Zelenšia Krupina

Mesto Krupina sa ešte v roku 2019 zapojilo do Národného projektu podpory biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska, kde je poskytovateľom podpory Slovenská agentúra životného prostredia. Predmet podpory je viazaný na realizáciu vegetačných prvkov v zastavanom území v zmysle Realizačného projektu výsadby zelene v meste Krupina. Po komplikovanom období poznačenom pandémiou, hospodárskou krízou a inými vonkajšími vplyvmi pristúpila Slovenská agentúra životného prostredia k samotnej realizácii projektu v celkovej hodnote 14.368 € až v priebehu januára 2023.

Pre novú výsadbu pôvodných listnatých drevín sme v Krupine vytipovali dve lokality. Na Špitzerovej ulici bola vysadená alejová a medzibloková zeleň v rozsahu 47 stromov, medzi ktorými dominuje javor poľný a hrab obyčajný. Jedná sa o lokalitu situovanú na kopci so zástavbou bytových domov s nedostatkom funkčnej zelene, ktorá by dokázala zmierniť častý nárazový vietor a efektívne zadržať zrážkové vody v pôde. Na sídlisku Majerský rad sme sa zamerali na izolačnú zeleň od železničnej trate, ktorá by mala napomôcť znížiť prašnosť a hlučnosť územia. Tu bolo vysadených 39 nových stromov rôznych druhov – javor poľný, hrab obyčajný, lieska obyčajná, hloh jednosemenný, čerešňa vtáčia a dub. Prítomnosť zelene má okrem estetickej funkcie aj mnoho ďalších a dôležitejších významov. Ide najmä o klimatickú, pôdoochrannú, vodoochrannú a krajinotvornú funkciu ekosystémov.

Mestská zeleň sa stáva útočiskom pre nespočetné množstvo rôznych druhov živočíchov, najmä vtákov, hmyzu a ďalších druhov cicavcov. Jej prínosom by malo byť aj ľahšie prekonávanie extrémne vysokých teplôt, prudkého ochladenia či prívalových dažďov.Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.