Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt sa zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka.

Potrebné doklady:

  • platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
  • list vlastníctva budovy alebo jej časti (pre právne účely) alebo rozhodnutie o povolení vkladu (originál),
  • návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi a písomné potvrdenie o súhlase so zrušením trvalého pobytu s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov, ak sa niektorí zo spoluvlastníkov nedostavia osobne,
  • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené
  • dohoda alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní BSM
  • rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané
  • dohoda alebo právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva

Vybavuje

Evidencia obyvateľstva
tel.: 5550323, 0908049641
e-mail: luptakova@krupina.sk

Doba vybavenia:  na počkanie

Poplatok:  bez poplatku


OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 22.9.2023, 13:29