Rekonštrukcia komunikácií v meste

Rozšírenie miestnej komunikácie Nová Hora

Ku koncu roka 2021 prebehla oprava a rozšírenie ďalšej miestnej komunikácie. Jedná sa o rozšírenie časti miestnej asfaltovej komunikácie v neprehľadnom a svahovitom úseku so začiatkom od napojenia na cestu I. triedy č. 66. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť VIAKORP, s.r.o.. Samotné práce pozostávali z vybúrania pôvodnej nestabilnej krajnice cesty, jej následného rozšírenia betónovou stabilizáciou a umiestnenia betónového odvodňovacieho žľabu zabezpečujúceho plynulý odtok povrchových dažďových vôd. Následne bol na celom riešenom úseku komunikácie vybudovaný nový asfaltový povrch, vrátane bitúmenovej zálievky spojov. Hodnota zákazky predstavuje celkovú sumu 60 129,17 Eur. V tomto roku sa bude pokračovať obnovou úseku po vjazd do STK, na ktorú sa vyčlenili z rozpočtu Mesta finančné prostriedky.

Rekonštrukcia ulice Kuzmányho a asfaltovanie Malinovského ulice

Ďalšou kompletne zrekonštruovanou ulicou v našom meste bude ulica Kuzmányho. Stavba bola rozdelená na dva úseky, úsek na ulici Kuzmányho a úsek na časti ulici Malinovského. Práce v I. etape spočívali v prekládke vzdušného elektrického vedenia do zeme a výmeny vodovodu vrátane budovania nových vodovodných prípojok. Práce na oboch úsekoch pozostávali z odftrézovania a vybúrania pôvodných povrchov komunikácií do požadovanej výšky, osadenie cestných obrubníkov, výmeny poškodených poklopov kanalizačných šácht a následného asfaltovania povrchov do požadovanej výšky vozovky. V konečnej fáze výstavby boli vykonané zásypy a úpravy okolia novozrealizovanej cesty. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Metrostav DS a.s., Bratislava, a jej celková hodnota v zmysle vykonaného verejného obstarávania je 90 103,25 Eur. Komplexná obnova tejto komunikácie prinesie nielen nový kvalitný povrch ale i vyššiu bezpečnosť a komfort pre chodcov a vodičov.


Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19