Informácia Mesta Krupina pre občanov, ktorí majú záujem o výstavbu v katastri k.ú. Krupina

Mesto Krupina odporúča záujemcom o výstavbu rodinných domov a ostatných stavieb, prv než pristúpia k uzavretiu kúpnych zmlúv na pozemok pre účel jeho zastavania rodinným domom resp. ostatnými stavbami, preveriť si podmienky stanovené pre príslušnú lokalitu v meste Krupina a podrobne sa oboznámiť s územnoplánovacou dokumentáciou pre dané územie.

Mesto Krupina upozorňuje na skutočnosť, že územie označené v územnom pláne ako územie určené pre IBV (individuálna bytová výstavba) neznamená, že daná lokalita disponuje vybudovanými inžinierskymi sieťami. Z uvedeného dôvodu je v záujme budúcich stavebníkov zistiť situáciu ohľadne inžinierskych sietí a možností ich budovania.

Mesto Krupina oznamuje, že v prípade výstavby rodinného domu, prístupovú komunikáciu, ako aj ďalšie nevyhnutné inžinierske siete, bude Mesto Krupina budovať v nových lokalitách len za podmienky spolufinancovania vlastníkov už postavených rodinných domov, stavebníkov resp. budúcich stavebníkov a vlastníkov pozemkov určených na zastavanie, pričom spoluúčasť bude predstavovať nemalé finančné zdroje, ktoré je potrebné pripočítať k cene pozemku.

Mesto Krupina upozorňuje, že konkrétne podmienky budú stavebníkovi podané v územnoplánovacej informácii a v záväznom stanovisku k výstavbe rodinného domu resp. ostatným stavbám.

Podrobné informácie o lokalite, podmienkach budovania inžinierskych sietí Vám budú poskytnuté aj vedúcimi zamestnancami príslušných oddelení MsÚ v Krupine:

- odd. výstavby, životného prostredia a RR – Ing. Jaroslava Uramová, tel. kontakt: 0917 149 878
- odd. správy majetku – Ing. Žaneta Maliniaková, tel. kontakt: 0907 100 275

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 17.5.2024, 12:45