Cena Jána Amosa Komenského tretíkrát odovzdaná krupinským učiteľom

  • 30.3.2023
  • 1012x
  •   

Pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca 2023 (výročie narodenia J. A. Komenského) primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan, viceprimátorka a predsedníčka Komisie Človek človeku Mgr. Anna Borbuliaková, ako aj člen Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok a poslanec MsZ v Krupine Mgr. Marián Hecl, odovzdali Cenu Jána Amosa Komenského vybraným pedagógom krupinských stredných a základných škôl na území mesta. Okrem mesta Krupina a MsZ v Krupine a kultúrnej komisie, udelenie ceny pripravili aj Komisia „Človek človeku“ – ZPOZ a aj oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu MsÚ v Krupine. 3. ročník ocenenia sa uskutočnil v priestoroch kina Kultúra.

Prítomným učiteľom a hlavne oceneným osobnostiam sa prihovorili primátor mesta Radoslav Vazan, ktorý vyzdvihol neľahkú a dôležitú úlohu učiteľa, v rukách ktorého sa formujú charaktery žiakov. Peter Sedmák, člen ZPOZ, krátkymi anotáciami života a pracovných úspechov predstavil krupinských pedagógov.  

Po ukončení oficiálnej časti, sa všetci prítomní mohli potešiť z umeleckého výkonu aj svojho kolegu učiteľa ZUŠ v Krupine Františka Kubiša Dis.Art., ako aj operného speváka Mgr. Petra Račka, člena opery Štátnej opery v Banskej Bystrici, hosťujúceho speváka na doskách Slovenského národného divadla a ďalších divadelných scén Európy. Pripravili a interpretovali šansóny a piesne z domácej tvorby (napríklad Gejza Dusík, Pavol Braxatoris).

Laureáti ocenenia:

Pani Anna Kovácsová,  krupinská rodáčka, študovala na Pedagogickej škole pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v Krupine, a potom v Banskej Bystrici. V rokoch 1986 – 1996 pracovala ako učiteľka prvého stupňa II. základnej školy (dnes ZŠ E. M. Šoltésovej) v Krupine. Bola ocenená za dlhoročnú pedagogickú činnosť a vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a formáciu žiakov.

Mgr. Eva Mitterová   narodená na Sliači, pôsobila na materskej škole v Čekovciach a neskôr na základných školách v Sebechleboch a v rokoch 1975 – 2000 na I. základnej škole v Krupine (dnes ZŠ J. C. Hronského) na prvom stupni a na druhom stupni zastupovala výučbu matematiky. Bola ocenená za dlhoročnú záslužnú pedagogickú činnosť, výchovnú a vzdelávaciu  činnosť a za dosiahnuté mimoriadne úspechy v reprezentácii školy.

Ing. Ľubica Janotová  začala pracovať ako účtovníčka a administratívny pracovník v školskom zariadení v Stredisku praktického vyučovania potravinárskom a po skončení vysokoškolského štúdia v roku 2011 nastúpila učiť žiakov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine ako učiteľka odborných ekonomických predmetov a ako personalistka.
Bola ocenená za celoživotnú obetavú prácu v školstve a pri príležitosti odchodu do dôchodku.

Bc. Ivanka Nemčeková  pracuje na Špeciálnej základnej škole v Krupine od roku 2006 na pozícii pedagogického asistenta. Počas 16-ročnej praxe ako asistentka pomáha žiakom pri odstraňovaní bariér, ktoré sú späté s výchovou a vzdelávaním žiakov so zdravotným znevýhodnením (najmä žiaci s poruchou autistického spektra). Ocenenia získala za dlhoročnú prácu v školstve, výchovnú a vzdelávaciu činnosť so žiakmi so zdravotným znevýhodnením.
 
Mgr. Katarína Franková  vyštudovala textilné výtvarníctvo a neskôr učiteľstvo všeobecnovzdelávacích premetov - výtvarná výchova na pedagogickej fakulte UKF v Nitre. V Základnej umeleckej škole Krupina pôsobí od roku 2004 ako triedna učiteľka výtvarného odboru. Počas svojej 17-ročnej pedagogickej praxe vychovala množstvo mladých umelcov, ktorí úspešne reprezentovali školu a mesto Krupina na regionálnych i celoslovenských výtvarných súťažiach. Bola ocenená za vynikajúce výsledky v pedagogickom vedení výtvarného odboru, umelecké reprezentovanie a šírenie dobrého mena Základnej umeleckej školy Krupina.

Dr. M. Lukáč

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 23.2.2024, 13:50