Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Krupina

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej „PHSR“) je rozvojovým dokumentom, ktorý je určený pre podrobné riešenie otázok rozvoja mesta v hospodárskej a sociálnej oblasti. V súčasnosti sa Mesto Krupina riadi dokumentom, ktorý bol spracovaný na roky 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2015.

V súčasnosti prebieha tvorba PHSR na ďalšie obdobie, čím mesto prejavuje záujem o svoju budúcnosť a o budúcnosť svojich obyvateľov a zároveň tak plní Princíp programovania - jeden zo základných princípov regionálnej európskej politiky. Jeho spracovaním zvýši šance získať finančnú podporu na realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov. Zámerom programu je zvrátenie nepriaznivých efektov a rozvoj tých ukazovateľov a oblastí, ktoré môžu z dlhodobého hľadiska vytvoriť podmienky pre dlhodobo udržateľný rozvoj územia a jeho zatraktívnenie.

Spracovanie PHSR prebieha kombináciu expertnej metódy a participatívneho plánovania za účasti dôležitých aktérov rozvoja a partnerov mesta z verejného sektora, podnikateľského a tretieho sektora. Celý proces možno rozdeliť do niekoľkých fáz – zber dát a ich analýza, stanovenie stratégie rozvoja, formulácia akčného plánu, finálne spracovanie a prerokovanie dokumentu.

Predpokladáme, že celý proces bude ukončený do septembra 2015, aby mohol byť program prediskutovaný a následne schválený Mestským zastupiteľstvom do konca roka 2015.

Dotazníkové prieskumy

Prieskum názorov občanov mesta Krupina
Prieskum bol realizovaný v mesiacoch jún – august 2014 prostredníctvom internetu, Infolistov, škôl a spolupracujúcich organizácií. Výsledky prieskumu je možné stiahnuť tu - vyhodnotenie.

Prezentácia hlavných výsledkov prieskumu - tu.

 

Pracovné skupiny

V procese tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Krupina pôsobia štyri pracovné skupiny. Každá pracovná skupina sa stretne šesťkrát s cieľom spracovania strategickej časti dokumentu.

Obsahom jednotlivých stretnutí je:

1. stretnutie - základné informácie o procese spracovania PHSR, harmonogram a vízie,

2. stretnutie - analýza SWOT - silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození mesta,

3. stretnutie - problémová analýza,

4. stretnutie - určenie strategických cieľov a opatrení,

5. stretnutie - akčný plán, spôsob realizácie, monitoringu a vyhodnocovania PHSR.

Členmi pracovných skupín sú predstavitelia verejných i súkromných inštitúcií, pôsobiacich v meste, vrátane zamestnancov Mestského úradu, poslancov Mestského zastupiteľstva, občianskych združení, podnikov a pod.


Pracovná skupina - rozvoj ľudských zdrojov

Pracovná skupina pre rozvoj ľudských zdrojov sa zaoberá témami: vzdelávanie, kultúra, šport, mládež, voľný čas.


Pracovná skupina - sociálna oblasť

Pracovná skupina pre sociálnu oblasť sa zaoberá témami: sociálne služby, zdravotníctvo, bývanie a občianska vybavenosť.


Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky

Pracovná skupina pre rozvoj ekonomiky sa zaoberá témami: cestovný ruch, zamestnanosť, podnikanie, investície, marketing, služby a moderná samospráva.


Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra

Pracovná skupina pre životné prostredie sa zaoberá témami: dopravná a technická infraštruktúra a životné prostredie.

 

Vízia pre mesto Krupina:
„Krupina bude o 10 rokov mestom, v ktorom sa oplatí žiť.“


Analýza silných, slabých stránok, príležitostí a ohrození (SWOT)

Pracovné skupiny identifikovali, aký je súčasný stav v meste a aké sú príležitosti a ohrozenia z vonkajšieho prostredia pre to, aby sme dosiahli túto víziu.
 
Pracovné skupiny pomenovali silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia v jednotlivých oblastiach:


Stromy problémov

Cieľom stretnutí bolo pomenovať hlavné problémové okruhy a nájsť medzi nimi súvislosti. Na základe SWOT analýz boli identifikované tieto problémové oblasti:

Stromy cieľov

Strom cieľov predstavuje obraz želanej budúcnosti na základe predchádzajúcich analýz. Členovia pracovných skupín určili nasledovné ciele:

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina na obdobie 2016 – 2023 786 kB [pdf]

Mohlo by Vás zaujímať:
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 2.10.2023, 15:50