ktorých nemožno sprístupniť požadovanú informáciu.

Informácie, ktoré sa týkajú osobnosti a súkromia fyzickej alebo právnickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, týkajúce sa fyzickej alebo právnickej osoby a informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, možno sa sprístupniť len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.

V ďalších obmedzeniach prístupu k informáciám sa postupuje podľa ustanovení § 11 a 12 citovaného zákona.

Článok 4
Spôsoby sprístupňovania informácii

Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu, čiže na informácie má nárok každý. Informácia môže byť sprístupnená:
 • ústne
 • nahliadnutím do spisu s možnosťou vyhotoviť si odpis alebo výpis v sídle mestského úradu
 • odkopírovaním informácií
 • telefonicky
 • faxom
 • poštou
 • elektronickou poštou
 • odkazom na už zverejnenú informáciu
 • Informácie sa ďalej zverejňujú
 • na úradnej tabuli v sídle mestského úradu
 • na mieste obvyklom t.j. úradnej tabuli na Svätotrojičnom námestí
 • zverejnením v regionálnych novinách
 • na internetovej stránke mestského úradu
 • v káblovej televízii

Článok 5
Evidencia žiadosti

Informácie sa sprístupňujú na základe žiadosti, ktorú možno podať:
 • ústne alebo písomne na adresu: Mestský úrad, sekretariát primátora mesta, číslo dverí 13, Svätotrojičné námestie 4, 963 01 Krupina
 • telefonicky na t.č. +421 45 555 03 11, alebo +421 45 555 03 25
 • faxom na t.č. +421 45 555 03 25
 • e-mailom na adresu: podatelna@krupina.sk
 • Žiadosť o sprístupnenie informácie obsahuje:
 • meno, priezvisko a adresu žiadateľa, alebo názov a sídlo organizácie
 • označenie subjektu, ktorému je žiadosť určená
 • predmet požadovanej informácie
 • požadovaný spôsob poskytnutia informácie
 • Žiadosť sa eviduje centrálne na sekretariáte primátora mestského úradu. Evidencia obsahuje predovšetkým:
 • meno a adresu žiadateľa, alebo názov a sídlo organizácie
 • dátum podania žiadosti
 • obsah žiadosti, spôsob podania a požadovaný spôsob sprístupnenia informácie
 • písomný súhlas dotknutej osoby, ak je potrebný pri sprístupňovaní osobných údajov
 • výsledok, spôsob a dátum vybavenie žiadosti
 • údaje o úhrade nákladov spojených s poskytnutím informácie
 • opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia)
 • meno a funkciu osoby, ktorá žiadosť vybavila

V prípade, ak je žiadosť podaná ústne, v kancelárii sekretariátu primátora mesta sa spíše záznam o ústne podanej žiadosti. (príloha č. 1).

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, uvedené v článku 4, kancelária sekretariátu primátora mesta vyzve bezodkladne žiadateľa, aby v lehote do 7 dní doplnil chýbajúce údaje. Po uplynutí tejto lehoty sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.

Vyžiadané informácie sa sprístupňujú ustanovením § 16 cit. zákona a uvedených v tomto predpise.

Článok 6
Lehoty na vybavenie žiadosti


Žiadosť o sprístupnenie informácii sa vybavuje zásadne bez zbytočného odkladu, najneskôr do desať dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov.

Článok 7
Vybavenie žiadosti


Žiadosť o sprístupnenie informácii je vybavená:
 • poskytnutím informácie v zákonom stanovenej lehote a spôsobom ustanoveným v zákone
 • vydaním rozhodnutia o odmietnutí poskytnúť informácie
 • odložením žiadosti, ak žiadateľ ani po výzve o doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť

Článok 8
Vydanie rozhodnutia


O sprístupnení informácie žiadateľovi sa urobí rozhodnutie zápisom. V prípade, ak sa žiadateľovi nevyhovie, hoci len sčasti, vydá sa v lehote desiatich dní písomné rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu (príloha č. 2).

Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu sa vydáva z dôvodu:
 • ustanoveného obmedzenia prístupu k informáciám §8 až 11 cit. zákona
 • keď nie je známa taká povinná osoba, ktorá disponuje požadovanými informáciami § 15, ods. 1 cit. zákona

Článok 9
Opravné prostriedky


Proti rozhodnutiu Mestského úradu v Krupine o odmietnutí poskytnúť požadovanú informáciu možno podať na mestský úrad rozklad v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia § 17 cit. zákona. O rozklade rozhoduje primátor mesta.

Primátor mesta vydáva rozhodnutie o rozklade do 15 dní odo dňa doručenia opravného prostriedku. Ak primátor mesta v lehote do 15 dní nerozhodne o rozklade považuje sa podľa ustanovenia § 19 cit. zákona rozklad za zamietnutý a napadnuté rozhodnutie za potvrdené.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácii možné preskúmať v súdnom konaní na základe návrhu podaného na príslušný súd.

Článok 10
Úhrada nákladov a správnych poplatkov


Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť sumu materiálových nákladov spojených so zhotovením kópii. Primátor mesta môže zaplatenie úhrady odpustiť.

Materiálové náklady na jednu kópiu predstavujú výšku 0,07 €.

Od správnych poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o slobodnom prístupe k informáciám podľa osobitných predpisov.

Článok 11
Spoločné ustanovenia


Kto vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší povinnosť určenú zákonom, alebo ten, kto vydaním rozhodnutia zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácii, dopustí sa priestupku podľa osobitného predpisu.

Sankcie za priestupky na úseku práva na slobodný prístup k informáciám možno uložiť podľa osobitného predpisu.

Článok 12
Účinnosť


Tento predpis nadobúda účinnosť schválením v Mestskom zastupiteľstve Krupina dňa 7.2.2001.Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Príloha č. 1 - Záznam o ústne podanej žiadosti 21 kB [pdf]
  Príloha č. 2 - Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu 21 kB [pdf]
  Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211-2000 21 kB [pdf]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19