Projekty financované z cudzích zdrojov

Mesto Krupina podobne, ako iné samosprávy, využíva dostupné možnosti na financovanie svojich projektových zámerov z externých zdrojov. Jedná sa najmä o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a Európskej únie. Aktívne pristupujeme k príprave podkladov pre podanie žiadostí o nenávratné zdroje aj v kontexte rozpočtových možností Mesta, pretože takmer každý takýto projekt si vyžaduje aj finančnú spoluúčasť žiadateľa. V súčasnosti je v realizácii niekoľko projektov zameraných na rôzne oblasti života:

Expozícia mučiacich predmetov II.

Aktivity nadväzujú na projekt, ktorý bol realizovaný minulý rok a jeho výsledkom je nová expozícia mučiacich predmetov v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupina. Tieto boli pravdepodobne využívané aj pri procesoch s údajnými „krupinskými bosorkami“ a doteraz boli známe len z historických fotografií. V záujme rozšírenia a najmä zatraktívnenia expozície predložilo Mesto Krupina žiadosť o podporu projektového zámeru na Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Stredné Slovensko, ktorá jeho realizáciu podporila sumou 9.900 Eur. V súčasnosti už zruční kováči a rezbári pracujú na svojich zadaniach, ktorých výsledkom budú ďalšie predmety z krupinskej minulosti – španielska čižma, dereš, drevený kôň/trestná koza a závesná klietka, ktorá pravdepodobne zohrávala dôležitú úlohu práve pri upaľovaní odsúdených previnilcov v 17. a 18. storočí.

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Migračná kríza, ktorá nastala v súvislosti s vojenskou agresiou voči Ukrajine zo strany Ruskej federácie zasiahla aj naše mesto. Po príchode utečencov bolo nevyhnutné poskytnúť im materiálnu pomoc, poradenstvo, zabezpečiť ubytovanie a operatívne riešiť situácie, ktoré denne nastávali. Samosprávam vznikali výdavky, s ktorými vo svojich rozpočtoch nepočítali, na základe čoho bola Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Oprávneným žiadateľom v tejto výzve bolo aj Mesto Krupina, v ktorom našlo útočisko 122 utečencov za obdobie marec 2022 – november 2022. Na základe predloženej žiadosti bola schválená suma 317.200 Eur ako refundácia nákladov, ktoré vynaložila samospráva zo svojho rozpočtu na zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území SR.

Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska na Železničnej ulici

V minulom vydaní Infolistov bol avizovaný zámer rekonštrukcie verejných priestranstiev na Železničnej ulici. V súčasnosti môžeme konštatovať, že táto investičná akcia práve prebieha a obyvatelia dotknutého územia sú svedkami premeny vnútrobloku tohto sídliska. Stavebné práce, ktoré realizuje spoločnosť VERÓNY OaS, s.r.o. sa začali realizovať začiatkom mesiaca august a do tohto času boli ukončené úpravy spevnených plôch, demontáž pôvodných hracích prvok, demontáž pôvodného osvetlenia, príprava káblových rozvodov pre nové osvetlenie a osadené nové lavičky. Nasledovať bude príprava podkladov pre osadenie hracích prvkov a mobiliáru na hracích plochách. Investičná akcia je financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 269.993 Eur. So stavebnými prácami súvisia aj nevyhnutné obmedzenia a preto žiadame obyvateľov sídliska o maximálnu obozretnosť, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a ochrany verejného zdravia. Je potrebné dodržiavať všetky obmedzenia a plne rešpektovať dočasné dopravné značenie umiestnené na dotknutých miestnych komunikáciách, ako aj oplotenie staveniska.

Dobré knihy sú cibrením ducha, lievikom múdrosti, zrkadlom života a príbehov

Mestská knižnica v Krupine patrí medzi dôležité kultúrne zariadenia v našom meste, ktoré slúži nielen Krupinčanom, ale aj obyvateľom z okolitých obcí. Svoje sídlo má na prvom poschodí Boryho domu na Svätotrojičnom námestí. V roku 2022 bolo v Mestskej knižnici Krupina evidovaných 565 čitateľov, ktorí mali k dispozícii približne 21 000 knižničných jednotiek. K základným činnostiam knižnice patria výpožičky kníh, časopisov, prezenčné výpožičky, medziknižničné výpožičky, vypracovanie rešeršov a internetové služby. Okrem toho mestská knižnica organizuje rôzne podujatia zamerané na prácu so seniormi, so zdravotne znevýhodnenými osobami, mamičkami na materskej dovolenke či s klientmi reedukačných zariadení. Veľmi obľúbenými sú aj tvorivé dielne s deťmi počas školských prázdnin, recitály , besedy so spisovateľmi, výchovno – vzdelávacie podujatia v spolupráci so školskými zariadeniami a workshopy pre čitateľov. Mestská kničnica každoročne rozširuje svoj knižničný fond, aby bola zaujímavá pre svojich čitateľov, prípadne oslovila aj nových užívateľov jej služieb. Aj tento rok bolo Mesto Krupina úspešné v rámci výzvy Fondu na podporu umenia a na základe žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci programu 5.1.4 Akvizícia knižníc získalo dotáciu v sume 3.500 Eur na nákup nových zaujímavých titulov určených pre rôzne vekové skupiny.

Okrem už schválených projektov, ktoré sú v realizácii, čaká Mesto Krupina na vyhodnotenie ďalších žiadostí, ktoré v priebehu roka 2023 preložilo v záujme získania finančných prostriedkov na svoj rozvoj a skvalitnenie života svojich obyvateľov:

3D podzemie v múzeu I.

Podzemie Krupiny bezpochyby patrí medzi zaujímavosti, ktoré lákajú nielen turistov, ale najmä domácich obyvateľov. Takéto priestory sa nachádzajú aj pod objektom múzea, pod niekoľkými domami na Sládkovičovej ulici a hlavne pod historickým jadrom mesta. Väčšina z nich je neprístupná, dostanú sa tam iba odborníci, majitelia domov alebo pamiatkári. Sú však výnimočné architektonicky, geologicky i historicky, preto by sme chceli pivnice prezentovať prostredníctvom modernej technológie v priestoroch múzea. Hlavnou aktivitou projektu je nákup 3D technológie s veľkoplošnou obrazovkou a potrebným príslušenstvom a zabezpečiť doplnenie jestvujúceho 3D zamerania pivníc o ďalšie pivnice. Výhodou 3D prezentácie pivníc je aj to, že sa do týchto priestorov virtuálne môžu dostať aj tí, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu fyzicky pivnice navštíviť Projektový zámer bol predložený Oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko.

Rekonštrukcia povrchov – Svätotrojičné námestie Krupina

Už dlhodobo vnímame potrebu zrekonštruovať povrchy na Svätotrojičnom námestí, konkrétne spevnené plochy v jeho parkovej časti. Nevyhovujúci technický stav chodníkov riešime prostredníctvom vyhlásenej výzvy Miestnou akčnou skupinou Verejno-súkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské cez Program rozvoja vidieka. Cieľom projektu je nielen zlepšenie vzhľadu danej lokality, ale najmä vytvorenie bezpečných komunikačných trás pre peších. V prípade schválenia finančných prostriedkov bude nerovný, výrazne narušený asfaltový povrch vymenený za zámkovú dlažbu v kombinácii s kamennou kockou.

Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy na ul. I. Krasku v Krupine

V mesiaci júl predložilo Mesto Krupina žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu Obnovy a odolnosti na realizáciu takých stavebných prác, ktoré budú mať za následok úsporu primárnej energie v budove elokovaného pracoviska materskej školy. Okrem zateplenia budovy a výmeny okenných a dverových výplní rieši projektová dokumentácia stavby aj novú šikmú strechy s tepelnoizolačnou vrstvou, nové rozvody ústredného vykurovania a zariadení vzduchotechniky, osadenie fotovoltaického poľa na strechu a pod.. V najbližších dňoch bude vyhlásené verejné obstarávanie na výber Zhotoviteľa, aby sa v prípade schválenia príspevku mohli stavebné práce realizovať čo najskôr.

Podpora domáceho kompostovania v meste Krupina

Mesto Krupina opakovane predložilo žiadosť o podporu formou dotácie na Environemntálny fond s cieľom získať finančné prostriedky na nákup kompostérov pre rodinné domy nachádzajúce sa v intraviláne mesta. Výsledkom projektu by malo byť vytvorenie lepších podmienok pre domáce kompostovanie občanov mesta a zníženie množstva biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa často končí v zberných nádobách na komunálny odpad. Biologicky rozložiteľný odpad môžeme identifikovať v každej domácnost. Zodpovedným prístupom obyvateľov dokážeme zvýšiť mieru vytriedenosti odpadu a dosiahnuť pozitívnu zmenu životného prostredia.
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 6.12.2023, 14:00