Podpora opatrovateľskej služby II v meste Krupina

  • 19.12.2022
  • 584x
  •   
Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Krupina“ sa realizuje v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 106 080,00 eur. Získané finančné prostriedky sú použité na úhradu miezd pre 7 kvalifikovaných opatrovateliek z toho jedna opatrovateľka pracuje na polovičný pracovný úväzok.

Počet opatrovaných sa pohybuje v rozmedzí od 17 do 19 prevažne prijímateliek tejto služby. Cieľom projektu „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Krupina“ je zabezpečenie dostupnosti domácej opatrovateľskej služby v meste Krupina za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Poskytovaním terénnej opatrovateľskej služby je zabezpečená včasná identifikácia potrieb a problémov klienta. Individuálnym prístupom sa môže predísť situáciám, kedy reálne hrozí zhoršenie celkového stavu klienta alebo samotnej inštitucionalizácii v sociálnom zariadení. Odkázaná osoba má väčšiu možnosť zachovania dôstojnosti, slobody a udržania základnej sebaobsluhy. Opatrovateľská služba zabezpečí všetkým klientom odbornú opateru a pomoc bez nutnosti opustiť rodinné prostredie. Posilní sa rodinná spolupatričnosť a naplní sa tiež potreba istoty a psychickej podpory klienta a jeho rodiny.

Výsledkom projektu bola zabezpečená klientom domáca opatrovateľská služba, ktorá bola sociálnou službou na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku klientov mesta Krupina. Mesto Krupina realizáciou projektu získalo možnosť rozširovať a viac podporovať opatrovateľskú službu bez toho, aby sa zvyšovali poplatky od klientov na opatrovateľskú službu. Zlepšila sa kvalita života osôb odkázaných na opatrovateľskú službu a ich rodinných príslušníkov; došlo k podpore súbehu pracovného a rodinného života rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti.

U seniorov, prípadne osôb so zdravotným postihnutím sa predišlo odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru. Vytvorili a udržali sa pracovné miesta a tým došlo k podpore zamestnanosti v meste Krupina, ktoré patrí k menej rozvinutým okresom Slovenska.
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 22.9.2023, 13:29