VÝZVA NA ODSTRÁNENIE INVÁZNYCH RASTLÍN

Mesto Krupina
upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov

na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu inváznych rastlín na svojich pozemkoch. Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) § 7b ods. 32 ste povinný odstraňovať invázne druhy rastlín so svojho pozemku a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.

Zoznam inváznych druhov je uvedený vo Vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z v prílohe č. 2, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (napr. ambrózia palinolistá). Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. 1 písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

Aby sa zabránilo šíreniu inváznych rastlín, žiadame vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov. V prípade nesplnenia povinnosti podľa §7b ods. 3 zákona sa vlastník, správca a užívateľ pozemku dopúšťa priestupku § 92 ods. 1 písm. n) zákona a orgán ochrany prírody a krajiny mu môže uložiť pokutu vo výške do 3 319,39 € podľa § 92 ods. 2 písm. b) zákona.

Mesto Krupina zároveň vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov nehnuteľností susediacich s verejným priestranstvom (miestnymi komunikáciami, chodníkmi ....) na okosenie, obstrihávanie stromov, kríkov a iných porastov, ktoré vyčnievajú na chodníky, cesty a ulice. Konáre, živé ploty upraviť na hranicu vlastníkov pozemku, tak aby neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku.


Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 6.6.2023, 12:33