Podpora opatrovateľskej služby II v meste Krupina

Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Krupina“ sa realizuje v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 106 080,00 eur. Získané finančné prostriedky sú použité na úhradu miezd pre 7 kvalifikovaných opatrovateliek z toho jedna opatrovateľka pracuje na polovičný pracovný úväzok.

Počet opatrovaných sa pohybuje v rozmedzí od 17 do 19 prevažne prijímateliek tejto služby. Cieľom projektu „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Krupina“ je zabezpečenie dostupnosti domácej opatrovateľskej služby v meste Krupina za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Poskytovaním terénnej opatrovateľskej služby je zabezpečená včasná identifikácia potrieb a problémov klienta. Individuálnym prístupom sa môže predísť situáciám, kedy reálne hrozí zhoršenie celkového stavu klienta alebo samotnej inštitucionalizácii v sociálnom zariadení. Odkázaná osoba má väčšiu možnosť zachovania dôstojnosti, slobody a udržania základnej sebaobsluhy. Opatrovateľská služba zabezpečí všetkým klientom odbornú opateru a pomoc bez nutnosti opustiť rodinné prostredie. Posilní sa rodinná spolupatričnosť a naplní sa tiež potreba istoty a psychickej podpory klienta a jeho rodiny.

Výsledkom projektu bola zabezpečená klientom domáca opatrovateľská služba, ktorá bola sociálnou službou na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku klientov mesta Krupina. Mesto Krupina realizáciou projektu získalo možnosť rozširovať a viac podporovať opatrovateľskú službu bez toho, aby sa zvyšovali poplatky od klientov na opatrovateľskú službu. Zlepšila sa kvalita života osôb odkázaných na opatrovateľskú službu a ich rodinných príslušníkov; došlo k podpore súbehu pracovného a rodinného života rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti.

U seniorov, prípadne osôb so zdravotným postihnutím sa predišlo odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru. Vytvorili a udržali sa pracovné miesta a tým došlo k podpore zamestnanosti v meste Krupina, ktoré patrí k menej rozvinutým okresom Slovenska.Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.