Oznam spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) pre správcov bytových domov a členov spoločenstiev vlastníkov bytov

Vážení správcovia bytových domov a členovia spoločenstiev vlastníkov bytov,

dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých zmenách v procese rekonštrukcie elektrických rozvodov v stúpačkách bytových domov. Sme presvedčení, že prispejú k zjednodušeniu a urýchleniu celého priebehu pre všetky dotknuté strany. Vychádzali sme totiž z dlhoročných skúseností, pričom sme sa zamerali na najčastejšie komplikácie. Všetky Vaše požiadavky o rekonštrukcie budeme posudzovať jednotlivo, ale budeme pri tom vychádzať z týchto všeobecných pravidiel:

  • Ak je niektorý z obyvateľov bytového domu dlhodobo nezastihnuteľný, SSD môže udeliť výnimku. Žiadosť o technickú zmenu na jeho odbernom mieste nahradí správca bytového domu, zástupca vlastníkov alebo zástupca spoločenstva vlastníkov bytového domu prehlásením o dlhodobo neúspešných pokusoch zastihnúť odberateľa.
  • Dlhodobo nezastihnuteľným odberateľom elektriny musí pri rekonštrukcii elektrického stúpacieho vedenia zostať pred elektromerom rovnaký hlavný istič s rovnakou prúdovou hodnotou a charakteristikou ako doteraz. V tomto prípade nemusí odberateľ uzatvoriť novú zmluvu o pripojení.
  • SSD bude overovať, či sú uvedení odberatelia skutočne nezastihnuteľní. Ak sa ich status nepotvrdí, SSD výnimky zruší.•Za dlhodobo nezastihnuteľného odberateľa sa nepovažuje osoba, ktorá odmieta riešiť žiadosť na zmenu technických údajov na odbernom mieste z osobných dôvodov. Zvyčajne ide o osoby, ktoré odmietajú uzatvoriť so SSD novú zmluvu o pripojení s povinnosťou úhrady pripojovacích poplatkov vyplývajúcich zo zvýšenia hodnoty hlavného ističa. V takýchto prípadoch je možné ponechať na odbernom mieste hlavný istič s rovnakou hodnotou ako doteraz, teda s rovnakou charakteristikou aj prúdovou hodnotou.
  • Nezastihnuteľní odberatelia musia byť spísaní na zozname priloženom k projektovej dokumentácii rekonštrukcie elektrických stúpacích vedení v bytovom dome.Dokumenty musia byť zaslané do SSD na odsúhlasenie. Vzor zoznamu nájdete v prílohe a je dostupný aj na stránke www.ssd.sk.
  • Častým problémom je fakt, že žiadosti o technickú zmenu na odbernom mieste predkladajú osoby, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu o dodávke a distribúcii elektriny.Dochádza k tomu, ak pri zmene vlastníka bytu neprebehol aj prepis odberateľa elektriny (predaj bytu, dedičské konanie a pod.) Takéto žiadosti nebude SSD akceptovať.
  • V zmysle § 26 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. (zákon o energetike) slúži zmluva o pripojení na zabezpečenie kapacity v sústave pre odberné miesto. Od 01.01.2019predpisuje zákon o energetike povinnosť uzatvoriť ju v písomnej forme. Ak došlo k zmene odberateľa, nový odberateľ je povinný uzavrieť so SSD novú zmluvu o pripojení s aktuálnymi údajmi.
  • Detailné pravidlá pre uzatvorenie zmluvy o pripojení upravuje § 5 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z. (Pravidlá trhu). V nej sa jasne píše, že okrem iných prípadov sa zmluva o pripojení uzatvára aj pri zmene užívateľa, resp. pri zmene maximálnej rezervovanej kapacity (t.j. hlavného ističa).

Vymenované podmienky Vám výrazne pomôžu pri realizácii rekonštrukcií elektroinštalačných rozvodov v bytových domoch, pričom všetko prebehne v súlade s platnou legislatívou.

Na záver si Vám dovoľujeme ponúknuť možnosť bezplatných školení pre Vašich pracovníkov, prípadne firmy, s ktorými spolupracujete. Naši špecializovaní zamestnanci Vám radi podrobne vysvetlia celý postup a odpovedia na Vaše otázky. Vďaka tomu môžeme predísť mnohým komplikáciám, zbytočnému predlžovaniu termínov a zefektívniť celkovú spoluprácu.

V prípade záujmu o školenia alebo dodatočných otázok nás môžete kontaktovať:

  • mailom na adrese  prevadzkovatel@ssd.sk
  • telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky:  0850 166 007
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 25.11.2022, 09:45