Rekonštrukcia školského areálu

Jednou z najvýznamnejších investícií v roku 2022 bola bezpochyby rekonštrukcia športových zariadení v školskom areáli. Dlhodobým cieľom Mesta je zlepšenie podmienok pre rozvoj pohybových aktivít detí a mládeže s vytvorením možností pre zmysluplné trávenie voľného času. Tento rok prešiel rekonštrukciou aj atletický areál medzi základnými školami, ktorý slúži primárne výchovno – vzdelávacieho procesu krupinským základným a stredným školám. Stavebno – technický stav školského areálu bol v posledných rokoch nevyhovujúci a neposkytoval dôstojné ani bezpečné podmienky pre vykonávanie športových činností.

Mesto Krupina využilo možnosť získania finančného príspevku z Fondu na podporu športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Na základe zmluvy o príspevku na projekt podpory športu bol Mestu Krupina poskytnutý príspevok vo výške 260.928,50 € na realizáciu projektu s názvom Rekonštrukcia športových zariadení v areáli základných škôl v Krupine. Športový areál sa nachádza aj v blízkosti oboch stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj a po jeho rekonštrukcii boli vytvorené ideálne športové podmienky na všestranné športové využitie pre povinnú telesnú výchovu aj pre tieto školy.

Na základe uvedeného prijalo zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja uznesenie, ktorým bolo schválené spolufinancovanie projektu vo výške 160.783,75 €. Celkový náklad na túto investičnú akciu predstavoval sumu 635.068,26 €. V rámci samotných stavebných prác boli uskutočnené stavebné úpravy a rekonštrukcia atletických zariadení, ktoré sa v areáli nachádzajú - štvordráhový bežecký ovál s dĺžkou 250 m a rovinkou 130 m, viacúčelové ihrisko s umelým športovým povrchom určené pre volejbal, basketbal, hádzanú/malý futbal, tenis. Vytvorené boli atletické sektory pre skok do diaľky, trojskok, skok do výšky a vrh guľou. Projektová dokumentácia ďalej riešila osvetlenie viacúčelových ihrísk a automatickú závlahu sektora pre vrh guľou, na ktorom sa nachádza prírodná tráva. Viacúčelové ihrisko je vybavené základným športovým príslušenstvom pre navrhované športy, tj. stĺpiky sietí na volejbal a tenis vrátane sietí, streetbalové koše a bránky na hádzanú/malý futbal. V záujme ochrany majetku a prechádzania vandalizmu Mesto Krupina pristúpilo aj k vybudovaniu kamerového systému, snímajúceho celý areál s prenosom priamo na Mestskú políciu. Uvedené práce zabezpečila spoločnosť Metrostav Slovakia, a.s. na základe realizovaného verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom dodržiavania schváleného prevádzkového poriadku, za ktorého dodržiavanie bude zodpovedať prevádzkovateľ, ktorým bude Základná škola Jozefa Cígera Hronského. Prevádzkovateľ v súčinnosti so zodpovednou osobou bude zostavovať časový rozvrh využívania športového areálu v súlade so záujmami mesta a na základe požiadaviek užívateľov – školských zariadení a jednotlivých športových klubov. V doobedňajších hodinách bude areál slúžiť výlučne pre potreby výchovno – vzdelávacieho procesu základných a stredných škôl. V poobedných hodinách budú športoviská k dispozícii centru voľného času v rámci svojich záujmových klubov, športovým klubom a verejnosti. Využívanie jednotlivých zariadení v športovom areáli bude prebiehať po vzájomnej komunikácii a dohode zúčastnených subjektov.

Ostáva len veriť, že všetci užívatelia sa na športoviskách budú správať zodpovedne v záujme jeho ochrany pred poškodením tak, aby slúžilo mnoho rokov. Touto cestou si dovoľujeme vyzvať občanov mesta, aby si neskracovali cestu prechodom cez samotné ihrisko, ale využívali chodník vybudovaný pre tento účel, ktorý je vedený okrajom bežeckej dráhy.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 17.5.2024, 12:45