Zverejnenie povoľovacieho konania na stavbu: „Výrobná hala WSK“

Zverejnenie povoľovacieho konania na stavbu: „Výrobná hala WSK“ v zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti:
Stavebný úrad mesta Krupina, Mestský úrad Krupina, Svätotrojičné nám. č. 4/4, 963 01 Krupina

Informácia o rozhodnutí zo zisťovacieho konania:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-wsk-

Právoplatnosť územného rozhodnutia:
13.03.2019

Podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 6411/4 v k. ú. Krupina, ako je určené v rozhodnutí o umiestnení stavby a v koordinačnej situácii vypracovanej Ing. Arch.  Martinom Škovierom, autorizovaným architektom.

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá sa stavebníkovi doručí, ako súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.

3. Pri uskutočňovaní stavby, je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku a o ochranu životného prostredia.

4. Na stavbe musia byť dodržané podmienky na výstavbu, príslušné technické normy a musia byť použité vhodné výrobky na realizáciu stavby.

5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľom vybraným vo výberovom konaní. Najneskôr do 15 dní od podpisu zmluvy oznámiť na stavebný úrad dodávateľa stavby a spôsob zabezpečenia odborného vedenia stavby.

6. Stavba bude ukončená najneskôr do 22.05.2022.

7. Vzhľadom na charakter stavby stavebný úrad trvá na vytýčení  priestorovej  polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.

8. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.

9. Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať správcov sietí o vytýčenie vedení. Dodržať ochranné pásma všetkých vedení. Pri dobudovaní prípojok na inžinierske siete, ako aj ich prípadnom križovaní s verejnými rozvodmi je potrebné plne rešpektovať vyjadrenia ich vlastníkov a tieto realizovať v zmysle platných STN.

10. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

11. Stavebný úrad zaväzuje stavebníka k zabezpečeniu autorského dozoru projektantom stavby nad uskutočňovaním stavby počas celej doby realizácie stavby,  za účelom kontroly stavebných prác a kontroly realizácie častí stavby do ktorých boli zapracované pripomienky z rozhodnutia posudzovania EIA.

12. K návrhu ku kolaudácii stavby doložiť písomné vyhodnotenie projektanta stavby skutočného zapracovania pripomienok z rozhodnutia EIA v dokončenej  stavbe.

13. Po ukončení stavby, stavebník podá návrh na kolaudáciu stavby, na príslušnom stavebnom úrade spolu s potrebnými prílohami podľa §17 Vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Doplnené dňa 24.05.2019

Hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie:
Navrhovaná činnosť nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov.
Doplnené dňa 24.05.2019

Informácia o účasti verejnosti v povoľovacom konaní:
Dotknutej verejnosti z rozhodnutia EIA bol priznaný štatút účastníka územného a stavebného konania

Dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia:

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
15. 04. 2019  Územné rozhodnutie 2 301 kB [pdf]
15. 04. 2019  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 267 kB [pdf]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 6.6.2023, 12:33