Mesto Krupina ukončuje dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby II v meste Krupina

Názov projektu:  „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Krupina“
Miesto realizácie projektu: Mesto Krupina

Mesto Krupina ukončuje dopytovo orientovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Krupina“, ktorý sa realizoval v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 106 080,00 eur. Projekt trval 24 mesiacov a skončil 30. novembra 2023.
Cieľové skupiny:

Ukončenie aktivít projektu - výsledky a ciele:

Domáca opatrovateľská služba je sociálnou službou na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku klientov. Po realizácii projektu je nastavený systém opatrovateľskej služby tak, aby sa naďalej dlhodobo, efektívne a kvalitne poskytovali dané služby. V súčasnosti je opatrovateľská služba financovaná z rozpočtu mesta a z platieb od prijímateľov opatrovateľskej služby. Mesto Krupina realizáciou projektu získalo možnosť rozširovať a viac podporovať opatrovateľskú službu bez toho, aby sa zvyšovali poplatky od klientov na opatrovateľskú službu. Zlepšila sa kvalita života osôb odkázaných na opatrovateľskú službu a ich rodinných príslušníkov, došlo k podpore súbehu pracovného a rodinného života rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti. U seniorov, prípadne osôb so zdravotným postihnutím sa predišlo odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru. Vytvorili a udržali sa pracovné miesta a tým došlo k podpore zamestnanosti v meste Krupina, ktoré patrí k menej rozvinutým okresom Slovenska.
Po skončení aktivít projektu poskytovateľ opatrovateľskej služby pokračuje v poskytovaní opatrovateľskej služby v rámci vlastných možnosti, teda zo svojho rozpočtu, prípadne prostredníctvom ďalších grantov a dotácií.

Hodnoty Merateľných ukazovateľov projektu:

P0274 - Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia:

Plánovaný stav: 21
Skutočný stav kumulatív : 26
Ženy: 24
Muži: 2

P0966 - Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby:

Plánovaný stav: 7
Skutočný stav kumulatív : 9
Ženy: 9
Muži: 0

www.ludskezdroje.gov.sk                                                    

www.employment.gov.sk                                                                           

www.esf.gov.sk      
Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.