Rekonštrukcia nádvoria Mestského úradu v Krupine

Pokračujeme vo zveľaďovaní okolia Mestského úradu v našom meste. Mesto Krupina ukončilo stavebné práce na rekonštrukcií nádvoria Mestského úradu v Krupine. Jedná sa o stavebné práce na pamiatkovo významnej budove Mestského úradu a jej bezprostrednom okolí. Samotné rekonštrukčné práce boli rozdelené na štyri samostatné ucelené časti - stavebné objekty.

Realizácia projektu riešila:
SO 01: Vnútorné nádvorie
SO 02: Severné nádvorie
SO 03: Oprava oporného múru
a SO 04: Injektáž

V rámci stavebného objektu „Vnútorné nádvorie“ boli vykonané všetky búracie práce a odstránenie poškodených povrchov nádvoria, bola zrealizovaná betónová stabilizácia ako podklad pre umiestnenie nových povrchov. Pri výbere týchto povrchov bol kladený maximálny ohľad na charakter budovy a pamiatkového územia mesta. Súčasťou tohto objektu bola aj oprava prekrytia otvoreného suterénu a opravy poškodených odvodňovacích systémov a izolácií. Obdobným spôsobom bol riešený aj objekt „Severné nádvorie“, na ktorom bol pôvodný poškodený povrch a rastlý terén nahradený pre Krupinu typickou dlažbou z prírodného kameňa, tzv. mačacích hláv.

Priamo na rekonštrukciu severného nádvoria nadväzuje „Oprava oporného múru“ pozostávajúca z jeho vyspravenia a osadenia nového oplotenia v kováčsko-umeleckom spracovaní. V západnom krídle budovy, vo vnútorných priestoroch Mestskej polície bola vykonaná dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou a následné opravy omietok. Všetky riešené plochy vnútorných, ale aj vonkajších priestorov boli vymaľované.

Túto zákazku realizoval Ľubomír Dado, Krupina. Stavebné práce boli ukončené v zmysle plánovaného harmonogramu stavby a celkové náklady na stavbu predstavovali sumu: 69 289,16 EUR.

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19