Mesto Krupina ukončuje dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby II v meste Krupina

  • 16.1.2024
  • 676x
  •   

Názov projektu:  „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Krupina“
Miesto realizácie projektu: Mesto Krupina

Mesto Krupina ukončuje dopytovo orientovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Krupina“, ktorý sa realizoval v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 106 080,00 eur. Projekt trval 24 mesiacov a skončil 30. novembra 2023.
Cieľové skupiny:

  • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Ukončenie aktivít projektu - výsledky a ciele:

Domáca opatrovateľská služba je sociálnou službou na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku klientov. Po realizácii projektu je nastavený systém opatrovateľskej služby tak, aby sa naďalej dlhodobo, efektívne a kvalitne poskytovali dané služby. V súčasnosti je opatrovateľská služba financovaná z rozpočtu mesta a z platieb od prijímateľov opatrovateľskej služby. Mesto Krupina realizáciou projektu získalo možnosť rozširovať a viac podporovať opatrovateľskú službu bez toho, aby sa zvyšovali poplatky od klientov na opatrovateľskú službu. Zlepšila sa kvalita života osôb odkázaných na opatrovateľskú službu a ich rodinných príslušníkov, došlo k podpore súbehu pracovného a rodinného života rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti. U seniorov, prípadne osôb so zdravotným postihnutím sa predišlo odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru. Vytvorili a udržali sa pracovné miesta a tým došlo k podpore zamestnanosti v meste Krupina, ktoré patrí k menej rozvinutým okresom Slovenska.
Po skončení aktivít projektu poskytovateľ opatrovateľskej služby pokračuje v poskytovaní opatrovateľskej služby v rámci vlastných možnosti, teda zo svojho rozpočtu, prípadne prostredníctvom ďalších grantov a dotácií.

Hodnoty Merateľných ukazovateľov projektu:

P0274 - Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia:

Plánovaný stav: 21
Skutočný stav kumulatív : 26
Ženy: 24
Muži: 2

P0966 - Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby:

Plánovaný stav: 7
Skutočný stav kumulatív : 9
Ženy: 9
Muži: 0

www.ludskezdroje.gov.sk                                                    

www.employment.gov.sk                                                                           

www.esf.gov.sk      

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 22.7.2024, 14:28