Pripravované investičné akcie Mesta Krupina

ADAPTAČNÉ OPATRENIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY V PARKU A. SLÁDKOVIČA

Jednou z pripravovaných investičných akcií je aj realizácia projektu zameraného na vybudovanie adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Tento projekt je navrhnutý na území Parku A. Sládkoviča, ktorý je súčasťou pamiatkovej zóny, resp. mestský park a pomník A. Sládkoviča sú národnými kultúrnymi pamiatkami evidovanými v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Samotné adaptačné opatrenia v tomto projekte sú zamerané na konkrétne vplyvy zmeny klímy v danom území, a to najmä voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav, voči zvyšujúcej sa intenzite prívalových zrážok a ich následkom, ale aj následkom období dlhodobého sucha. V rámci projektu budú uskutočnené vodopriepustné spevnené plochy a terénne schody, dažďové záhrady, rekultivácia existujúcich zatrávnených plôch, kanalizácia a dažďové žľaby, verejné osvetlenie a parkový mobiliár.


Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v Parku A. Sládkoviča, Krupina
– situačný návrh –


MATERSKÁ ŠKOLA NA JESENSKÉHO ULICI V MESTE KRUPINA

V súčasnosti nie je možné vyhovieť všetkým požiadavkám na umiestnení detí do materskej školy, nakoľko súčasné kapacity sú naplnené. Po prehodnotení kapacitných potrieb, hlavne vzhľadom na očakávaný demografický vývoj, mesto pristúpilo k zámeru rekonštruovať budovu na Jesenského ulici, ktorú nadobudlo do vlastníctva, a to z dotačných finančných prostriedkov. Dňa 24. marca 2023 bola Ing. arch. Ľubomírom Lendvorským predložená vypracovaná projektová dokumentácia, ktorej predmetom je návrh celkovej prestavby a obnovy budovy, s cieľom umiestnenia dvoch tried materskej školy, zníženia jej energetickej náročnosti na požadované parametre, výmeny inštalácií, odstránenia vád stavebných konštrukcií a v neposlednom rade zlepšenia jej vzhľadu. V rámci exteriéru bude vybudované oplotenie, budú uskutočnené vonkajšie úpravy a bude umiestnený exteriérový mobiliár.

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY NA ULICI I. KRASKU V KRUPINE

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce ceny energií mesto dlhodobo vykonáva a plánuje činnosti, ktorými dôjde k znižovaniu náročnosti jednotlivých budov k pomeru dodávaných energií, resp. snahou mesta je zrealizovať také stavebné úpravy budov, aby sa zvýšila ich energetická účinnosť. V zmysle tejto skutočnosti bola v roku 2021 vypracovaná aj projektová dokumentácia na objekt elokovaného pracoviska Materskej školy Krupina so sídlom na ulici Ivana Krasku. Jej cieľom je zlepšiť teplotechnické a úžitkové vlastnosti budovy ako celku tak, aby sa tým dosiahlo zníženie potreby tepla pre jej vykurovanie. Pre zabezpečenie týchto požiadaviek sa navrhuje rekonštrukcia jestvujúcich plochých striech budovy formou nadstavby novej šikmej strechy s novou krytinou a zateplením na úrovni novej podlahy podstrešného priestoru, zateplenie fasády na jej vonkajšom povrchu kontaktným zatepľovacím systémom po obvode stien prízemia, výmena okien, výmena tepelného zdroja, osadenie fotovoltaického poľa na šikmú strechu hospodárskeho pavilónu, výmena svietidiel, výmena radiátorov a rozvodov ústredného kúrenia, osadenie rozvodov vzduchotechniky a vzduchotechnickej jednotky pre riadenú výmenu vzduchu s rekuperáciou tepla a inštalovanie nového bleskozvodu. Nakoľko sa zmenili podmienky na získanie dotačných finančných prostriedkov mesto v súčasnosti zabezpečuje aktualizáciu projektu a následne po predložení upravenej projektovej dokumentácie sa bude uchádzať o získanie dotácie na realizáciu navrhnutého diela.


Zvýšenie energetickej účinnosti Materskej školy na ulici Ivana Krasku v Krupine
– pohľady –

CHODNÍKY V MESTE KRUPINA

Aj v tomto roku bude mesto Krupina pokračovať v rekonštrukcii chodníkov popri štátnej ceste I/66. V časti ulice Československej armády dôjde k nahradeniu asfaltového povrchu chodníka za povrch zo zámkovej dlažby a k výmene obrubníkov. Na ulici M. R. Štefánika budú obnovené asfaltové povrchy, budú vymenené a doplnené obrubníky a pri prechode pre chodcov pred Základnou školou E. M. Šlotésovej budú osadené prvky pre hendikepované osoby. V oboch prípadoch bude v maximálnej možnej miere dispozícia a plochy chodníkov. V zmysle uzavretých zmlúv bude rekonštrukčné práce na chodníkoch realizovať spoločnosť Agricolo s.r.o., Prievidza. Nakoľko týmito prácami dôjde k uzavretiu úsekov rekonštruovaných chodníkov, ako aj k čiastočnému obmedzeniu prejazdnosti k jednotlivým nehnuteľnostiam je potrebné byť maximálne obozretný a ohľaduplný, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ale aj škodám na majetku.

REVITALIZÁCIA MEDZIBLOKOVÝCH PRIESTOROV SÍDLISKA NA ŽELEZNIČNEJ ULICI V MESTE KRUPINA

Tento projekt bol spracovaný pre reálnu rekonštrukciu verejných spoločenských priestranstiev, ktoré postupom času stratili na atraktivite, funkčnosti, bezpečnosti a potrebujú nový koncept riešenia urbanistického priestoru so zachovaním väzieb na pôvodnú zástavbu. Jedná sa o územie v južnej časti mesta Krupina, v medziblokových priestoroch sídliska na Železničnej ulici ohraničené trojicou existujúcich bytových domov. Cieľom revitalizácie je zveľadenie spoločného priestoru, zvýšenie jeho estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt obnovou priestoru pre odpočinok a relax, obnovou verejnej zelene, obnovou mestského a parkového mobiliáru, rekonštrukciou a obnovou chodníkov a trás pre peších, obnovou detských ihrísk spĺňajúcich súčasné bezpečnostné štandardy v zmysle platných legislatívnych predpisov a noriem. Cieľom je tiež integrácia moderných technológií a rozšírenie možností konektivity pri vonkajších voľno-časových aktivitách.

DOSTAVBA VODOVODNEJ SIETE KRUPINA - KOPANICE A VODOJEM KRUPINA - KOPANICE

Výstavba vodojemu v lokalite Kopanice a dobudovanie vodovodnej siete pre doriešenie zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu. víťazného uchádzača ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, na zhotovenie diela „Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Kopanice“ v celkovej výške 404 246,46 Eur s DPH. Následne bude môcť byť uzavretá Zmluva o dielo s budúcim zhotoviteľom stavby a v jarných mesiacoch bude možné pristúpiť k realizácii dostavby vodovodnej siete v dĺžke cca 400 metrov a k vybudovaniu nového vodojemu. Projekt „Dostavba vodovodnej siete Krupina Kopanice a vodojem Krupina Kopanice zahŕňa návrh nového vodojemu 2x35 m3 a výstavbu novej vodovodnej vetvy pre zabezpečenie gravitačného zásobovania oblasti pitnou vodou. Nakoľko starý vodojem je už v nevyhovujúcom technickom stave, zvyšuje sa osídlenie v oblasti Kopaníc a pribúdajú horúce a suché letá s nedostatkom zrážok je potrebné zabezpečiť zlepšenie podmienok zásobovania nielen pre existujúce rodinné domy, ale po napojení ďalších nehnuteľností aj pri vyšších odberoch a zabezpečiť zásobovanie prostredníctvom akumulácie vo vodojeme aj v prípade nepredvídateľných okolností. Mesto Krupina hľadalo finančné zdroje na túto investičnú akciu, 3 roky po sebe sme podávali žiadosť do Environmentálneho fondu SR, kde sme žiaľ neboli podporení. Nakoniec sme sa rozhodli uchádzať o výhodný úver zo zdrojov Environmentálneho fondu. Verím, že túto investičnú akciu sa nám podarí zrealizovať k spokojnosti obyvateľov našich najväčších Krupinských lazov - Kopaníc.

OPRAVA HRADBOVÉHO MÚRU NAD LEKÁRŇOU

Hradbový múr v Parku A. Sládkoviča v úseku ponad lekáreň Camilca je v značne poškodenom stave, v určitých úsekoch vykazuje havarijný stav. Hradbový múr vykazuje značné poruchy (vypadané kamenné murivo a výplň fúg) a v rohovej časti je zaznamenané narušenie spodnej časti muriva z opracovaného kameňa, čo spôsobuje v blízkosti rastúca lipa.

PROJEKT DOPRAVNÉHO ZNAČENIA MESTA KRUPINA

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie dopravného značenia pre potreby Mesta Krupina. Projekt bude riešiť dopravné značenie všetkých komunikácii nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mesta Krupina. Súčasťou projektu bude pasportizácia existujúceho dopravného značenia, návrh zmien, ako i návrh nového dopravného značenia. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v meste Krupina pri zachovaní súčasných priestorových podmienok bez stavebných zásahov.

ZHODNOCOVANIE BRKO V MESTE KRUPINA

Mesto Krupina aj v nasledujúcom období bude riešiť získanie dotačných finančných prostriedkov na vybudovanie kompostárne v lokalite Biely Kameň, v areáli bývalej skládky odpadov. Na vybudovanie jednotlivých objektov kompostárne je vypracovaná projektová dokumentácia pod názvom „Zhodnocovanie BRKO v meste Krupina“, ktorá pozostáva okrem výstavby objektov aj dobudovania rozvodov inžinierskych sietí. V súčasnosti sú vykonávané kroky pre zabezpečenie prívodu elektriny do lokality, vrátane obnovy trafostanice, nakoľko táto bola po uzavretí skládky odpadu demontovaná. Vybudovaním navrhovaného zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu dôjde k zlepšeniu životného prostredia regiónu, nakoľko sa takýto odpad nebude musieť skládkovať a zároveň sa hotový kompost použije na rekultiváciu plôch verejnej zelene v meste.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 08:38