Projekty mesta

Zhrnutie minulého roku

V priebehu roku 2023 ukončilo Mesto Krupina desať projektov, ktoré boli financované z cudzích zdrojov v objeme takmer 1,5 milióna Eur. Jednalo sa o projekty investičného aj neinvestičného charakteru v oblasti rozvoja športu, kultúry, revitalizácie verejných priestranstiev, rekonštrukciu infraštruktúry či zásobovania pitnou vodou. Prostredníctvom oddelenia projektového manažmentu bolo predložených celkovo 18 žiadostí o dotáciu z rôznych zdrojov. Na vyhodnotenie stále čaká desať projektov, medzi ktorými je aj projekt podaný do Plánu obnovy a odolnosti s názvom Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy materskej školy na ul. I. Krasku, ale aj projekt Rekonštrukcie povrchov na Svätotrojičnom námestí, ktorý bol podaný v rámci Verejno – súkromného partnerstva Hontiansko - Dobronivské. V oblasti podpory kultúry sme sa uchádzali o finančné prostriedky na pokračovanie obnovy Hrobky rodiny Plachých, ktorá sa nachádza v starom cintoríne, obnovu Trojičného stĺpu, zorganizovanie tvorivých dielní a workshopov v Mestskej knižnici či zabezpečenie podujatia Dni mesta Krupina, ktoré bude oslavou 780 výročia udelenia mestských výsad kráľom Belom IV.. V oblasti sociálnych služieb bola predložená žiadosť o dotáciu na zakúpenie klimatizačných jednotiek pre zariadenie DSS Nádej, n.o., ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina. Ani tento rok sme nezabudli na podporu športu a v rámci Všeobecne záväzných nariadení Banskobystrického samosprávneho kraja sme žiadali o finančnú podporu futbalovej mládeže a rekonštrukciu zázemia športového štadióna.

Práve realizujeme

Národný projekt „Spolu pre komunity“ prebieha od októbra 2023 na základe úspešného zapojenia sa do výzvy vyhlásenej Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR. Jeho hlavným cieľom je zlepšenie životnej situácie a integrácie marginalizovaných rómskych komunít a ostatných ohrozených skupín obyvateľstva s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej pomoci. Terénni sociálni pracovníci pracujú v meste Krupina už takmer 14 rokov a v rámci tohto projektu tu budú pôsobiť až do konca januára 2029. Pracovníci vykonávajú sociálne poradenstvo, poskytujú informácie, sprevádzajú klientov, riešia záškoláctvo, pomáhajú pri hľadaní pracovných miest, poskytujú pomoc pri vypisovaní tlačív, pomáhajú vybaviť veci na úradoch a mnoho ďalších činnosti. Cieľovú skupinu tvoria osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii vrátane ľudí bez domova a príslušníci marginalizovaných rómskych komunít. V prípade potreby ich môžete nájsť v priestoroch Mestského úradu v Krupine č. dverí 10. Telefónny kontakt: 045/5550384, 0918 370 442.

Aktuálne sa pripravuje realizácia aj ďalšieho schváleného projektu Dobré knihy sú cibrením ducha, lievikom múdrosti, zrkadlom života a príbehov, ktorý je zameraný na rozšírenie knižničného fondu. Prvé realizačné kroky podnikáme aj pri projekte 3D podzemie v múzeu I., o ktorom sme písali v minulom vydaní Infolistov. Ten by mal prispieť k rozšíreniu ponuky mesta Krupina v oblasti cestov-ného ruchu a priblíženie podzemia mesta aj osobám, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu podzemie osobne navštíviť.

Pripravované žiadosti o finančné prostriedky

Počas mesiaca február finišujem podklady pre podanie žiadosti o príspevok v rámci Programu Slovensko na realizáciu investičnej akcie Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy na ul. I. Krasku doplnenú o debarierizáciu budovy. Rovnako v tomto mesiaci plánujeme predložiť aj žiadosť o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti na rekonštrukciu budovy na Jesenského ulici, ktorá bude prebudovaná pre potreby materskej školy s dvoma triedami. Ďalej sa budeme venovať projektom, ktoré sú aktuálne v príprave projektových dokumentácií. Jedná sa o rekonštrukciu Parku A. Sládkoviča, rekonštrukciu Múzea A. Sládkoviča, vybudovanie kompostárne a rekonštrukciu Kina Kultúra. Mesto Krupina plánuje využiť všetky možnosti pre získanie finančných prostriedkov na realizáciu týchto projektov v budúcich rokoch.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 29.5.2024, 16:06