NOVOROČNÝ PRÍHOVOR 2024

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania!

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril a pozdravil Vás počas najkrajších sviatkov v roku – sviatkov Vianoc a Nového roka. Spoločne stojíme na prahu roka 2024, z ktorého čas už odpočítava prvé hodiny a dni. Na prahu roka, do ktorého vstupujeme s očakávaniami, že bude lepší ako ten predošlý a možno viacerí z nás aj s obavami vzhľadom k politickému dianiu na Slovensku, Európe, ale hlavne vo svete, kde mier a pokoj sú v mnohých krajinách len snom, či zbožným prianím.

Prežili sme spoločne náročný rok 2023. Určite bol pre každého z nás sprevádzaný šťastnými a radostnými dňami a úspešne dosiahnutými míľníkmi, ako aj problémami, starosťami, či prekážkami, ktoré žiaľ často vznikajú aj z ľudskej zloby, závisti zákernosti, či nenávisti.

Na konci septembra 2023 sa konali predčasné parlamentné voľby. Občania našej krajiny si v demokratických voľbách slobodne vybrali svojich poslancov, vznikla nová vládna trojkoalícia. Z pozície primátora mesta očakávam, že hlasu miest a obcí bude vláda načúvať a už nikdy sa nebudeme stretávať s takou ignoráciou samosprávy a nedofinancovaním rôznych legislatívnych zmien, ako tomu bolo uplynulé 4 roky.

Mestá a obce boli nútené zvyšovať dane a poplatky. Vo viacerých oblastiach doslova a to nielen finančne sme suplovali štát. Boli sme donútení výrazne škrtať svoje plánované výdavky a investície. Oblasť dofinancovania školstva, 4 krát navýšenie miezd bez 1 eura od štátu v školstve a samospráve, chýbajúce financovanie športu a tam hlavne podpora detí a mládeže, alebo jedna zo základných povinností štátu a tou je dostupná zdravotná starostlivosť pre obyvateľov. Osobitne ma teší, že sa mi podarilo vzájomnou spoluprácou zabezpečiť zriadenie nových ambulancií v našom meste. Od 1.9. 2023 to je nová ambulacia všeobecného lekára pre dospelých, kde do nášho mesta prišla ambulovať nová pani doktorka Mosná. Ambulancia sídli v priestoroch bývalej polikliniky. Od 4.1.2024 začína fungovať v spolupráci s Nemocnicou Zvolen aj nová ambulancia pre deti a dorast v priestoroch našej nemocnice, kde bude ordinovať bude pani doktorka Sekerková.

S konateľkou spoločnosti MILVUS DENT spolupracujeme a Mesto Krupina je maximálne súčinné na všetkých potrebných krokoch k spusteniu nových zubných ambulancií v budove na ulici 29. augusta, kde v súčasnosti prebiehajú stavebné práce a predpokladané spustenie prevádzky ambulancii je plánované na jar tohto roka. Aj naďalej zostáva mojou snahou priblížiť obyvateľom nášho mesta a okresu aj ďalšie vyhľadávané a potrebné ambulancie.

Napriek zložitej finančnej situácii v samosprávach môžem z hľadiska rozvoja nášho mesta označiť rok 2023 za úspešný. Pokračovali sme v stanovených cieľoch a zrealizovali sme viacero významných investícii smerujúcich k skvalitneniu života našich občanov. Podarilo sa nám byť úspešní a získať prefinancovanie viacerých projektov z fondov EÚ. Na viaceré investície sme použili aj finančné prostriedky z kladného prebytku hospodárenia nášho mesta.

Spomedzi všetkých investičných akcií spomeniem tie najväčšie a najdôležitejšie:

Pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou na našich najrozsiahlejších lazoch na Kopaniciach sme vybudovali nový vodojem na Šumine v objeme 483.604 €, ktorý sme financovali z prostriedkov ENVIROFONDU a z vlastných zdrojov.

Na sídlisku na Železničnej ulici sme vybudovali nový vnútroblokový priestor v objeme 281.323,21 €. V tejto časti mesta tak pribudli z fondov EÚ nové detské ihriská, mobiliár, chodníky a zeleň.

Od Evanjelického chrámu po Gymnázium Andreja Sládkoviča na uliciach Československej armády a M.R. Štefánika sme zrekonštruovali chodníky v hodnote 162.000 € . Finančné prostriedky sme získali z fondov EÚ a akciu sme dofinancovali z vlastných zdrojov.

V oblasti športovej infraštruktúry sme vybudovali zázemie tenisových kurtov. Investícia v objeme 34.387,37 € bola z vlastných zdrojov mesta. V tomto roku pribudne zázemie pre potreby Atletického klubu v priestoroch Mestského športového štadióna v hodnote investície viac ako 107 000 €.

Do kultúrneho dedičstva nášho historického kráľovského mesta sa snažíme investovať zdroje každým rokom. Tentokrát sme sanovali havarijný stav hradobného múra nad Lekárňou Camilca v objeme 30 240 €, do obnovy múzea a jeho statického výskumu sme investovali 18 000 € a rozšírili sme aj expozíciu mučiacich predmetov v objeme 2700 €.

V oblasti zdravotníctva sme investovali do oprava schodov na budove nemocnice a do prestavby novej ambulancie pre deti a dorast v hodnote takmer 6400 € . V tomto roku plánujeme vymeniť výťahy v hlavnej budove nemocnice v objeme 106 000 €.

Finančné prostriedky viac ako 50 000 € boli preinvestované aj v našich školách a školských zariadeniach a to napr. na výmenu okien, bojlera, do technologického vybavenia školských kuchýň a jedální, nákup učebných pomôcok pre žiakov, do interiérového vybavenia, či nových brán v exteriéri ZŠ J. C. Hronského.

Mesto Krupina sa aktívne pripravuje aj na nové programové obdobie a rozsiahle investície plánujeme aj v tomto roku. Máme pripravené viaceré významné projekty na realizáciu. Finančné prostriedky máme zagarantované cez takzvané Strategicko – plánovacie regióny a to na 3 naše priority: Rekonštrukciu Múzea Andreja Sládkoviča, Rekonštrukciu Parku Andreja Sládkoviča s vybudovaním vodozádržných opatrení a Vybudovanie novej celomestskej kompostárne na Bielom Kameni. Okrem týchto akcií máme pripravený aj projekt na vybudovanie nových tried Materskej školy na ulici Jesenského, či zateplenie a energetickú optimalizáciu objektu Materskej školy na ulici Ivana Krasku.

Chceme pokračovať aj v rekonštrukcii srdca Svätotrojičného námestia, kde použitím finančných prostriedkov z Miestnej akčnej skupiny a vlastných zdrojov plánujeme obnoviť poškodené chodníky a spevnené plochy. Vynoviť plánujeme aj budovu Kina Kultúra a Stolnotenisovej herne, finančné prostriedky sme vyčlenili na projektovú dokumentáciu a budeme sa uchádzať o prostriedky z fondov EÚ. Máme pripravené viacero rôznych investícií aj v zásobníku projektov a budeme reagovať na výzvy a možnosti na ďalšie skvalitnenie života pre našich obyvateľov v našom krásnom meste.

V tomto roku si pripomenieme aj významný historický míľnik bohatej histórie nášho mesta a to 780. Výročie obnovenia mestských výsad panovníkom Belom IV. Toto výročie si chceme pripomenúť spoločne v rámci celého pásma podujatí a to nielen počas Dní mesta Krupina.

Na konci roka sa nám dostalo ocenenie, na ktoré som mimoriadne hrdý. Naše mesto bolo zaradené medzi najlepšie hospodáriace mestá na Slovensku. Nezávislý inštitút INEKO zaradil Krupinu na 21. Miesto spomedzi 141 hodnotených samospráv s výsledkom VÝBORNÉ FINANČNÉ ZDRAVIE a to v oblasti meraných ukazovateľov, ako je celkový dlh, dlhová služba, bilancia bežného účtu, či záväzky po splatnosti. Aj toto pekné hodnotenie znamená, že naše mesto je spravované zodpovedne, hospodárne a efektívne. Napriek zložitej finančnej situácii so značným výpadkom na podielových daniach sme schopní zabezpečiť investície a rozvoj nášho mesta.

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania!

Prajem Vám, aby ste mali po svojom boku v živote vždy len tých správnych ľudí, na ktorých sa môžete vždy spoľahnúť a ktorí budú stáť po Vašom boku vtedy, keď to budete potrebovať. Prajem Vám a Vašim blízkym naplnenie všetkých túžob, predsavzatí a plánov. Prajem si, aby naše mesto bolo tým správnym miestom pre život. Mestom, kde bude dostupné kvalitné vzdelanie a mimoškolské aktivity detí a mládeže, zdravotná starostlivosť, kvalitná infraštruktúra, bezpečný život občanov, pracovné príležitosti, kultúrno-spoločenské, či športové vyžitie a dôstojná starostlivosť a pokojná jeseň života pre našich seniorov. Urobme prosím všetko v maximálnej miere pre to, aby naše mesto bolo tým miestom, kde budeme môcť žiť šťastný a spokojný život a kde sa z rôznych kútov vždy budú radi vracať naše deti.

Na záver mi dovoľte tak ako každý rok býva dobrým zvykom poďakovať sa za spoluprácu, pomoc, dôveru a podporu. Ďakujem pani viceprimátorke, poslankyniam a poslancom mestského zastupiteľstva, pracovníkom Mestského úradu v Krupine, kolegom starostom a primátorom, predstaviteľom štátnej správy, riaditeľom škôl a školských zariadení, vedúcim predstaviteľom inštitúcii na území mesta a okresu, zamestnávateľom, podnikateľom, živnostníkom, kňazom, predstaviteľom mládežníckych, ale aj seniorských a záujmových organizácii a všetkým ostatným ľuďom dobrej vôle, ktorí každým dňom nezištne dokazujú vzťah k svojej dedovizni.

Nadišiel ten čas na prelome rokov, kedy sa spoločne stretávame, podávame si ruky s prianím všetkého najlepšieho. Nuž dovoľte aj mne, aby som Vám do nového roka 2024 v mene svojom, ako aj v mene svojich spolupracovníkov a poslancov Mestského zastupiteľstva v Krupine srdečne poprial predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, ešte viac lásky, radosti, toleranciu a vzájomné porozumenia v rodinách i na pracoviskách a pokoj v duši.

Prajem Vám šťastný a úspešný nový rok 2024 vážení Krupinčania!

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52