Oporný múr Krupina pre zachytenie havarijného stavu komunikácie

Postupne sa dokončujú jednotlivé investičné akcie, ktoré boli naplánované tento rok a jednou z nich bola realizácia oporného múru pre zachytenie havarijného stavu komunikácie. Na ulici Nad Kotlom Mesto pristúpilo k potrebe riešenia tejto havarijnej situácie a zabezpečilo projektovú dokumentáciu na zastabilizovanie a opravu poškodenej cesty. K vydaniu potrebných povolení na realizáciu stavby bolo potrebné doriešiť majetkovo-právne vzťahy k dotknutým pozemkom a manipulačným plochám potrebným k vyhotoveniu diela.

Samotná stavba rieši rozšírenie miestnej komunikácie o železobetónový oporný múr zapustený pod terénom, ktorý zabezpečuje jej zastabilizovanie. Následne došlo k odfrézovaniu pôvodného poškodeného asfaltového krytu cesty a výmene obrubníkov. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť STRABAG, s.r.o. Zvolen. Investíciu v celkovej cene 40 978,14 Eur s DPH realizovalo Mesto Krupina z vlastných zdrojov. V zmysle Dodatku č. 4 k uzavretej Zmluve o dielo je stanovená lehota výstavby na obdobie 2 mesiacov s ukončením a odovzdaním diela v októbri 2022. V najbližších dňoch bude dielo dokončené realizáciou asfaltového krytu na povrchu vozovky.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 8.12.2023, 13:31