E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Informácia Mesta Krupina pre občanov, ktorí majú záujem o výstavbu v katastri k.ú. Krupina

Mesto Krupina odporúča záujemcom o výstavbu rodinných domov a ostatných stavieb, prv než pristúpia k uzavretiu kúpnych zmlúv na pozemok pre účel jeho zastavania rodinným domom resp. ostatnými stavbami, preveriť si podmienky stanovené pre príslušnú lokalitu v meste Krupina a podrobne sa oboznámiť s územnoplánovacou dokumentáciou pre dané územie.

Mesto Krupina upozorňuje na skutočnosť, že územie označené v územnom pláne ako územie určené pre IBV (individuálna bytová výstavba) neznamená, že daná lokalita disponuje vybudovanými inžinierskymi sieťami. Z uvedeného dôvodu je v záujme budúcich stavebníkov zistiť situáciu ohľadne inžinierskych sietí a možností ich budovania.

Mesto Krupina oznamuje, že v prípade výstavby rodinného domu, prístupovú komunikáciu, ako aj ďalšie nevyhnutné inžinierske siete, bude Mesto Krupina budovať v nových lokalitách len za podmienky spolufinancovania vlastníkov už postavených rodinných domov, stavebníkov resp. budúcich stavebníkov a vlastníkov pozemkov určených na zastavanie, pričom spoluúčasť bude predstavovať nemalé finančné zdroje, ktoré je potrebné pripočítať k cene pozemku.

Mesto Krupina upozorňuje, že konkrétne podmienky budú stavebníkovi podané v územnoplánovacej informácii a v záväznom stanovisku k výstavbe rodinného domu resp. ostatným stavbám.

Podrobné informácie o lokalite, podmienkach budovania inžinierskych sietí Vám budú poskytnuté aj vedúcimi zamestnancami príslušných oddelení MsÚ v Krupine:

- odd. výstavby, životného prostredia a RR – Ing. Jaroslava Uramová, tel. kontakt: 0917 149 878
- odd. správy majetku – Ing. Žaneta Maliniaková, tel. kontakt: 0907 100 275

HORE