Cena Jána Amosa Komenského tretíkrát odovzdaná krupinským učiteľom

Pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca 2023 (výročie narodenia J. A. Komenského) primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan, viceprimátorka a predsedníčka Komisie Človek človeku Mgr. Anna Borbuliaková, ako aj člen Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok a poslanec MsZ v Krupine Mgr. Marián Hecl, odovzdali Cenu Jána Amosa Komenského vybraným pedagógom krupinských stredných a základných škôl na území mesta. Okrem mesta Krupina a MsZ v Krupine a kultúrnej komisie, udelenie ceny pripravili aj Komisia „Človek človeku“ – ZPOZ a aj oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu MsÚ v Krupine. 3. ročník ocenenia sa uskutočnil v priestoroch kina Kultúra.

Prítomným učiteľom a hlavne oceneným osobnostiam sa prihovorili primátor mesta Radoslav Vazan, ktorý vyzdvihol neľahkú a dôležitú úlohu učiteľa, v rukách ktorého sa formujú charaktery žiakov. Peter Sedmák, člen ZPOZ, krátkymi anotáciami života a pracovných úspechov predstavil krupinských pedagógov.  

Po ukončení oficiálnej časti, sa všetci prítomní mohli potešiť z umeleckého výkonu aj svojho kolegu učiteľa ZUŠ v Krupine Františka Kubiša Dis.Art., ako aj operného speváka Mgr. Petra Račka, člena opery Štátnej opery v Banskej Bystrici, hosťujúceho speváka na doskách Slovenského národného divadla a ďalších divadelných scén Európy. Pripravili a interpretovali šansóny a piesne z domácej tvorby (napríklad Gejza Dusík, Pavol Braxatoris).

Laureáti ocenenia:

Pani Anna Kovácsová,  krupinská rodáčka, študovala na Pedagogickej škole pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v Krupine, a potom v Banskej Bystrici. V rokoch 1986 – 1996 pracovala ako učiteľka prvého stupňa II. základnej školy (dnes ZŠ E. M. Šoltésovej) v Krupine. Bola ocenená za dlhoročnú pedagogickú činnosť a vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a formáciu žiakov.

Mgr. Eva Mitterová   narodená na Sliači, pôsobila na materskej škole v Čekovciach a neskôr na základných školách v Sebechleboch a v rokoch 1975 – 2000 na I. základnej škole v Krupine (dnes ZŠ J. C. Hronského) na prvom stupni a na druhom stupni zastupovala výučbu matematiky. Bola ocenená za dlhoročnú záslužnú pedagogickú činnosť, výchovnú a vzdelávaciu  činnosť a za dosiahnuté mimoriadne úspechy v reprezentácii školy.

Ing. Ľubica Janotová  začala pracovať ako účtovníčka a administratívny pracovník v školskom zariadení v Stredisku praktického vyučovania potravinárskom a po skončení vysokoškolského štúdia v roku 2011 nastúpila učiť žiakov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine ako učiteľka odborných ekonomických predmetov a ako personalistka.
Bola ocenená za celoživotnú obetavú prácu v školstve a pri príležitosti odchodu do dôchodku.

Bc. Ivanka Nemčeková  pracuje na Špeciálnej základnej škole v Krupine od roku 2006 na pozícii pedagogického asistenta. Počas 16-ročnej praxe ako asistentka pomáha žiakom pri odstraňovaní bariér, ktoré sú späté s výchovou a vzdelávaním žiakov so zdravotným znevýhodnením (najmä žiaci s poruchou autistického spektra). Ocenenia získala za dlhoročnú prácu v školstve, výchovnú a vzdelávaciu činnosť so žiakmi so zdravotným znevýhodnením.
 
Mgr. Katarína Franková  vyštudovala textilné výtvarníctvo a neskôr učiteľstvo všeobecnovzdelávacích premetov - výtvarná výchova na pedagogickej fakulte UKF v Nitre. V Základnej umeleckej škole Krupina pôsobí od roku 2004 ako triedna učiteľka výtvarného odboru. Počas svojej 17-ročnej pedagogickej praxe vychovala množstvo mladých umelcov, ktorí úspešne reprezentovali školu a mesto Krupina na regionálnych i celoslovenských výtvarných súťažiach. Bola ocenená za vynikajúce výsledky v pedagogickom vedení výtvarného odboru, umelecké reprezentovanie a šírenie dobrého mena Základnej umeleckej školy Krupina.

Dr. M. Lukáč

Priložené fotografie


Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.