Za učiteľom Ing. Františkom Mrázom...

  • 26.1.2024
  • 936x
  •   
Pred pár dňami 17. januára sme sa na poslednej ceste rozlúčili s Ing. Františkom Mrázom. Po obrade a rozlúčke rímskokatolíckeho kňaza Mons. Mariána Bulbinca sa prítomným v obradných priestoroch domu smútku na novom cintoríne prihovorila a na roky strávené v radoch učiteľov zaspomínala riaditeľka krupinských stredných škôl – gymnázia a SOŠOaS Mgr. Anna Borbuliaková. Vyzdvihla jeho charakter a o. i. uviedla, že po zverejnení informácie o úmrtí bývalého pána učiteľa Mráza na sociálnej sieti, viac ako 9 tisíc reakcií kolegov, žiakov a tých, ktorí Ing. Mráza poznali. Ing. František Mráz nás opustil v nedeľu 14. januára 2024. Zaspomínajme si na životnú púť tohto naturalizovaného Krupinčana, ktorý nás opustil vo veku 89 rokov.

Ing. František Mráz sa narodil v obci Močiar pri Banskej Štiavnici v roku 1934. Po skončení strednej školy v Trenčianskych Tepliciach absolvoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre (1958), počas ktorej vykonával semestrálnu prax na Strojnej traktorovej stanici Gbelce pri Štúrove, a potom 2 mesiace v Nemeckej demokratickej republike. Na Slovenskú poľnohospodársku technickú školu v Krupine nastúpil 11. mája 1959 ako učiteľ odborných predmetov, najmä predmet motorové vozidlá a riadenie motorových vozidiel a ich opravy a po jej presťahovaní do Zvolena pôsobil ako učiteľ na Strednom odbornom učilišti, ako aj na učilišti pre kamenárov. Starostlivosť o žiakov sa prejavila aj v individuálnom prístupe, prísnosti a samozrejme v doučovaní bez nároku na mzdu. Zároveň externe vyučoval na JSŠ – Gymnáziu v Krupine, Lesníckom odbornom učilišti v Pliešovciach a Odbornom učilišti Stredoslovenských mliekarní v Krupine. Stredné odborné učilište poľnohospodárske poskytovalo vzdelanie diaľkovým študentom, pracovníkom z praxe a pod. Ing. Mráz vyučoval vo všetkých triedach denného i externého štúdia, spolu počas svojej pedagogickej kariéry učil okolo 5000 absolventov. Ako uvádzajúci profesor pracoval v rámci cvičnej školy, ktorá vznikla v spolupráci SOU Krupina a Katedry pedagogiky a sociológie Vysokej školy Pedagogickej v Nitre. Poslaním pedagóga žil, pracoval – bol pre túto prácu ako stvorený. Vzdelávaniu progresívnou metódou problémových žiakov publikoval v odbornej tlači. Z tohto ohľadu bol aj členom rôznych odborných sekcií a komisií v rámci kraja a okresu, zároveň bol externým spolupracovníkom okresnej pobočky štatistického úradu pre odhad a kontrolu úrody.

V meste Krupina niekoľko rokov vykonával funkciu predsedu Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý sa podieľal na zveľadení rybníkov vo Vajsove, v Sebechleboch a ostatných vodných plôch v súčasnom okrese. Rovnako bol predsedom Automotoklubu, ktorý sa zameriaval na dopravnú výchovu mládeže, usporadúvaniu jázd zručnosti najmenej 4-krát ročne, brannoorientačných súťaží okresu a kraja. Okrem toho mal rád hudbu a hrával na harmonike. Aktívne sa tiež zapájal do kultúrno-spoločenských akcií v škole a v meste. Spolu s manželkou vychovali tri deti – dcéru a dvoch synov.

Za svoju pedagogickú a organizačnú činnosť získal viacero ocenení a v roku 2017 bola Ing. Františkovi Mrázovi udelená Cena primátora mesta Krupina za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť na pôde stredných škôl mesta Krupina a všestranné angažovanie pri výchove mládeže.

Jeho neprehliadnuteľný zjav, priateľské vystupovanie ku kolegom a absolventom, ktorých poznával i po rokoch a pamätal si detaily z ich študentských čias, ho robili nezabudnuteľným. I z mojich osobných stretnutí a kontaktov môžem povedať, že charizma a človečenstvo Ing. Františka Mráza ostanú navždy zapísané v srdciach jeho žiakov, kolegov či tých, s ktorými sa stretával.

Dr. M. Lukáč

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59