Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán Mesta Krupina“

Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán Mesta Krupina“, ktoré vypracoval Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen).

Dotknutá obec má povinnosť podľa § 14 ods. 5 zákona zverejniť doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámiť, kde a kedy možno do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Schvaľujúci orgán nemôže podľa § 15 ods. 2 zákona bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania.

Obstarávateľ doručí podľa § 15 ods. 7 zákona schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa „zákona“, spolu s informáciami podľa § 15 ods. 5 v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu (OÚ Krupina, OSZP) a zároveň ho zverejní na svojej internetovej stránke alebo iným vhodným spôsobom.

Do záverečného stanoviska z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán mesta Krupina“ je možné nahliadnúť, alebo si spraviť výpis, odpis na meste Krupina, oddelení výstavby, ŽP a RR v čase úradných hodín.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
17. 05. 2019  Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán Mesta Krupina“ 3 819 kB [pdf]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 6.6.2023, 12:33