Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v Krupine sa začala

Mesto Krupina začalo odo dňa 19. apríla 2021 s výstavbou diela „Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina“. Dielo realizuje spoločnosť M – SILNICE SK s.r.o. Žilina, ktorá bola úspešnou v rámci verejného obstarávania.

Cieľom projektu je zveľadenie spoločného verejného priestoru a tým zvýšenie estetických, funkčných a kultúrnospoločenských hodnôt. Výsledkom prác vybudovania priestoru pre relax a odpočinok by malo byť zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska a širšieho okolia prostredníctvom regenerácie priestorov medzi bytovými domami. Projekt pozostáva z obnovy verejnej zelene, obnovy mestského a parkového mobiliáru, vybudovaním nových parkových chodníkov a trás pre peších, vybudovaním detského ihriska a fitness zariadení spĺňajúceho súčasné bezpečnostné štandardy v zmysle platných legislatívnych predpisov a noriem.

V riešenom území bude zabezpečená obnova zelene formou rekultivácie existujúcich zatrávnených plôch, zakladaním nových trávnikov výsevom alebo hydroosevom, výsadbou novej stromovej zelene, okrasných živých plotov, okrasných krov. Navrhnuté revitalizované detské ihriská sú situované v severnej časti predmetného medziblokového územia na ploche zelene a podobne aj v južnej časti v medziblokovom území. Dôvodom vybudovania detského ihriska je tiež stále rastúci dopyt po zariadeniach pre rozvoj pohybových schopností detí a vytvorení miest pre ich hru, ktoré v meste často absentujú a tiež dopyt po plochách pre relax a oddych s optimálnym využitím pre potreby komunity.

Najväčší balík finančných prostriedkov bude smerovať do obnovy detských ihrísk a mobiliáru pre deti, mládež a seniorov s cieľom zlepšenia medziľudských vzťahov a sociálnych väzieb medzi generáciami. Predpokladaný termín na realizáciu projektu je 8 mesiacov a preinvestovaných bude viac ako 560.000 € z čoho 95 % tvorí nenávratný finančný príspevok, ktorý získalo Mesto Krupina z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 6.12.2023, 14:00