NOVOROČNÝ PRÍHOVOR 2023

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania!

Dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril a srdečne vás pozdravil na začiatku nového roka 2023. Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých Vianočných sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na začiatku ďalšieho roka, z ktorého čas už odkrajuje prvé hodiny a dni. Prežili sme 365 dní, ktoré boli naplnené radosťou, úsmevom, úspechmi, ale ako to už v živote chodí, sprevádzali nás aj problémy, starosti, bolesti a prekážky, s ktorými sme sa museli popasovať.

Dovoľte mi, aby som sa vám vážení spoluobčania v prvom rade srdečne poďakoval za prejavenú podporu a dôveru v októbrových spojených komunálnych voľbách a voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Vaša podpora je pre mňa záväzkom a dôvera povzbudením do ďalšej práce pre rozvoj nášho mesta a okresu. Určite je potrebné nadviazať na pripravené a rozpracované projekty a pokračovať vo všetkom, čo sme začali a nebolo toho málo. Plánujeme sa venovať aj novým možnostiam a výzvam, na ktoré bude možné získať’ finančné prostriedky pre naše mesto.

Uplynulé celé 4 roky môžeme označiť v našom meste za roky významných investícií, s ktorými sme každodenne žili od skorej jari do neskorej jesene. Podarilo sa nám projektovo pripraviť, začať realizáciu, ale hlavne ukončiť najväčší počet investičných akcií v novodobej histórii mesta, teda za uplynulých 30 rokov. Využívali sme predovšetkým vlastné finančné prostriedky z rozpočtu mesta, či prebytku hospodárenia a svoje úsilie sme intenzívne zamerali na získavanie dotácií zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie, čo sa nám aj do značnej miery darilo. Medzi najvýznamnejšie a najväčšie investičné akcie v meste, ktoré sme v uplynulom roku u končili patrí Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad, Rekonštrukcia atletickej dráhy a atletických sektorov na našom štadióne, vybudovanie nového mosta cez rieku Krupinica a vybudovanie krásneho atletického areálu a ihrísk v areáli školských zariadení, ktoré sme po realizácii prebrali začiatkom decembra. O zrealizovaných investičných akciách sme vás pravidelne informovali prostredníctvom televízie KATV a Infolistov.

Prichádza doba, ktorá nebude jednoduchá. Rapídny nárast cien potravín, energií, tovarov a služieb, či stavebných prác dolieha rovnako tak na mestá a obce, ako aj na ich obyvateľov. Vláda sústavne prenáša na mestá a obce ďalšie povinnosti, kompetencie, nárasty miezd a to všetko bez adekvátneho finančného krytia. Chýba stabilita a vízia ďalšieho smerovania našej krajiny. Stojíme preto častokrát pred veľmi ťažkými aj nepopulárnymi rozhodnutiami a uvedomujem si, že nie sú jednoducho prijímané a nebudú sa ani vždy všetkým páčiť. Bez nich však nebudeme schopný plniť základné samosprávne funkcie, ktoré musíme pre obyvateľov zabezpečovať zo zákona.

Situácia, ktorá nastáva nám jednoznačne ukazuje, že z vlastných zdrojov bude problém tieto základné funkcie plnohodnotne zabezpečí. Rozvoj mesta sa preto musíme snažiť oveľa viac zabezpečovať z cudzích zdrojov — fondov EÚ, či dotácií. Hlavne na túto oblasť budeme zameriavať naše úsilie. Verím, že sa nám to spoločne s mojimi spolupracovníkmi z Mestského úradu bude dariť, od poslaneckého zboru očakávam spoluprácu, podporu a pomoc pri napĺňaní týchto zámerov.

Keďže základom každého dobre fungujúceho mesta sú pracovné príležitosti, naše aktivity budú smerovať aj do oblasti spolupráce s existujúcimi, ale aj novými záujemcami o investície v našom meste. Naďalej plánujeme podporovať aktivity detí a mládeže, ktorí sú našou budúcnosťou. Starostlivosť’ budeme určite venovať aj našim seniorom. Aj v tomto roku nás čakajú viaceré významné investície, na ktorých príprave a realizácii spoločne s pracovníkmi nášho Mestského úradu pracujeme.

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania, želám vám, aby boli vo vašich životoch tí správni ľudia, na ktorých sa budete môcť vždy spoľahnúť, že budú stáť pri vás vždy práve vtedy, keď to budete skutočne potrebovať. Prajem vám a vašim blízkym všetko najlepšie, nech sa vám splnia túžby a priania. Urobme spoločne všetko preto, aby naše mesto bolo miestom, kde chceme žiť šťastný a pokojný život, aby bolo miestom, kde sa s hrdosťou a radosťou budú vracať z rôznych kútov sveta naše deti. Spoločne ho zveľaďujeme a rozvíjajme v prospech nás všetkých a tiež v prospech tých, ktorí naše mesto navštevujú, či už za školou, prácou, službami, cestovaním, alebo relaxom a oddychom.

Na záver mi dovoľte ako býva zvykom poďakovať sa za spoluprácu, pomoc, dôveru a podporu ľuďom, organizáciám a inštitúciám. Ďakujem pani viceprimátorke, poslankyniam a poslancom Mestského zastupiteľstva, pracovníkom Mestského úradu v Krupine, kolegom starostom a primátorom, predstaviteľom štátnej správy, riaditeľom škôl a školských zariadení, vedúcim predstaviteľom inštitúcii na území mesta a okresu, zamestnávateľom, podnikateľom, živnostníkom, kňazom, predstaviteľom mládežníckych, ale aj seniorských a záujmových organizácii a všetkým ostatným ľuďom dobrej vôle.

V prichádzajúcom novom roku 2023 vám chcem v mene svojom, v mene poslancom Mestského zastupiteľstva v Krupine, spolupracovníkov z Mestského úradu v Krupine zaželať’ predovšetkým veľa síl a šťastia v každodennom živote, pretože to budeme všetci potrebovať’. Prijmite prosím prianie pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov, nech vám prinášajú šťastie a radosť vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť’ z prítomnosti vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to, čo má naozaj skutočnú ľudskú hodnotu.

Šťastný, pokojný a úspešný NOVÝ ROK 2023 !!!
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52