NOVOROČNÝ PRÍHOVOR 2022

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania!

Máme za sebou takmer celé najkrajšie sviatky v roku - sviatky Vianoc a príchodu Nového roka. Naďalej si vychutnávame pokojnú sviatočnú atmosféru, ktorá býva spojená s úprimnými vinšami a želaniami toho najlepšieho. Kým nás opäť pohltí ruch každodenných starostí a problémov, užime si ešte zostávajúce sviatočné dni v kruhu svojich najbližších, načerpajme silu, pozitívnu energiu, užime si krásu okolitej Krupinskej prírody, rodinnú pohodu a pokoj. Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril a srdečne Vás pozdravil v prvé dni nového roka 2022, od ktorého všetci očakávame, že bude pre nás lepším ale hlavne pokojnejším, ako bol ten rok predchádzajúci.

V posledných rokoch je určite našim najväčším prianím byť zdraví, a aby zdraví zostali aj naši najbližší. Ochorenie COVID - 19 prinieslo so sebou opatrenia, obmedzenia a veľké, dovtedy nepredstaviteľné zásahy do našich životov. Mnohé veci a okolnosti, ktoré sme brali už automaticky, prestávali fungovať a boli sme nútení prispôsobovať sa rýchlo sa meniacej situácii.

Čelíme dobe, na akú sme neboli zvyknutí a akú naša spoločnosť nezažila. Aj v roku 2021 sme sa museli vyrovnávať s obmedzeniami a zákazmi, ktoré majú dopad nielen na každodenný život, ale aj spoločenský život a záľuby. Museli sme sa vyrovnávať s nátlakom, strachom, neistotou, ktorých šíriteľom sa žiaľ stali média, či sociálne siete. Z tohto pohľadu to bol ťažký rok pre každého z nás. Verím však, že v roku 2022 sa situácia obráti a postupne sa vrátime do normálneho života.

Keď sa obzriem za rokom minulým, môžem skonštatovať, že bol tak pre Vás občanov, ako aj pre mestá a obce mimoriadne náročný. Chcem sa pri tejto príležitosti zo srdca poďakovať svojim kolegom Mestského úradu za ich prístup k práci, nasadenie a zodpovednosť v tejto neľahkej dobe. Napriek rôznym prekážkam, komplikáciám a obmedzeniam sa nám podarilo zrealizovať mnoho našich plánov a cieľov pre ďalší rozvoj a zveľadenie nášho mesta.


V súvislosti s problematikou prevencie ochorenia COVID-19 a pre potreby preukazovania sa testom sme zabezpečili pre obyvateľov mesta a okresu stále odberové miesto v priestoroch Kina Kultúra, kde sa môžu dať občania otestovať nielen antigénovými, ale aj PCR testami, neskôr bolo zriadené prevádzkovateľom spoločnosťou AGEL aj odberné miesto v priestoroch našej nemocnice. V jesenných mesiacoch sme poslanci za okres Krupina s Mgr. Marošom Skopalom v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, agentúrou Huriccane a pani viceprimátorkou mesta a riaditeľkou oboch krupinských stredných škôl Mgr. Borbuliakovou priniesli možnosť zaočkovania sa pre záujemcov z mesta a okresu Krupina.

Ochorenie koronavírusu žiaľ postihlo viackrát klientov a personál našich sociálnych zariadení. V krupinskej nemocnici bolo pri každej vlne zriadené tzv. červené a biele kovidové oddelenie pre liečenie pacientov. Touto cestou sa chcem zo srdca poďakovať vedeniam sociálnych zariadení, sociálnym a zdravotníckym pracovníkom, opatrovateľkám vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb pôsobiacich na území mesta, ako aj všetkým lekárom, zdravotným sestrám, sanitárom, či ostatnému personálu v našej nemocnici, ktorí boli nútení zvládať neraz zložité a náročné situácie. Sociálnym zariadeniam sme sa snažili v priebehu roka vypomôcť aj poskytnutím finančných dotácií zo strany Mesta Krupina, či nákupov potrebných zdravotných, hygienických a ochranných prostriedkov pre klientov a zamestnancov týchto zariadení.


Prijaté pandemické opatrenia mali spomedzi organizácií mesta určite najväčší dopad na naše školy a školské zariadenia. Deťom boli pretrhnuté sociálne väzby, obmedzené bolo vyučovanie v Základnej umeleckej škole, väčšinu školského roka bola obmedzená aj záujmová činnosť – kluby v Domčeku – centre voľného času. Základné školy boli nútené prejsť na dištančnú formu vyučovania.

Kultúrny a športový život v meste bol tiež počas roka poznačený prijatými opatreniami. Boli obmedzené kultúrne, spoločenské, či športové podujatia a súťaže, ktoré už mali v meste vybudované svoje nezastupiteľné miesto. Výrazne utrpeli prevažne malí podnikatelia a živnostníci prevádzkujúci hlavne gastro a obchodné prevádzky, či poskytujúci rozličné služby. Pomoc zo strany štátu bola nielen zdĺhavá, ale hlavne nedostatočná, čo má za následok žiaľ aj zatváranie niektorých prevádzok v meste. Popri týchto rizikách vidím v roku 2022 výrazné riziká nielen pre podnikateľov, živnostníkov, podniky, ale aj pre veľké skupiny obyvateľov, či pre obce a mestá a to tak v inflácii, ako aj vo značnom náraste cien potravín, tovarov a služieb, elektrickej energie, plynu, či iných komodít. Tu by sa mala vláda bezodkladne začať zaoberať pomocou pre tieto cieľové skupiny a obyvateľov ohrozených chudobou vo forme kompenzácii a finančnej pomoci, aby občania, mestá a obce a podnikateľské subjekty túto situáciu dokázali zvládnuť.


Rok 2021 môžeme označiť v našom meste za rok významných investícií, s ktorými sme každodenne žili od skorej jari do neskorej jesene. Podarilo sa nám projektovo pripraviť, začať realizáciu, ale hlavne ukončiť najväčší počet investičných akcií v novodobej histórii mesta, teda za uplynulých 30 rokov. Využívali sme predovšetkým vlastné finančné prostriedky z rozpočtu mesta, či prebytku hospodárenia a svoje úsilie sme intenzívne zamerali na získavanie dotácií zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie, čo sa nám aj darilo. Rekonštruovali sme cesty, chodníky, spevnené plochy, verejné priestranstvá, športoviská, budovali detské ihriská, či garáže pre vozidlá našich dobrovoľných hasičov. Medzi najvýznamnejšie akcie v meste v uplynulom roku jednoznačne patrí Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad, rozbehnutá Rekonštrukcia atletickej dráhy a atletických sektorov na našom štadióne.Veľa času a úsilia nás stála príprava projektovej dokumentácie, príslušných povolení a zmlúv s energetikmi a prevádzkovateľom optických sietí na výstavbu nového obojsmerného mosta pre osobnú aj nákladnú dopravu spájajúci sídlisko Majerský rad a Malinovského ulicu, ktorého realizácia príde na rad už o niekoľko týždňov ihneď ako to poveternostné podmienky dovolia. Spomedzi ďalších zrealizovaných významných investícii v uplynulom roku spomeniem rekonštrukciu dvorových častí historickej budovy mestského úradu a sanácia vlhkosti tejto historickej budovy, rekonštrukciu časti ulice Malinovského a ulice Kuzmányho, rekonštrukcia Priemyselnej ulice, rozšírenie komunikácie na Novú Horu a Tanistravár, odvodňovací rigól v smere na Starú horu, vybudovanie spevnených plôch – vstupov do bytových domov na Majerskom rade, nové odstavné plochy na ul. Fraňa Kráľa, obnova chodníkov, vybudovanie kanalizácie a nových hrobových miest v Novom cintoríne, odstránenie havarijného stavu na Kúpalisku Tepličky, či vybudovanie novej prečerpávacej stanice na splaškové vody pre bytové domy na Špitzerovej ulici.


Investície smerovali aj do našich škôl, sociálnych zariadení a budovy nemocnice. ZŠ J. C. Hronského dostala pod Vianočný stromček modernú plynovú kotolňu, zrekonštruované schodisko, či podlahy školskej jedálne, pre klientov nášho sociálneho zariadenia SVETLO, n.o. pribudol altánok a rampa pre imobilných.
V Klube dôchodcov sme vynovili kuchyňu a sociálne zariadenia, čím sme ukončili rekonštrukčné práce vnútorných priestorov. Mesto opätovne významne investovalo aj do svojho kultúrneho dedičstva a propagácie mesta a regiónu v rámci rozvoja cestovného ruchu. Aj preto finančné prostriedky smerovali do sprístupnenia a propagácie krupinských pivníc, rekonštrukcie kanalizácie, opravy schodiska pod Múzeom, revitalizácie Geschwindovej záhrady ruží, ďalšej etapy obnovy Hrobky Plachých, vybudovania Klietky hanby na námestí, či obnovu časti hradobného múru pri Krupinici. Pre potreby komunálnych služieb v meste pribudol do vozidlového parku nový šmykom riadený nakladač Locust 904 z portfólia nášho domáceho výrobcu WAY Industries.


Mestu sa podarilo získať finančné prostriedky z fondov EÚ vo výške 667 475,- EUR na vybudovanie kompostárne a nákup techniky na spracovanie biologicky rozložiteľného zeleného odpadu na Bielom Kameni, kde do budúcna plánujeme likvidovať aj kuchynský odpad z tzv. hnedých nádob. Máme pripravené aj viaceré významné projekty napr. v rámci adaptácie na zmenu klímy projekt na komplexnú Obnovu parku Andreja Sládkoviča so zabudovaním vodozádržných prvkov v krajine, zníženie energetickej náročnosti a zateplenie elokovaných tried Materskej školy na ulici Ivana Krasku, na komplexnú rekonštrukciu Kina Kultúra, či Múzea Andreja Sládkoviča. Rovnako sme pripravili a už aj podali projekt na Revitalizáciu medziblokových priestorov na Železničnej ulici, do ďalších výziev sa chystáme postupne pripraviť II. etapu sídliska Majerský rad a I. etapu obnovy vnútrobloku na ulici Malinovského.

Pri príprave a výbere investícii vnímame nielen návrhy jednotlivých oddelení mestského úradu, ale berieme ohľad aj na podnety zo strany Vás, občanov nášho mesta.

V najbližšom čase plánujeme zadať vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukcie poškodenej betónovej cesty v Priemyselnej zóne popri závode WAY Industries, rovnako máme rozpracovaný projekt na vybudovanie cyklotrás spájajúcich stred mesta od sídliska Majerský rad s priemyselnou zónou – do zamestnania na bicykli. Využiť nedostavanú zasadaciu miestnosť okresného úradu, ktorú sa nám podarilo získať do vlastníctva Mesta prioritne pre potreby detí a mládeže, ale aj na iné spoločenské využitie bude zase riešiť projekt na jej dostavbu a vybavenie. Pre potreby aktívneho voľnočasového využitia detí a mládeže plánujeme v tomto roku vybudovať aj novú oddychovú zónu.

Aj v tomto roku naše mesto čakajú veľké investície. Okrem nového mosta na Majerský rad budeme pokračovať v budovaní atletického okruhu a atletických sektorov na štadióne, na jar začneme aj s rekonštrukciou športového areálu pri ZŠ J. C. Hronského, kde pribudne nový atletický okruh, atletické sektory a aj ihriská pre rôzne športy, ktoré sa vyučujú v rámci telesnej výchovy. V rámci Miestnej akčnej skupiny sme získali 100 tisíc EUR na pokračovanie v rekonštrukcii chodníkov od Notárskeho úradu p. Spodniaka až po Reštauráciu Rozvoj. Pre deti a mládež chceme vybudovať pumptrackovú dráhu, v tomto roku pribudne aj nové, moderné inkluzívne detské ihrisko na Malinovského ulici, kde sa nám podarilo získať dotáciu 49 500 EUR z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny na jeho vybudovanie. Z vlastných zdrojov vybudujeme na tejto ulici aj detské ihrisko pre najmenšie deti s pryžovými prvkami. Pokračujeme aj v projekte Terénnej sociálnej práce, finančné prostriedky vo výške 68 172 EUR sme získali aj na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre našich seniorov, ktorí sú na opatrovateľskú službu bytostne odkázaní. V ulici Nad Kotlom plánujeme sanovať havarijný stav miestnej komunikácie vybudovaním oporného múra, v oblasti zásobovania pitnou vodou chystáme vybudovanie nového vodojemu a vodovodného potrubia na našich najväčších lazoch – na Kopaniciach. Po dvojročnej príprave projektu a potrebných povolení očakávame v tomto roku aj začatie výstavby nového zariadenia sociálnych služieb pre 40 klientov, ktoré bude stavať Banskobystrický samosprávny kraj.

Nielen Mesto Krupina realizovalo významné investície, rovnako aj firmy a podnikateľské subjekty, ktoré pôsobia v našom meste a to napr. nová skladová hala Logistického centra stred, rekonštrukcia priestorov v bývalom areáli STS a príprava projektu nového bytového domu spoločnosťou VIAKORP, či budovanie nových bytov na Špitzerovej ulici spoločnosťou VERÓNY OaS. Obyvatelia mesta sa často zaujímajú o informácie ohľadom príchodu spoločnosti LIDL do Krupiny. Na základe dostupných informácii, riešených zmien a doplnkov územného plánu mesta môžem potvrdiť záujem spoločnosti LIDL o výstavbu predajne v tomto roku v našom meste.

Najkrajšie želania sú tie, ktoré sú úprimné a vyslovené zo srdca. Na prahu Nového roka vám všetkým želám to najpotrebnejšie - pevné zdravie, silu, blízkosť rodiny a priateľov a tiež optimizmus. Želám si, aby bol rok 2022 rokom dobrých správ a aby jeho bilancovanie bolo omnoho veselšie, ako toho uplynuvšieho. Dúfam, že v novom roku v nás všetkých budú prevládať tie lepšie vlastnosti akými sú ľudskosť, prajnosť, ochota a dobrosrdečnosť, veľakrát mám totiž pocit, že nenávisti, zákernosti, vypočítavosti a zloby je žiaľ v našom okolí až príliš veľa.

Vážení obyvatelia, verím že aj v roku 2022 všetci pocítime, že naše mesto napreduje. V našej ďalšej práci sme si dali záväzok, že mesto budeme viest zodpovedne, transparentne, hospodáriť uvážene a efektívne. Na záver mi dovoľte poďakovať sa za spoluprácu, pomoc, dôveru a podporu ľuďom, organizáciám a inštitúciám, ktorým na rozvoji nášho mesta skutočne a nezištne záleží.

Ďakujem pani viceprimátorke, aktívnym poslankyniam a poslancom mestského zastupiteľstva, spolupracovníkom z Mestského úradu v Krupine, kolegom starostom a primátorom, predstaviteľom štátnej správy, riaditeľom škôl a školských zariadení, vedúcim predstaviteľom inštitúcii na území mesta a okresu, zamestnávateľom, podnikateľom, živnostníkom, kňazom, predstaviteľom mládežníckych, ale aj seniorských a záujmových organizácii a všetkým ostatným ľuďom dobrej vôle, ktorí sa snažili akýmkoľvek spôsobom a z ktorejkoľvek pozície o to, aby bol život v našom meste krajší a lepší.

Milí Krupinčania!
V závere mi dovoľte ešte raz popriať Vám v nastávajúcom novom roku pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, osobných aj pracovných úspechov, harmónie a pokoja v duši, vzájomného porozumenia v rodinách i na pracoviskách.

Prajem Vám šťastný a úspešný rok 2022 !!!
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52