Novoročný príhovor 2021

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania!

Dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil a prihovoril sa Vám s novoročným príhovorom na prahu nového roka 2021, z ktorého nemilosrdný čas už ukrajuje prvé dni. Sviatky pokoja, lásky a spolupatričnosti sú tým obdobím, keď by u každého človeka mala prísť tá chvíľka pristaviť sa, zbilancovať, poohliadnuť sa za tým rokom uplynulým, stanoviť si ciele do toho nasledujúceho a určite nezabudnúť a spomenúť si na ľudí srdcu blízkych, ktorí už žiaľ nie sú medzi nami. Prežívame sviatočné Vianočné dni, ktoré sa tento rok žiaľ akosi líšia od tých rokov predošlých, keď sa rodiny, priatelia, známi stretávali, navštevovali, podávali si ruky s prianím všetkého najlepšieho. Prežili sme určite náročný a turbulentný rok 2020, veď už od začiatku roka sme sa v médiách mohli stretávať s novým dovtedy neznámym fenoménom pod názvom koronavírus. Slovo, ktoré predtým počul málokto však postupne od Čínskeho Wu-chanu zasiahlo celý svet a vkradlo sa žiaľ aj do našich osobných životov, do života miest a obcí na Slovensku, poznačilo nielen zdravie a osudy mnohých ľudí, ale aj ekonomický a hospodársky vývoj nielen na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete. Na situáciu sme museli v samosprávach okamžite reagovať a tak ako v iných mestách, aj v tom našom sme vzhľadom k negatívnym prognózam vývoja ekonomiky a znižovaniu príjmov z podielových daní zo strany štátu museli prijať viaceré úsporné opatrenia a škrty. Bolo to nielen v rozpočte samotného Mesta Krupina, ale aj u všetkých organizácii – škôl a školských zariadení, ktoré naše Mesto zriaďuje. Z dôvodu prijatých opatrení, ktoré postihli takmer všetky sféry spoločenského života sa neuskutočnilo veľké množstvo kultúrnych, či športových podujatí, obmedzené a neskôr uzavreté boli bohoslužby, po prvýkrát od roku 2007 sa nekonali na prelome mája a júna ani tradičné „Dni mesta Krupina“. V každodennom živote boli ľudia nútení zo dňa na deň prispôsobovať sa novým, mnohokrát však treba úplne otvorene pomenovať aj chaotickým, diskutabilným a rozporuplným opatreniam, rodičia museli reagovať na zmenené podmienky v materských, základných a na stredných školách.

Veľkú časť podnikateľov, živnostníkov a prevažne malých prevádzok v oblasti služieb, predaja jedál a nápojov, či malé obchodíky a prevádzky v meste výrazne postihli prijaté opatrenia, uzatvorenia, a s tým spojené značné výpadky príjmov. Tieto sme sa snažili aj zo strany prenajímateľa nehnuteľností týmto podnikateľom aspoň sčasti kompenzovať. Na území mesta sa nám aj skvelej partii ochotných zdravotníkov a administratívnych pracovníkov, či dobrovoľníkov podarilo veľmi dobre zvládnuť dve veľké testovania, pričom prvé bolo celoplošné v rámci celej SR a to druhé sme sa rozhodli zrealizovať s ohľadom na mnoho obyvateľov mesta a okresu, ktorí potrebovali certifikát z dôvodu cesty do zamestnania, či k lekárovi.

Veľké poďakovanie v tejto ťažkej dobe patrí našim opatrovateľkám a sociálnym pracovníkom vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb pôsobiacich na území mesta, zdravotným sestrám a lekárom v nemocnici, ktorí museli zvládať veľmi náročné situácie, ale aj pracovníkom Mesta Krupina a štátnej správy – RÚVZ Zvolen, Okresného úradu v Krupine, príslušníkom Armády SR a Policajného zboru , ktorí nám boli výrazne nápomocní a spoluprácu s nimi možno hodnotiť ako vynikajúcu.

Napriek zložitej, ťažko predvídateľnej situácii a poklesu príjmov z podielových daní sa nám podarilo v našom meste zrealizovať aj množstvo investičných akcií a opráv. O viacerých z nich sme Vás pravidelne informovali prostredníctvom webovej stránky mesta, Infolistov, či káblovej televízie KATV, ktorej žiaľ po 25 rokoch nepretržitého fungovania a objektívneho informovania občanov mesta z rôznych sfér diania v meste hrozí zánik z dôvodu neschválenia zmluvy v Mestskom zastupiteľstve. Informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí je pritom jednou zo základných povinností samosprávy, ktorá je zadefinovaná aj v základnom zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obzvlášť potrebná sa ukazuje v mimoriadnych situáciách, akú prežívame aj v tomto čase v súvislosti s ochorením COVID - 19. Investície a opravy zrealizované v uplynulom roku činili spolu čiastku viac ako 640 tisíc EUR. Veľkú časť z týchto finančných zdrojov sa nám podarilo získať aj z cudzích zdrojov – dotácií a fondov EÚ. Medzi najvýznamnejšie akcie patrili: prístavba k elokovaným triedam Materskej školy na ulici Ivana Krasku, Modernizácia odborných učební pre obe naše základné školy, obnova časti chodníka a vybudovanie bezpečnostnej zábrany na ulici ČSA, vybudovanie nového oplotenia Geschwindovej záhrady v Múzeu A. Sládkoviča, vybudovanie asfaltovej plochy medzi základnými školami, vybudovanie závlahového systému na štadióne MFK Krupina, nové detské ihrisko na Špitzerovej ulici, modernizácia a obostavanie vodného zdroja Fitzberg, rekonštrukcia verejného osvetlenia na Kuzmányho ulici, vybudovanie parkovacej plochy na Majerskom rade s chodníkom, obnova strechy na novej prístavbe nemocnice, výmena okien a dverí na budove tržnice, oprava priestorov Klubu dôchodcov, prístupová komunikácia k Tureckým studniam a nový úsek cesty k strážnej veži Vartovka a mnohé ďalšie.

Na konci roka sme dostali po viac ako 10 - tich mesiacoch aj dlhoočakávanú informáciu a to schválenie projektu na Revitalizáciu vnútrobloku sídliska Majerský rad, kde máme konečne schválené verejné obstarávanie a odobrené podpísanie zmluvy s dodávateľom. Takmer po dva a polročnej peripetii sa na jar 2021 verím budeme môcť pustiť do skvalitnenia životného priestoru pre obyvateľov najväčšieho krupinského sídliska. Rovnaký projekt na obnovu vnútrobloku pripravujeme a chceme realizovať aj pre obyvateľov bytových domov na Železničnej a M.R. Štefánika. Uplynulý rok môžem veľmi kladne hodnotiť aj z pohľadu poslanca zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, kde sa nám podarilo výrazne pohnúť s obnovami ciest III. triedy v okrese, investície smerovali aj do oblasti školstva a verím, že už v tomto roku začneme s výstavbu nového zariadenia sociálnych služieb v našom meste.

Určite máme pred sebou náročný rok, kde predvídať vývoj je dnes veľmi ťažké a vzhľadom k turbulentnému vývoju takmer nemožné. Musíme mať a verím, že máme spoločnú ambíciu pokračovať v rozvoji nášho mesta a smerovať finančné prostriedky do tých priorít, ktoré napomôžu skvalitniť život čo najviac obyvateľom v našom meste. Musíme svoje úsilie smerovať do odstraňovania viacerých havarijných stavov, investovať do infraštruktúry v meste aj na lazoch, chceme vo väčšej miere čerpať prostriedky z fondov EÚ, verím že dlho avizované výzvy konečne uzrú svetlo sveta. Čaká nás veľa zodpovednej práce pri plnení stanovených cieľov a pracovných úloh, ich úspešné zvládnutie je však podmienené dobrou vzájomnou spoluprácou na princípoch otvorenosti, čestnosti a úprimnosti medzi primátorom mesta, poslaneckým zborom, mestským úradom a občanmi nášho mesta, kde musíme načúvať žiadostiam a problémom ľudí veľmi pozorne a zodpovedne. Dovoľujem si vás požiadať o porozumenie a pochopenie, vyzývam k vzájomnej pomoci a spolupráci, ja sám určite rád prijmem každý dobrý a prospešný podnet na zlepšenie života v našom meste.

Na záver mi dovoľte poďakovať sa za pomoc, prejavenú dôveru, podporu a spoluprácu v tejto neľahkej dobe všetkým tým občanom nášho mesta, ktorí majú svoje mesto úprimne radi. Poďakovanie patrí všetkým ľuďom dobrej vôle - jednotlivcom, organizáciám, podnikateľom, firmám, inštitúciám, ktorí napomohli akoukoľvek formou k rozvoju nášho mesta. Ďakujem za spoluprácu pani zástupkyni primátora, poslankyniam a poslancom Mestského zastupiteľstva v Krupine, pracovníkom Mestského úradu, predstaviteľom štátnej správy, samosprávy, riaditeľom škôl a školských zariadení, vedúcim predstaviteľom inštitúcií a organizácií pôsobiacich v našom meste, predstaviteľom cirkví, živnostníkom, podnikateľom a zamestnávateľom.

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania !

Prajem Vám do nového roka 2021 v mene svojom, v mene spolupracovníkov z Mestského úradu a aj v mene poslankýň a poslancov Mestského zastupiteľstva predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, porozumenia a úspechov v osobnom aj v pracovnom živote! Prajem Vám, nech sa Vám splnia všetky plány a predsavzatia, ktoré si do tohto roku dávate!

Prajem Vám šťastný a úspešný nový rok 2021!!!

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52