Trvalý pobyt

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny. (Pre účely hlásenia pobytu sa za členov rodiny považuje manžel/manželka a spoločné dieťa do 18 rokov.)

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu okrem dokladov o vlastníctve nehnuteľnosti a súhlasu s prihlásením na trvalý pobyt aj svoj doklad totožnosti a splnomocnenie s osvedčeným podpisom občana, ktorého pobyt hlási.

Doklady potrebné k hláseniu trvalého pobytu

Platný doklad totožnosti

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.

Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti

 • rozhodnutie o povolení vkladu opatrené pečiatkou vydávajúceho úradu a podpisom pracovníka úradu, alebo
 • výpis z listu vlastníctva vo forme verejnej listiny, t. j. tiež opatrený pečiatkou vydávajúceho orgánu a podpisom pracovníka úradu.

Na účely hlásenia pobytu nie je možné využívať služby Kataster portálu, ktorý slúži výlučne len pre občanov a má iba informatívny charakter.

Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením  občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov. Toto potvrdenie sa nevyžaduje ak:

 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno právo doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka, alebo ak,
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojim podpisom na zadnú stranu prihlasovacieho lístka na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred pracovníčkou ohlasovne.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov:

 • U dieťaťa, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • Doklad o rodnom čísle
 • Rodný list
 • Sobášny list
 • Osvedčenie o štátnom občianstve
Vybavuje

Evidencia obyvateľstva
tel.: 5550323, 0908049641
e-mail: luptakova@krupina.sk

Doba vybavenia:  na počkanie

Poplatok:

 • Za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte 5,00 €
 • Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 22.9.2023, 13:29