Zelenšia Krupina

  • 11.1.2023
  • 651x
  •   
Mesto Krupina sa ešte v roku 2019 zapojilo do Národného projektu podpory biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska, kde je poskytovateľom podpory Slovenská agentúra životného prostredia. Predmet podpory je viazaný na realizáciu vegetačných prvkov v zastavanom území v zmysle Realizačného projektu výsadby zelene v meste Krupina. Po komplikovanom období poznačenom pandémiou, hospodárskou krízou a inými vonkajšími vplyvmi pristúpila Slovenská agentúra životného prostredia k samotnej realizácii projektu v celkovej hodnote 14.368 € až v priebehu januára 2023.

Pre novú výsadbu pôvodných listnatých drevín sme v Krupine vytipovali dve lokality. Na Špitzerovej ulici bola vysadená alejová a medzibloková zeleň v rozsahu 47 stromov, medzi ktorými dominuje javor poľný a hrab obyčajný. Jedná sa o lokalitu situovanú na kopci so zástavbou bytových domov s nedostatkom funkčnej zelene, ktorá by dokázala zmierniť častý nárazový vietor a efektívne zadržať zrážkové vody v pôde. Na sídlisku Majerský rad sme sa zamerali na izolačnú zeleň od železničnej trate, ktorá by mala napomôcť znížiť prašnosť a hlučnosť územia. Tu bolo vysadených 39 nových stromov rôznych druhov – javor poľný, hrab obyčajný, lieska obyčajná, hloh jednosemenný, čerešňa vtáčia a dub. Prítomnosť zelene má okrem estetickej funkcie aj mnoho ďalších a dôležitejších významov. Ide najmä o klimatickú, pôdoochrannú, vodoochrannú a krajinotvornú funkciu ekosystémov.

Mestská zeleň sa stáva útočiskom pre nespočetné množstvo rôznych druhov živočíchov, najmä vtákov, hmyzu a ďalších druhov cicavcov. Jej prínosom by malo byť aj ľahšie prekonávanie extrémne vysokých teplôt, prudkého ochladenia či prívalových dažďov.
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 2.10.2023, 15:50